Průmysl a vzdělávání 4.0

Anh Nguyen Hoang
Mar 12 · 3 min read

Průmysl 4.0 je označení pro nový fenomén v průmyslovém odvětví, kdy dochází k postupné robotizaci a automatizaci práce.[1] Průmysl 4.0 reaguje na vývoj technologií kolem nás a přináší nám příležitosti vytvářet nová pracovní místa. Vzdělávání 4.0 vzniklo jako reakce na vývoj společnosti a průmyslu s cílem produkovat technicky vzdělané lidi, kteří budou připraveni na změny ve společnosti a uspokojovat potřeby průmyslu.[2] Jaké oblasti zahrnuje pojem průmysl 4.0? Zahrnuje kyber-fyzikální systémy, internet věcí a služeb, cloud computing a kognitivní výpočty.[3]

Pokud chceme efektivně využívat nové technologické vymoženosti v průmyslu, tak je nutné, aby je lidi uměli programovat a ovládat. Školy by tedy měly být schopny produkovat nové absolventy, kteří budou mít potřebné kompetence k tomu, aby své znalosti uplatnili v této nově vyvíjející oblasti. Je zapotřebí, aby se změnil školský systém a došlo k radikální změně ze vzdělávání 2.0 na verzi 4.0.[4]

Tlak průmyslových firem na změnu vzdělávacího systému v ČR je enormní. Snaží se podporovat technické vzdělávání na středních a vysokých škol.[5] Prostřednictvím orgánu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) kladou velký důraz na radikální změny ve školství a snaží se prosadit povinnou maturitu z matematiky. Tyto slova dokládá uvedený citát viceprezidentky SP ČR Mileny Jabůrkové:

“Pokud chceme udržet krok s trendy v technologickém vývoji, potřebujeme co nejvíce kvalitně vzdělaných absolventů. Podniky v ČR začínají digitalizovat a zavádět nové technologie, znalost matematiky a logiky je proto klíčová, abychom udrželi krok s vývojem a mladí lidé našli snáze uplatnění. Matematika rozvíjí logické a invenční myšlení a schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu,“[6]

V roce 2016 se Ministerstvo školství ve spolupráci s firmami z různých odvětví průmyslu rozhodly vytvořit učební materiál s názvem vzdělávání 4.0[7] V roce 2017 dokonce vznikla technická mateřská školka v Olomouci, která má za cíl vzdělávat děti už od útlého věku, aby byly v dospělosti schopné se prosadit na trhu práce. Pro školy, které vytvářejí předměty spojeny s technosférou je důležité, aby své žáky vzdělávaly ve 3 podoblastech — technika, informatika a digitální technologie. Tyto oblasti se na první pohled můžou zdát velmi rozdílné, ale v mnoha aspektech se propojují.[8]

Kromě vzdělávacího materiálu vzdělávání 4.0 existují i další dokumenty podporující nový fenomén vzdělávání. Jedná se o dokumenty Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Strategie digitální gramotnosti 2015–2020 a Iniciativa Průmysl 4.0.

Průmysl 4.0 nese s sebou bohužel i možné negativní důsledky. Tento koncept se zaměřuje pouze na technokratickou podstatu. Je potřeba myslet na případné neblahé dopady na změnu života lidí. Pokud dojde v továrnách k robotizaci a automatizaci práce, tak kde budou pracovat lidi, kteří nebudou mít potřebné kompetence tyto stroje ovládat a nebudou mít žádné oborové vzdělání? Budou schopni všichni učitelé implementovat do výuky nové technologie? Mají povědomí o používání autorských práv?

Na závěr bych chtěl říci, že v momentě, kdy píšu o průmyslu a vzdělání 4.0, tak už existuje nová vize průmyslu 5.0. Společnost se rychle mění a pravděpodobně za 10 let už mohou zaniknou povolání, které vznikaly v době průmyslu 4.0.

Zdroje:

[1]ČÁST 1: PRŮMYSL 4.0 A JEHO VLIV NA SVĚT PRÁCE. Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/vystupy/cast-1-prumysl-4-0-a-jeho-vliv-na-svet-prace

[2] CHALUŠ, Petr. Potřebujeme vzdělávání 4.0? Deník referendum [online]. [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://denikreferendum.cz/clanek/24387-potrebujeme-vzdelavani-4-0

[3] DOSTÁL, Jiří. Průmysl 4.0 a Společnost 5.0 — výzvy pro změnu (nejen) technického vzdělávání. Technika a vzdělávanie [online]. 2017, , 49–54 [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/321781467_Prumysl_40_a_Spolecnost_50_-_vyzvy_pro_zmenu_nejen_technickeho_vzdelavani

[4] BRDIČKA, Bořivoj. 4. průmyslová revoluce. Metodický portál RVP.CZ [online]. [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/20857/

[5] CHALUŠ, Petr. Potřebujeme vzdělávání 4.0? Deník referendum [online]. [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://denikreferendum.cz/clanek/24387-potrebujeme-vzdelavani-4-0

[6] SP ČR je proti návrhu zrušení povinné maturity z matematiky. Svaz průmyslu a dopravy ČR [online]. 2019 [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12982-sp-cr-je-proti-navrhu-zruseni-povinne-maturity-z-matematiky

[7] INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, PRÁCE 4.0 A VZDĚLÁVÁNÍ 4.0. EQF, Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/eqf/iniciativy-prumysl-4-0-prace-4-0-a-vzdelavani-4-0

[8] DOSTÁL, Jiří. Průmysl 4.0 a Společnost 5.0 — výzvy pro změnu (nejen) technického vzdělávání. Technika a vzdělávanie [online]. 2017, , 49–54 [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/321781467_Prumysl_40_a_Spolecnost_50_-_vyzvy_pro_zmenu_nejen_technickeho_vzdelavani

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Anh Nguyen Hoang

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Education from EDTECH KISK

More on Education from EDTECH KISK

Vzdělávací wiki-komunity

More on Education from EDTECH KISK

More on Education from EDTECH KISK

Design Thinking pre učiteľov

More on Education from EDTECH KISK

More on Education from EDTECH KISK

Učme (se) vzdělávat (se) on-line

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade