PLE jako cesta k řešení problémů…?

Kristýna Holek
Feb 7 · 4 min read

PLE = Personal learning environment neboli v překladu Osobní vzdělávací prostředí. Je to jedno z možných řešení, jak si udržet nadhled v znalostech při obrovském nárůstu poznatků v moderní době. Může být také chápáno jako jedna z cest, jak si uspořádat a udržovat znalosti a dopomoci nám k řešení problémů.

V rámci PLE můžete:

 • nastavit si své vzdělávací cíle
 • řídit své vzdělávání z hlediska obsahu i procesu.
 • komunikovat s ostatními v rámci procesu

Právě díky komunikaci a sdílení obsahu/poznámek či informací napříč síťí kontaktů a následnému komentování je možné přijít na řešení problémů/nalézt nový pohled na již existující otázku či si navzájem poradit a pomoci.

Proč používat model při budování PLE?

Jsou zde 3 výhody proč se spolehnout na používání modelu pro vybudování svého PLE:

 1. Tím že je velké množství modelů a různých možností jak si vybudovat PLE, tak můžete být snadno zahlcení. Není jednoduché se orientovat v tom, jak se má postupovat. Pokud si zvolíte určitý model, tak si zúžíte ostatní možnosti a obzvláště v začátcích to může být nápomocné.
 2. Použití modelu udává směr jakým se máte vydat. Například při vybrání modelu, kde je prvním krokem sběr, tak víte, že máte hledat nástroj k uchování a sběru pro následující postup.
 3. Dále se použitím modelu celý proces stává více metodickým. S modelem je jasnější co již máte a co potřebujete doplnit.

Jak si vybrat model?

Můžete si vybrat “hotový” model nebo si vytvořit model úplně nový. Je důležité aby Vám vyhovoval. Následně se zamyslete nad nástroji, službami a zdroji, ke kterým máte plný přístup, tak aby jste dosáhli potřebě a jednotlivým částem v modelu. Zkuste si jednotlivé nástroje, prozkoumejte jak fungují. Pak si osvojte přístup k modelu a udělejte z toho součást Vašeho učení. Začněte jednoduše a k tomu přidávejte jednotlivé body, jak budete potřebovat.

“Standardní Model”

Koncept modelu popsán zejména Milligan a spoustou dalších autorů. Používáním nástrojů PLE by měl uživatelům umožňovat:

 • učit se s ostatními: organizovat a udržovat si vztahy, vytvořit si konekce mezi kontakty, které nejsou součástí klasického prostředí pro učení
 • kontrolovat zdroje: umožnit uspořádání, sdílení a anotování zdrojů, které si uživatelé nalezli nebo byli uživatelům předány
 • organizovat si aktivity, kterých se uživatelé zúčastnili nebo se na nich podíleli: poskytnutí možností pro uživatele jak utvářet a účastnit se aktivit
 • propojit studium uživatelů: umožnit uživatelům se propojit ve studiu bez ohledu na to, jaké zdroje jsou používány a z jaké instituce pochází, vytvořit spojitosti mezi formální a neformálním učení

“Collecting-Reflecting-Connecting-Publishing Model” (J. Hiebert)

Tento model zvažuje také učení v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Skládá se z:

 • Collecting: slučování v celek, uchovávání, organizování a třídění kontaktů, artefaktů a informací
 • Reflecting: vyhodnocování, spojování konceptů, slučování názorů, blogování, práce ve skupinách/samostatná
 • Connecting: lidé a informace, tvoření skupin, sdílení cílů a zájmů/informací
 • Publishing: vybírání, upravování, kombinování a publikování (e-portfolia, blogy apod.)

Soustava “Seek, Sense, Share” (Harold Jarche)

Tento model je založen na konceptu PKM (Personal Knowledge Mastery). Je to cesta jak si dohlížet na své vlastní profesionální rozvíjení v kontextu konexí. Sestává se z tří bodů:

 • Seeking: obnáší zkoumání, bádání a držení kroku v oboru. Budování sítě kontaktů/konexí a prostředků je zde velmi důležité.
 • Sensing: chápání věci. Přizpůsobujeme si informace jejich vyhodnocením a používáním je v praxi. Učíme se praxí.
 • Sharing: zahrnuje výměnu zdrojů a nápadů s naší osobní sítí. Může to zahrnovat spolupráci a sdílení zkušeností.

“The Four C’s” Model (Chris Sessions)

V tomto modelu je blog osobním prostorem a zároveň slouží jako centrum aktivit a je buď spravován jednotlivci (node) neo kolekcí aktivit (network) Model se skládá z těchto aktivit:

 • Collect: sběr článků, nástrojů, dat, obrázků a zdrojů
 • Communicate: sdílení nápadů, vyjádření informací, položení otázky, přemítání nad tématy, odpověďmi, komentování a objasňování
 • Create: vytvoření nápadů, výzkum, psaní, přenesení obsahu do artefaktů
 • Collaborate: práce s vrstevníky/spolužáky, zapojení se navzájem

Gathering-Processing-Acting Model (Michele Martin)

 • Gathering: sběr informací z blogů, vyhledávačů, záložek, deníků a kontaktů
 • Processing: blogování, dělání poznámek, vytváření skic, záložkování
 • Acting on Learning: dělání experimentů, zkoušení věcí se souhlasem zapojených osob

Zdroje:

DALECKÝ, František. Edventure design model: praktické využití konceptu PLE. ProInflow [online]. 2013(Vol 5, No 2) [cit. 2020–02–06]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2013-2-5

MALAMED, Connie. Models For Designing Your Personal Learning Environment. In: The eLearning Coach [online]. [cit. 2020–02–06]. Dostupné z: http://theelearningcoach.com/elearning2-0/designing-personal-learning-environment/

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kristýna Holek

Written by

EDTECH KISK
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade