Pracovat nahlas na tom, co nás baví

Anna Puchovská
May 16, 2019 · 3 min read

Práce nahlas (working out loud) je koncept původně ze sociálního podnikání. Lze jej uplatnit v práci ve velké korporaci, v učící se komunitě, nebo pro úplně soukromou aktivitu. Jeho autorem je John Steppler a velice výstižně jej shrnuje ve svém TEDx Talk-u (pro zájemce o podrobné studium dávám do pozornosti také knížku Working out Loud: For a Better Career and Life).

Steppler doporučuje začít svou práci nahlas v tzv. kruzích. Jedná se o malé skupinky lidí, ideálně v počtu 4–5 jedinců, kteří pro vás a váš nápad vytvoří bezpečné útočiště. Místo, ve kterém bude pro vás jednodušší se otevřít a ukázat, na čem vlastně pracujete, nad čím přemýšlíte, co vám nedá v noci spát.

Abyste mohli začít pracovat nahlas, kromě lidí budete potřebovat také vhodnou motivaci a cíl, který toužíte naplnit. Ptejte se: Čeho chci dosáhout? Kdo je spojen s mým cílem? Jak můžu přispět k prohloubení našich vztahů?

Steppler ve výše zmíněné řeči tvorbu kruhu vysvětluje na své kamarádce, která je učitelkou klavíru. Svou práci miluje, ale někdy se cítí izolována a zacyklena v úzké komunitě dětí a rodičů, s kterými je v denním kontaktu. Jak z toho ven?

Touží po větším prostoru k seberealizaci, konkrétně ke skládání vlastných klavírních skladeb, a po sdílení s lidmi z jejího odvětví. Chce tvořit, prezentovat, sdílet a přijímat zpětnou vazbu, která by ji mohla posunout dále. Zavolá tedy svým známým ze studentských let, časem se jí podaří získat i kontakt na režisérku nezávislích filmů, která se do jejího kruhu zapojí a skladby se jí zalíbí natolik, že je použije ve svém filmu.

Image for post
Zdroj: Dion Hinchcliffe

A to vše jde online. Není potřeba složitého domlouvání na osobní schůzce v časoprostoru, kterí by vyhovoval všem. Takové setkání kroužku lidí, kteří se odhodlají pracovat nahlas, může proběhout formou videohovoru, četu na sociální síti, nebo komentářů k videu, článku, obrázku. Možností je spousta!

Pracovat nahlas však nemusíte jenom v úzkém kruhu lidí, i když tato forma může být bezpochyby velice obohacující a možná v něčem i terapeutická. Lze k práci nahlas přistupovat i šířeji, abstraktněji. V podstatě pomocí cíleného budování své digitální stopy.

Baví vás psát povídky? Jste vášnivá hráčka předělávek písní na ukulele? Baví vás třeba personální management a aktuální trendy v této oblasti? Hledejte způsoby a nebojte se online prezentace. Tvořte, sdílejte a především propojujte! Je sice příjemné umístit své dílo na web, ale ještě přínosnější může být kolem něj budovat síť kontaktů. Odpovídejte na komentáře, navazujte kontakt s lidmi, kteří působí ve vaší oblasti zájmu — třeba pomocí kruhů — a vytvářejte nové, možná v lecčems i nepravděpodobné kolaborace.

Image for post
Zdroj: Pexels

Vhodným čtením k tomu, jak různě lze koncept práce nahlas uchopit a vlastně i takovou její praktickou ukázkou, je článek Stana Garfielda Working Out Loud Revised. Je v něm spousta zajímavých myšlenek, tipů a odkazů na osobnosti, které se tímto konceptem dnes aktivně zabývají.

Díky spomínanému článku jsem narazila na akronym SAFARIS, který na závěr přikládám jako inspiraci pro ty, kteří si možná ještě netroufají na vlastní kruh a chtěli by začít experimentovat s prácí nahlas z komfortnějšího místa:

  • Sdílej link, typ, trik nebo vhled
  • Pokládej otázky ve snaze přimět ostatní k spolupráci
  • Najdi zdroj, osobnost, stránku
  • Zodpověz někomu otázku
  • Uznej kolegův/kamarádův příspěvek nebo úspěch
  • Informuj o tom, na čem děláš, kde jsi a kde budeš
  • Navrhni nápad a požádej ostatní o vstup pomocí ankety

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store