Image for post
Image for post

Pro a proti domácího vzdělávání

Žijeme v době, v níž si rodiče můžou do určité míry vybrat způsob, jakým budou jejich děti vzdělávány. Ať už jde o alternativy jako Montessori, Waldorfské školy nebo Daltonský plán. Na některých školách dokonce tyto prvky jsou ve větší nebo menší míře zaváděny do výuky. Co když se ale rodiče rozhodnou, že budou své děti vzdělávat doma? Jak může domácí vzdělávání dětem pomoct nebo naopak uškodit?

PRO

Užší kontakt rodičů s dítětem

Dobré vztahy mezi rodičem a dítětem jsou základním předpokladem pro to, aby domácí vzdělávání vůbec mohlo fungovat. Pokud je tento předpoklad splněn, může mít domácí vzdělávání velmi pozitivní vyhlídky. Během učení doma spolu rodič a dítě , ale od rodičů přebírá i vzorce chování, morální zásady a tacitní znalosti, týkající se běžného života (např. vaření, schopnost řešit různé životní situace).

Rodič, který se rozhodně takto své dítě vzdělávat, musí samozřejmě — mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (v případě, že učí dítě na 1. stupni) nebo vysokoškolské (pro 2. stupeň). Specifické potřeby dítěte na vzdělávání musí být doloženy.

Svoboda a individuální přístup

Děti, které jsou vzdělávány mimo školní zařízení, mají (resp. jejich rodiče mají) větší svobodu v tom, čemu se budou při výuce věnovat. Samozřejmě tato svoboda není absolutní, protože dítě musí být minimálně jednou za půl roku , do které je zapsáno, a znalosti stanovené RVP nebo ŠVP zde prokázat. Ale není mu striktně nařízeno, aby 45 minut sedělo na židli a opisovalo z meotaru vzorce chemických reakcí (praxe, se kterou jsem se osobně setkala na základní škole). Může si chemii vyzkoušet na jevech, které zná z přírody nebo z domácnosti. A podobně lze přistupovat ke všem předmětům. Fantazii rodiče coby učitele se meze nekladou a učitelské příručky jsou plné inspirace.

K dítěti je také . Pokud ho látka zajímá, může vstřebávat nové informace, jak dlouho potřebuje a naopak, je-li „špatný den“, učit se méně a látku dohnat později. Učí se tak organizovat svůj čas a být za něj zodpovědný, což se mu bude hodit i v profesním životě. Díky individuálnímu přístupu dítě také pozná, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, což mu může výrazně pomoct se sebevědomím.

Prostředí

Dítě vzdělávané doma se , ve kterém tráví hodně času a ve kterém je mu příjemně. To může mít pozitivní vliv na jeho studijní výsledky. Samozřejmě je dobré prostředí obměňovat — např. na jaře a v létě trávit více času v přírodě, někdy přemístit výuku do místní knihovny apod. Ve škole, kde koexistuje se stejně starými jedinci, může dítě získat pozitivní sociální vazby, ale také nepěknou zkušenost, která ho může poznamenat do budoucna, např. šikana od spolužáků - tu jsou učitelé na základních školách ne vždy schopni odhalit a efektivně proti ní zakročit.

PROTI

Finance

V momentě, kdy rodič učí své dítě doma, se stává učitelem na plný úvazek, který se mu sice vrátí v podobě spokojeného a vzdělaného potomka, ale už ne finančně. Tato volba tak stojí rodinu ve většině případů, který zůstane dítě doma. Ovšem někteří rodiče, kteří se rozhodnou pro tuto formu výuky, jsou schopni si ji uzpůsobit tak, že pracují třeba na půl úvazku nebo z domu. Obecně se ale jedná o variantu spíše pro lépe sociálně zabezpečené rodiny.

Socializace dítěte

Nejčastější hlasy, které se ozývají v diskuzích proti domácímu vzdělávání, argumentují tím, že dítě, které nebude denně navštěvovat kolektiv stejně starých dětí, se nesocializuje, nenaučí se pracovat v týmu a neobstojí tak jako dospělý jedinec ve společnosti. — záleží opět na rodičích, jak mu tuto socializaci zajistí. Dítě, které je vzděláváno doma, může navštěvovat , a to mnohdy i v rámci školy, do které je zapsáno. Také je možné, sejde-li se v jedné lokalitě více rodičů, kteří preferují domácí styl výuky, se třeba jednou za týden sejít a učit se s dětmi společně. Čímž se nedostatek kontaktu s okolním světem eliminuje.

Kritika od okolí

Každý rodič, který se rozhodně podstoupit rizika, které domácí vzdělávání obnáší, je vystaven kritice a nepochopení od okolí, ať už se jedná o okolí bydliště, rodiče spolužáků nebo kritiku odborníků, vyskytujících se především v diskuzních fórech. Není jednoduché se s touto kritikou, kolikrát založenou na nepodložených názorech, vyrovnat a rodič pak může své snahy vzdát. Je proto dobré najít si skupinu lidí, kteří již mají s domácím vzděláváním zkušenosti, a právě od nich se nechat inspirovat. Protože pokud rodič cítí, že tato vzdělávací cesta je pro jeho dítě nejvhodnější, neměl by se na ní nechat ničím a nikým zastavit.

Zajímavé stránky k tématu:

— spolek, který svou aktivitou podporuje rodiče, kteří se rozhodnou pro domáci vzdělávání svých ratolestí. Na stránkách lze najít články k tématu nebo tipy na akce, které se domácímu vzdělávání věnují

— do této mapy se zakreslují rodiny, které se rozhodly svoje děti vzdělávat doma nebo se k tomu teprve chystají

týkající se sporné situace, která vyvstala před několika lety v Německu, kde je domácí vyučování zakázáno

Zdroje:

Domácí (individuální) vzdělávání. In: Alternativní školy [online]. 2010 [cit. 2019–03–28]. Dostupné z:

Domácí vzdělávání: Dítě českým školám nesvěřím! [online]. In: . 2010 [cit. 2019–03–28]. Dostupné z:

Domácí vzdělávání pěstuje talenty. V Česku jím prošly už tisíce dětí, včetně zlaté Ester Ledecké. In: ČT24 [online]. 2018 [cit. 2019–03–28]. Dostupné z:

Mých 10 nej důvodů pro domácí vzdělávání. In: Svoboda učení [online]. 2017 [cit. 2019–03–28]. Dostupné z:

Udělejme si školu doma aneb: Jak na domácí vzdělávání?. In: Šance dětem [online]. 2017 [cit. 2019–03–28]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store