Právo být zapomenut: ochrana před vlastní digitální stopou nebo cenzura internetu?

Lucie Kurdiovska
May 16, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Většina z nás si pravděpodobně uvědomuje, že za digitální stopu, kterou po sobě na internetu zanecháváme si také sami plně zodpovídáme. Jaký obsah v online prostředí zveřejňujeme, sdílíme nebo komentujeme je na našem individuálním rozhodnutí. Co ale můžeme dělat, když už nechceme, aby byly naše digitální počiny veřejné? Data, která se na internetu objeví, by z něj totiž mizet neměla. Naše digitální stopa však naštěstí nemusí být nutně na věky věků v temných hlubinách internetu. K tomuto účelu slouží takzvané právo být zapomenut, které umožňuje zažádat o výmaz osobních údajů z online prostředí, respektive z výsledků vyhledávačů.

The right to be forgotten, tedy právo být zapomenut umožňuje uživatelům internetu domáhat se ochrany svého soukromí v online prostředí. Jeho aplikace úzce souvisí s permanencí informací v dnešní technologicky vyspělé společnosti, která do značné míry znemožňuje vyhnout se své digitální minulosti, a tedy i omezuje právo na jistou míru soukromí. Právo být zapomenut určuje správci údajů vymazat osobní údaje subjektu v případě, kdy jsou naplněny definované podmínky či situace.

Se zrodem práva být zapomenut úzce souvisí kauza, kterou v roce 2014 projednával Soudní dvůr EU. Ve sporu figuroval španělský občan Mario Costeja Gonzáles, jenž se domáhal smazání článku o jeho dluzích. Poté, co španělský úřad pro ochranu osobních údajů nařídil společnosti Google smazat odkazy směřující na tento článek, rozhodl se gigant mezi vyhledávači řešit tuto situaci právě přes Soudní dvůr EU. Ten však rozhodl ve prospěch španělského občana.

Google v současnosti nabízí možnost zažádat si o odstranění obsahu z vyhledávání prostřednictvím formuláře. Na žádosti je nahlíženo individuálně a každá z nich musí mít oprávněný důvod, tedy například v případě, že je informace ve výsledcích vyhledávače zastaralá případně jistým způsobem nevhodná. Uživatelé žádají o výmaz informací souvisejících především s jejich minulostí, často se jedná o finanční statusy či trestné činy. Google v tomto případě ovšem přihlíží ke skutečnosti, zda by vymazání konkrétní informace nepoškodilo veřejný zájem. Proto například zprávy o finančních podvodech a jiných kriminálních činech zásadně neodstraňuje.

Image for post
Image for post

Právo být zapomenut se ovšem často dostává do rozporu s právem na svobodný projev a bývá označováno také jako cenzura internetu. Kritici se často domnívají, že mazání internetového obsahu zasahuje do práv uživatelů na svobodu projevu i přístupu k informacím. Zásadně proti mazání obsahu je i zakladatel Wikipedie Jimmy Wales, který je toho názoru, že „Historie je lidským právem a jedna z nejhorších věcí, kterou může člověk udělat, je snažit se použít sílu k umlčení ostatních. Jsem veřejnosti na očích již delší dobu. Někteří lidé říkají dobré věci, jiní říkají špatné věci… to je historie a já bych nikdy nevyužil jakéhokoliv právního postupu, který by se to snažil potlačit,“.

Dalším trnem v oku může být také skutečnost, že o vymazání konkrétních adres z výsledků vyhledávání rozhodují sami zaměstnanci Google, kteří tak ovšem činí pouze na základě subjektivního názoru na věc. Zastánci práva být zapomenut se samozřejmě odvolávají na právo každého jedince na soukromí i v prostředí internetu i na skutečnost, že vlastně nedochází k mazání konkrétních informací, nýbrž pouze výsledků ve vyhledávání. Na webu jsou informace stále dostupné, jen se k nim nelze dostat prostřednictvím vyhledávače Google. A jak se na problematiku díváte vy? Jedná se podle vás o obyčejnou cenzuru internetu nebo byste také byli rádi zapomenuti?

Použité zdroje:

AUSLOOS, Jef. The „Right to Be Forgotten― — Worth Remembering?[online]. Computer Law & Security Review, 2012 [cit. 2019–05–16]. Dostupný z: http://ssrn.com/abstract=1970392

ŠOŠOLÍKOVÁ, Hana. Ochrana osobních údajů online a “právo být zapomenut”. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií, 2013 [cit. 2019–05–16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/p8q58/Sosolikova_Hana_DP_FINAL.pdf

HERN, Alex. Wikipedia swears to fight ‘censorship’ of ‘right to be forgotten’ ruling. The Guardian [online]. [cit. 2019–05–16] Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/06/wikipedia-censorship-right-to-be-forgotten-ruling

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store