Proces učení a nové kompetence

Jaromir Babica
Mar 12 · 3 min read

V době mých školních let bylo předmětem hodnocení zejména určité množství znalostí bez ohledu na schopnost využití znalostí v praxi. Zdrojem informací byla kniha nebo učitel, s informacemi se již dále nepracovalo, ale úkolem žáka bylo si je zapamatovat. V současné době dochází k odklonu od tohoto pojetí vzdělávání a je kladen důraz na rozvoj kompetencí, jejichž obsahem je i aplikace získaných poznatků v životě. V moderním pojetí vzdělávání je kromě tradičních zdrojů k dispozici nepřeberné množství informací na internetu. Získání informací z různých zdrojů je pouze první částí procesu učení. Žák musí s informacemi pracovat — třídit je, ověřovat, kriticky hodnotit, analyzovat a nakonec uplatnit při řešení problému či utváření názoru. K tomu, aby byl člověk schopen pracovat s informacemi a učit se, je nezbytné mít vysokou míru znalostí a zároveň rozvíjet své kompetence v mnoha oblastech.

Klíčové kompetence jsou něčím, co žák rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, jsou to jisté univerzální způsobilosti: umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, jednat demokraticky, řešit problémy, pracovat se zaujetím.

Kompetence k učení

V průběhu vzdělávání žák dokáže vyhledávat informace, pokouší se je uvádět do souvislostí, informace třídí a kriticky zhodnotí své znalosti. Pro děti je daleko snadnější naučit se interpretovat hotové poznatky, které uloží do krátkodobé paměti a po krátké době je nahradí novými informacemi. Při vyhledávání informací je pro děti nejobtížnější roztřídit informace na základní a rozšiřující, popřípadě očistit podstatné od nepodstatného — roztřídit zrno od plev. Děti často považují všechny informace za stejně důležité.

Kompetence k řešení problémů

Žák by měl v první řadě problém pochopit, analyzovat jeho příčiny, navrhnout možná řešení, vybrat to, které pokládá za nejvhodnější a své rozhodnutí obhájit. Tato kompetence dělá žákům velké potíže, které začínají již při čtení textu s porozuměním, pokračují volbou nejefektivnějšího řešení a vrcholí při posouzení výsledku — jeho reálnosti.

Kompetence komunikativní

V době sociálních sítí a velkého množství nejrůznějších komunikačních kanálů jsme svědky ztráty schopnosti přímé komunikace u mladé generace. Ve chvíli, kdy děti nemají možnost schovat se za sms, email nebo sociální síť, znejistí a nejsou schopny sdělit svůj názor, přesvědčit o něm okolí a bojovat za něj. Dalším problémem je ztráta schopnosti naslouchat, přemýšlet o názoru jiného člověka a ztráta snahy o jeho pochopení.

Kompetence sociální a personální

V rámci této kompetence se žáci učí spolupracovat v týmu, prosazovat a obhájit své názory, ale také přijmout názory druhých. Měli by umět spolupracovníka ocenit, pochválit, ale také na rovinu říct, že s něčím nesouhlasí. Tyto kompetence nemají mnohdy vytvořeny ani dospělí. Je potřeba je postupně vytvářet a trénovat, pokoušet se znovu a znovu o jasnou formulaci názoru tak, aby člověk dokázal okolí sdělit své názory jasně, srozumitelně a bez přehnaných emocí.

Kompetence občanské

Máme možnost cestovat, poznávat cizí země, rozdílné kultury. Každý by měl dokázat respektovat přesvědčení druhého, nediskriminovat jej pro jeho názory. Rovněž by všichni občané měli dokázat pomoci druhým při mimořádných situacích a to nejen proto, že to ukládá zákon, ale z přesvědčení, že poskytnout pomoc je přirozené a potřebné. V neposlední řadě je nutné u dětí posilovat sounáležitost s regionem, odkud pocházejí, hrdost na své kořeny a touhu zařadit se mezi významné osobnosti regionu.

Kompetence pracovní

Přestože spoustu manuálních činností přebírají za člověka stroje, je stále nezbytné umět si rozvrhnout práci, odhadnout její časovou náročnost, zvolit vhodné postupy a pomůcky a nezapomenout na ochranu zdraví. Za nezbytné pokládám také vytvořit si v práci systém a udržovat pořádek na pracovišti. Každý by měl dokázat zvážit, zda je vhodným typem pro podnikání a je dost silný, aby nesl veškerá rizika a zodpovědnost, jež jsou s podnikáním spojeny.

V procesu učení dnes hrají významnou roli technologie a počítačová gramotnost. Vývoj technologií a AI (umělé inteligence) je tak dynamický, že bude velmi těžké dostatečně rychle měnit systém vzdělávání zvláště na základních školách, kde převládají stereotypy z minulé doby, jak ve fyzickém uspořádání vzdělávacího prostředí, tak v chápání jeho současných moderních forem. Abychom s nástupem další průmyslové revoluce označované jako Průmysl 4.0 nebyli AI ovládáni, musíme vzdělávací proces od základu změnit s cílem umět s AI spolupracovat a ovládat ji.

Zdroje

RVP pro základní vzdělávání. Nuv.cz [online]. 2017 [cit. 2020–03–11].

Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Msmt.cz [online]. Praha, 2007 [cit. 2020–03–11].

Foto: https://foter.com/photos/395/technology-informatics-computers.jpg

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jaromir Babica

Written by

student

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade