Image for post
Image for post

Projekty rozvíjející digitální gramotnost

Již několik let hojně diskutovaným tématem je rozvoj digitální gramotnosti žáků ve školách, která údajně často převyšuje gramotnost jejich učitelů. Tento jev určitým způsobem vysvětluje teorie digitálních domorodců (digital nations) a digitálních přistěhovalců (digital immigrants). Digitální domorodec se v prostředí digitálních technologií pohybuje odjakživa, jsou pro něj pro to přirozené a snadno s nimi pracuje (např. generace Z, mileniálové). Oproti tomu digitální přistěhovalci s technologiemi nevyrůstali a k práci s nimi se dostali až později. Což může, ale nemusí být příčinou rozdílné digitální gramotnosti těchto dvou skupin. Samozřejmě ale existují příslušníci starších generací, kteří technologie dokonale ovládají nebo děti, které nejsou zvyklé využívat smartphone 24/7.

Jakéhosi „vyrovnání“ tohoto rozdílu v úrovni kompetencí v oblasti práce s digitálními technologiemi lze docílit rozvojem digitální gramotnosti, do kterého se Česká republika díky Evropské unii aktivně zapojuje. Pojďme si nyní představit projekt Digistrategie 2020 a navazující projekty, které se na rozvoj digitální gramotnosti soustředí.

DigiStrategie 2020 — Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti

Tato strategie vychází ze Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 a jejím cílem je mimo jiné zvýšit digitální gramotnost všech občanů ČR. Dalším z jeho cílů je zabránit digitálnímu vyloučení některých skupin ze společenského života. Předestírá také výhody, které z využívání digitálních technologií plynou. Ke strategii patří metodiky Otevřená data a Otevřené vzdělávací zdroje.

Digikatalog

Tento projekt s Digistrategií spolupracuje a jeho cílem je vytvářet nástroje a doporučení, které budou podporovat rozvoj digitálních kompetencí u zaměstnanců i zaměstnavatelů, např. nástroj vlastního zhodnocení digitálních kompetencí a jejich porovnání s ostatními uživateli. Na základě toho pak doporučí cestu, kam se vydat při dalším studiu.

Portál Digi

Portál, kde by měl fungovat výše zmíněný evaluační systém, je rozcestníkem pro získání informací o digitální gramotnosti. Zveřejňuje články, videa a obsahuje také slovník základních pojmů, které se pojí k digitální gramotnosti.

Zdroje:

SLOUKA, David. Digitální domorodci a kde je najít? Cesta k digitální gramotnosti vede přes vzdělání. In: InSmart [online]. 14. 8. 2018. Dostupné z:

Digistrategie2020 [online]. [cit. 2019–05–16]. Dostupné z:

Digikatalog [online]. [cit. 2019–05–16]. Dostupné z:

Portál Digi [online]. [cit. 2019–05–16]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store