PLE jako nástroj celoživotního vzdělání

Gabriela Ivánková
Mar 14 · 2 min read

(Personal learning environment) neboli osobní vzdělávací prostředí zaujímá místo u každého z nás. Ačkoliv si jej neuvědomujeme, každý den se něčemu učíme, ať už si čteme článek v novinách nebo odebíráme novinky ze sociálních sítí. Důležité je si čas organizovat, ale zároveň si uvědomovat jak pracovat s informacemi kolem nás.

Nástroje PLE

Nástroje, které nám mohou „usnadnit” život. Při tvorbě PLE je důležité nejen ono samotné, ale i jeho grafické zobrazení. Někomu postačí papír, tužka a barevné pastelky, někdo sáhne po nástrojích pro vytvoření myšlenkové mapy: , , atp. Možná se to může zdát jako triviální a nepodstatná záležitost, ale je to pevný stavební kámen PLE.

Modely PLE

Pro práci s PLE je důležité jak k tomu přistoupíme. Při budování PLE můžeme vycházet z různých modelů: A Generic Model; Collecting-Reflecting-Connecting-Publishing Model; The Four C’s Model. Nejblíže, co se týče využití technologií, je druhý uvedený model , zahrnující níže uvedené fáze, které můžeme spíše chápat jako okruhy činností či kompetencí:

  • Vytváření sbírek a kolekcí (shromažďování, ukládání, organizování a filtrování kontaktů, artefaktů a informací)
  • Reflektivní učení (přezkoumání, propojení konceptů, syntéza, blogování, práce v soukromých / veřejných skupinách)
  • Propojování (lidé a informace, vytváření skupin, sdílené cíle, zájmy a informace)
  • Publikování (výběr, úprava, kombinování a publikování; e-portfolia, blogy atd.)

Pro každou fázi existují různé postupy, viz jednotlivé fáze modelu a nástroje, které usnadní splnění dané fáze plnění PLE. Například při vytváření sbírky, shromažďování informací je vhodné si nashromážděný materiál „záložkovat” a anotovat (stačí krátká poznámka), využít můžeme nástroje , , , viz .

Důležité je jednotlivé postupy, nástroje atp., kombinovat. Na začátku je vždy důležitá vizualizace, jak jsem předeslala v úvodu článku, včetně určení jakých cílů chceme docílit a proto PLE můžeme považovat za jeden z nástrojů celoživotního vzdělání.

Zdroje:

ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978–80–210–8662–3.

ČERNÝ, Michal. Personal Learning Environment. In: FOLD [online]. 11.1.2017 [cit. 2019–03–13]. Dostupné z:

MALAMED, Connie. Models For Designing Your Personal Learning Environment. In: The Learning Coach [online]. [cit. 2019–03–13]. Dostupné z: .

TULINSKÁ, Hana. Personal learning environment pro učitele. Metodický portál: Články [online]. 15. 03. 2017, [cit. 2019–03–13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21327/PERSONAL-LEARNING-ENVIRONMENT-PRO-UCITELE.html>. ISSN 1802–4785.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Gabriela Ivánková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University