Podnikové vzdělávání a outsourcing

Klára Mašková
Apr 24, 2019 · 4 min read

Celoživotní učení může probíhat na různých úrovních. Učení prostupuje celý náš život a může být jak uvědomované, tak neuvědomované. Na rozdíl od učení je vzdělávání systematický a usměrňovaný řízený proces (Řezáčová, 2015, s. 35). Formy podnikového vzdělání, tedy profesní vzdělávání dospělých v kontextu organizace, lze dělit různými způsoby — např. v knize Management lidských zdrojů jsou definována dvě základní členění vzdělávacího procesu: řízený — neřízený a pracovní — nepracovní (Dvořáková a kol., 2007, s. 296).

Image for post
Image for post

V rámci podnikového vzdělávání je kladen velký důraz na identifikaci vzdělávacích potřeb, které jsou předpokladem pro efektivní rozvoj a vzdělání jedince. Při zjišťování vzdělávacích potřeb hrozí riziko jejich záměny za přání, zájmy nebo požadavky (Jarvis, 1995). Není proto vhodné analyzovat vzdělávací potřeby kvantitativními metodami (např. dotazník s výběrem předem definovaných témat), ale spíše kvalitativními metodami zaměřenými na detailnější a komplexnější informace o daném jevu (Řezáčová, 2015, s 36).

Dalším důležitým aspektem vzdělávání je motivace. Zaměstnanec potřebuje vidět kontinuitu mezi vzděláváním a svými cíli, zájmy a hodnotami a zároveň musí věřit v proveditelnost zvolených cílů (Řezáčová, 2015, s 34–35). Zatímco motivace slouží k podpoře vzdělávání, existují také bariéry, které mu brání. Mohou být buď na straně zaměstnanců — nedostatek vnitřní motivace (vychází přímo z jedince samotného (Rabušicová, 2008, s. 97) např. negativní zážitky ze školního prostředí) a času (např. vzhledem k dalším životním závazkům), ale také ze strany zaměstnavatele a nastavení kultury organizace — pracovní vytížení a nedostatek času, špatná komunikace na pracovišti, nastavení pravidel v organizaci, atd.

Podnikové vzdělávání úzce souvisí s personální činností — například s plánováním lidských zdrojů, personálním rozvojem, náborem, výběrem zaměstnanců či jako součást protifluktuačních opatření, souvisí také s kariérovým plánováním, personálním poradenstvím atd. (Bartoňova, 2010, s. 20). Na obrázku je šipkami naznačeno, čím přispívají personální činnosti vzdělávání a naopak.

Image for post
Image for post
Obr. Propojení firemního vzdělávání a ostatních personálních činností (Palán, 2002, s. 157)

Konkrétně ve firemním vzdělávání dochází často k tzv. outsourcingu, neboli vyčlenění činnosti mimo podnik a její převedení na jinou (převážně právnickou osobu). Firmám se tento postup vyplatí především v případech, kdy je to vyjde levněji, než kdyby vzdělávání připravovali sami (Bartoňova, 2010, s. 21). Vznikají tak společnosti zabývající se výhradně tvorbou vzdělávacích materiálů. Příkladem může být Educasoft Solutions s.r.o, v jejímž čele stojí Václav Formánek. Společnost byla založena v roce 2014 se záměrem využití moderních technologií ve vzdělávání. Její první projekt byly online kurzy Hrave.cz. V roce 2016 spustila vlastní learning management system iTrivio. Educasoft Solutions s.r.o nabízí nejen hotová školení od ověřených dodavatelů jako např. školení bezpečnosti a ochrany zdraví, školení požární ochrany, kurz první pomoci s možností konzultace a praktického školení, kurzy angličtin či online kurzy balíku MS Office, ale také možnost zajištění či tvorbu libovolného vzdělávacího obsahu.

Dokonce i v oblasti celoživotního vzdělávání knihovníků existuje komerční subjekt — Agentura Littero.cz. Jejím zakladatelem je Jan Zikuška, který vystudoval Informační studia a knihovnictví. Obsah kurzů je primárně cílen na vzdělávání knihovníků ve spojitosti s užíváním moderních technologií. Agentura nabízí jak předpřipravené kurzy např. kancelářský software, Google a jeho možnosti atd.

S dalšími komerčními subjekty ve vzdělávání se můžete setkat na konferenci pro tvůrce a uživatele e-learningových kurzů — E-LEARNING FORUM 2019, která se koná 23. 5. 2019 v Praze. Letos jsou na programu například přednášky: Trendy online firemního vzdělávání (Tomáš Langer, Branislav Frk), Online vzdělávání v Generali (Martin Sedlák), E-learningové školení ve Škoda Auto a.s. (Marek Volf), apod.

Použitá literatura:

BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání [online]. Praha: Grada, 2010 [cit. 2019–04–23]. Vedení lidí v praxi. ISBN 978–80–247–2914–5.

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů [online]. Praha: C.H. Beck, 2007 [cit. 2019–04–23]. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978–80–7179–893–4.

JARVIS, Peter. 1995. Adult and Continuing Education: Theory and Practise. London: Routledge. 2nd Edition. 302 s. ISBN 0–415–10242–1.

PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje: výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia, 2002. ISBN 80–200–0950–7.

RABUŠICOVÁ, Milada, Ladislav RABUŠIC a Klára ŠEĎOVÁ. Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 97–112, 16 s. Studie. ISBN 978–80–210–4779–2. Dostupné z: https://www.press.muni.cz/media/24086/ucime_text.pdf

ŘEZÁČOVÁ, Lenka. “Životní cykly” vzdělávacích a rozvojových potřeb: “Life cycles” of educational and development needs of employees. Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2015, 5(1), 29–57. ISSN 1804–526X. Dostupné z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1501/lifele2015050129.pdf

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store