Průmysl a vzdělávání 4.0

Jan Plíšek
Mar 9 · 3 min read

“Roboti světa! My, první organizace Rossumových Univerzálních Robotů, prohlašujeme člověka nepřítelem a psancem ve vesmíru.” K. Čapek, R.U.R.

Zdroj: https://unsplash.com/photos/6xeDIZgoPaw

S rozvojem informačních technologií a jejich rapidním rozšiřováním přichází neodmyslitelná tendence jejich uplatňování v komerční sféře, která je také hlavním motorem rozvoje. Firmy se z podstaty věci neustále snaží o snižování nákladů a zvyšování zisků. K tomu jim technologie jako takové pomáhají od nepaměti. Drobnější technologické změny jsou aplikovány více méně bez větší pozornosti okolí, ale ty velké se nazvaly revolucí. U té první (konec 18. stol.) se dokonce vžil název „Velká“. Lidé začali využívat parní stroj a mechanizaci, což vedlo k ušetření lidské síly. Druhá, tzv. „Technicko-vědecká“, přinesla lidstvu do práce elektřinu reprezentovanou vynálezem žárovky (1879). Třetí revolucí byla ta ze 70. let 20. století. Tehdy se začala prosazovat automatizace výroby, rozvoj počítačů a decentralizovaná počítačová síť. Dnešní doba, kdy digitalizace zasahuje již do všech oblastí lidské činnosti a kdy vysokorychlostní internet umožňuje propojení kohokoli, s kýmkoli a kdekoli, dospěla na práh další revoluce i v průmyslu. Již v roce 2013 se pojem „Průmysl 4.0“ objevil, ale principy a výzvy spojené s novými technologiemi byly postupně deklarovány již několik let dříve.

Zdroj: https://unsplash.com/photos/xdEeLyK4iBo

Nástup robotizace a umělé inteligence v průmyslu a hospodářství jako takovém staví nové požadavky před stávající zaměstnance nejen výrobních firem. Obrovským úkolem je příprava nových a rekvalifikace současných pracovníků pro vzdělávací systém. Obecně se předpokládá, že ubyde pracovních míst s potřebou nízké kvalifikace, ale také se objeví nové pozice v nových oborech. Ale i zde je předpoklad potřeby vyššího kvalifikačního stupně. Nikdo také nečeká, že původně nekvalifikovaní dělníci, jejichž práci téměř jistě zastanou roboti nebo se stane nepotřebnou, budou ve 100 % případů schopni (ochotni) zvýšit si kvalifikaci. Zrychlený způsob života 21. století již není postaven na celoživotním setrvání v jedné profesi. Aby se člověk chtěl učit a také aby se vůbec uměl učit, musí jej na tyto situace připravit již základní vzdělávací systém. České MŠMT reflektuje tuto potřebu ve strategii pro rok 2020 (a dále), ve které vychází z toho, že stávající systém vzdělávání již zaostává za potřebami doby. Do budoucna se počítá se zaváděním zcela nových předmětů již na základních školách, které seznámí žáky s robotikou, programováním nebo informační bezpečností. Největším problémem pro vylepšení stavu základních škol jsou peníze, a to ve formě mzdy učitelů a také jako cena nového ICT vybavení. V oblasti sekundárního školství se také projevuje nedostatek finančních zdrojů a propojení s reálným světem v praxi. Neustále se také hledá optimální poměr mezi obory s maturitou a bez ní. Navazující vysoké školství na nové potřeby reagují akreditací nových oborů a snahou o širší interdisciplinaritu oborů, aby do praxe odcházeli absolventi vybaveni jak technickými znalostmi, tak tzv. měkkými dovednostmi potřebnými pro snazší zvládnutí jakýchkoliv změn. A ty přijdou. A nemusí jít jen o ty velké s přívlastkem „revoluce“.

https://unsplash.com/photos/WE_Kv_ZB1l0

Zdroje:

NUV, 2020. Iniciativy Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0 [online]. Praha. Národní ústav pro vzdělávání. [cit. 9.3.2020]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/eqf/iniciativy-prumysl-4-0-prace-4-0-a-vzdelavani-4-0

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020. MŠMT [online]. Praha: Online, 2014 [cit. 9.3.2020]. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf

ŠOUKAL, Josef, 2019. Průmysl 4.0 [online]. Brno. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.[cit. 9.3.2020]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/g8hns/Bakalarska_prace_Soukal_2019.pdf

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade