Príprava na celoživotné učenie prostredníctvom unschoolingu?

Michal Karkaš
Apr 3, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

v súčasnosti a napriek rôznym zmenám rámcových vzdelávacích programov je školstvo kritizované za svoju jednotvárnosť a neaktuálnosť, ktorá je často spájaná so situáciami, kedy študenti nie sú schopní využiť naučené znalosti v pracovnej či inej praktickej činnosti. Po vyštudovaní prejdú do “reálneho sveta” a zistia, že ich znalosti nereflektujú súčasné potreby spoločnosti.

Formálne vzdelávanie má však dopad i na kreatívny aspekt u jedincov. Tento prípad je typický hlavne pre primárne a sekundárne vzdelávanie, kedy sú žiaci a študenti doslovne trénovaní k tomu, aby sa učili rovnaké znalosti na rovnakej úrovni v závislosti od identickej škály hodnotenia — zväčša sa tak vôbec neprizerá na iné schopnosti, v ktorých žiak vyniká, pretože nie sú zahrnuté vo formálnom typu hodnotenia. Študenti sú tak obmedzovaní. Sú neustále v strese a rutinné úlohy plnia len do rozsahu, ktorý im bol zadaný.

Jedným z riešení ako bojovať proti takémuto ničeniu kreativity primárne u detí je fenomén unschooling. Unschooling, v doslovnom preklade odškolenie, je možné definovať ako výchovný smer zastrešujúci ideu ktorá tvrdí, že pre život nie je potrebné formálne vzdelávanie, ale vzdelávanie založené na individualite jednotlivcov. V tomto smere sa tak pracuje so záujmami detí — učia sa to, o čo majú záujem a to v čase, ktorí si sami určujú.

Je taktiež potrebné zdôrazniť, že i keď je pojem unschooling spájaný zväčša so vzdelávaním u detí, v určitých prípadoch sa daný termín používa i ako ekvivalent celoživotného učenia či ako určitá etapa celoživotného učenia pre deti i pre dospelých.

Takáto metóda vzdelávania má však určite i svoje úskalia — jedinec môže zneužiť formu voľnosti, u detí je potrebný neustály záujem k predávaniu znalostí zo strany rodičov, možný nedostatok sociálnych interakcií, povinná školská dochádzka či pracovné oblasti vyžadujúce ukončené formálne vzdelanie. Taktiež je dobre pripomenúť, že enormná časť formálneho vzdelávania ponúka určitú kostru vedomostí využiteľných a potrebných v “reálnom svete”, bez ktorých sa jedinec nezaobíde.

Roky v prísnom formálnom vzdelávaní a nevyužité naučené znalosti však môžu vyvolať u žiakov určitú frustráciu a nechuť k učeniu a zvyčajne po strednej škole sa práve kvôli tomuto dôvodu rozhodnú, že vzdelávanie nie je pre nich a odmietajú sa účasniť akýchkoľvek aktivít, ktoré zahrňujú cielenú formu vzdelávania vrátane aktivít zastrešených pod pojmom ďalšie vzdelávanie, ktoré je často spájané s celoživotným vzdelávaním.

V ideálnom prípade sa pri unschoolingu deti naučia, ako sa vzdelávať bez straty entuziazmu a to vo svojom vlastnom tempe. U jednotlivcov by tak dochádzalo k rozvíjaniu rôznorodých schopností a dovedností v oblasti sebarealizácie, flexibility a aktuálneho diania. Ak by sme pominuli všetky formálnosti — nebolo by pre jednotlivca, ktorý by vynikal v rôznorodých aktuálnych, záujmových oblastiach a zachoval si v sebe určitú individualitu, kreativitu a chuť k učeniu, jednoduchšie adoptovať sa do pracovného či vysokoškolského prostredia a s chuťou sa účastniť rôznych foriem ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného učenia? Ak už je odpoveď akákoľvek, spoločnosť sa neustále mení a s ňou sa menia i požiadavky na potrebné znalosti jednotlivcov v súčasnosti. Ak školstvo bude pokračovať v “robotickom” vzdelávaní žiakov, koľkí z nich už nikdy nevyužijú naplno svoj potenciál, pretože tak k tomu boli učení od útleho veku?


ARNALL, Judy. 5 amazing ways that unschooling develops children’s creativity. In: Today’s Parent [online]. 3. 10. 2018 [2019–04–03]. Dostupné z: https://www.todaysparent.com/family/parenting/amazing-ways-that-unschooling-develops-childrens-creativity/

ARNALL, Judy. Unschooling To University. 2018. 384 s. ISBN 978–0978050993.

GREER, Billy. Unschooling or Homeschooling? In: Unschooling.org [online]. 15. 11. 2013 [2019–04–03]. Dostupné z: www.unschooling.org/fun12_unschooling.htm

We’re Born Natural Innovators, So Does School Kill Creativity?. In: Gaia [online]. 23. 2. 2018 [2019–04–03]. Dostupné z: https://www.gaia.com/article/does-education-kill-creativity

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store