Rýchlokurz histórie pre turistov

Mari Švir
Apr 10, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

Vlna lacných leteniek zachvátila pred pár rokmi svet a jej nápor nepoľavuje ani teraz. Nie je neobvyklé, že si ľudia zaletia na víkendový pobyt na miesto vzdialené hoci aj tisíc kilometrov za menej ako 20 eur. Títo víkendoví turisti si mnohokrát len odfotia svoje vysmiate tváre pred „historicky pôsobiacimi budovami“, vyvezú sa do inej fotogenickej pamätihodnosti a dajú si pekne odfotený a o hashtagovaný obed.

Títo ľudia si však nie sú vedomí svojho okolia napriek tomu, že sa “snažia nasávať atmosféru”. Nevedia, že sa práve odfotili so sochou Mozart alebo že ohromné pouličné umelecké dielo nie je len milá výstrednosť, ale symbolický manifest viažuci sa na časy dávno minulé.

Ale ako turistom a návštevníkom rozpovedať históriu a príbehy miest tak, aby im boli ochotní venovať svoj čas a svoju pozornosť?

Medzi jednu z najbežnejších možností patrí platený sprievodca. Avšak tento druh „rýchlych“ turistov sa väčšinou nezúčastňuje platených prehliadok po meste. Jedným z dôvodov je, že cena pravidelne prevyšuje cenu ich obojsmernej letenky. Prehliadky ako také či už platené, alebo neplatené (free walking tours), sa zas môžu uskutočňovať v nevyhovujúcom čase a zaberajú niekoľko hodín času. A napokon je tu tá neistota spojená s ľudským faktorom- bude sprievodca zábavný, bude mať dobrú náladu, bude mať dobrú angličtinu? Neposlednou možnosťou, ako získať informácie, je staré dobré vyhľadávanie na internete, ktoré je ale počas pobytu únavné a zdržuje, keďže vyžaduje nemalé filtrovanie.

Naivne verím, že turisti majú záujem dozvedieť sa aspoň niečo málo o mieste, do ktorého merali toľkú cestu. Nemajú však k tomu vhodný nástroj. Ja ako občasný cestovateľ-turista ten záujem mám a preto ma veľmi potešilo, keď som v hlavnom meste Moldavska, Kishineve, spoznala TOGyho. Stal sa pre mňa akceptovateľnou náhradou vyššie uvedených možností poznávania mesta.

Kto je teda TOG?

TOG je moldavský chatbot s plynulou angličtinou vybudovaný pre platformu FB Messengeru konkrétne Teleportravel Online Guide. Momentálne funguje len v Moldavsku, ale ako stránka avizuje má veľké ambície na rozširovanie. Najlepšie na ňom bolo, že bol zadarmo (v súčasnosti je zadarmo iba časť prehliadky, po tom sa turista rozhoduje či si zaplatí zvyšok). Funguje online, čo vysvetlí užívateľovi hneď na začiatku a v prípade potreby odporučí nákup dátovej karty v blízkej trafike za 3 eurá.

TOG komunikuje tak trochu na princípe „choose your own adventure“ v reálnom živote tzn. užívateľ vyberá jednu z dvoch možných variant cesty na základe svojich preferencií.

Ukážka takéhoto výberu:

„Chcel by som ti ukázať tajné miesto, ktoré poznajú iba domáci. Avšak je trochu vzdialené, asi tak 20 minút pešo. Je to prameň ukrytý v strede lesoparku, kde sa môžeš osviežiť.“

(vyberanie z možností)

· Skvelé, ukáž mi kadiaľ sa tam ide

· Nie, som celkom unavený

Častejšie sa však posúva stlačením predpísanej odpovede na obrazovke ako napr. Som na mieste/ čo ďalej.

Vo svojom výklade používa neformálny priateľský štýl typu „jeden z nás“, podporuje Google mapy na ukázanie cesty z bodu A do bodu B, súčasne aj historické fotografie a humor. Obsahovo z každého rožka troška a pre mňa osobne veľmi vyvážený mix histórie, súčasnosti, pop kultúry, zábavných faktov, tradícií. Navyše, ak sa ho chcete spýtať niečo priamo reaguje na označenie Hey, TOG. Niektoré odpovede má naučené, pri iných zostava ticho, až kým konverzáciu nepreberie „reálna osoba“. Tá síce neodpovie na otázky o nelegálnych látka, avšak netradične otázky o stopovacích miestach v smere, aký potrebujete, zodpovie ľudsky uveriteľne. (tvrdil, že je človek, ale v dnešnej dobe…)

Image for post
Image for post
časť konverzácie doložená fotkou

Chatbotov zapojených do turistického ruchu je premnoho. Väčšinou však sú pomocníkmi pri výbere vhodnej dovolenky, rezervácii hotelov ci leteniek. magazín Prague visitor má jedného, ktorý používa reálne živé dáta o aktuálnych akciách. Náučnú funkciu som v ňom veľmi nepostrehla a komunikácia s nim bola ťažkopádna, keďže bol zameraný len na sprostredkovanie tipov turistom ohľadne akcií, barov, reštaurácií.

Som presvedčená, že chatbot ako sprievodca je pre každé mesto nanajvýš zaujímavá aplikácia, ktorá nie je veľmi finančne náročná a pri správnej implementácii (spolupráca s podnikmi, platba za prestížnejšie prehliadky, nadštandardný obsah) môže byť pre mesto vo vzdelávanie vlastných turistov veľmi prospešná. Nemyslím, že by chatboty brali klientelu bežným ľudským sprievodcom. Cieľovou kategóriou sú v tomto prípade (nielen) tzv. „rýchli“ turisti, ale i turisti so špecifickými požiadavkami, ktorí by inak mohli odísť z mesta len so spomienkou na veľký čierny hodinový stroj.

ZDROJE

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store