Rizika a úskalí informační společnosti

B. Fukárková
Apr 3, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zdroj

Co je tedy ta informační společnost?

Odborně můžeme informační společnost definovat jako „společnost založenou na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi.“ (Jonák, 2003) Lidštěji a stručněji ji popišme jako společnost, kde informace nesou takovou váhu, že jsou pro ni klíčové a běžný život se bez práce s informacemi neobejde.

Aha. Co si pod tím můžu představit? Máme to i v České republice?

Například sem spadá to, že na rozdíl od předchozí generace má dnes již spousta dětí od raného věku přístup k informačním a komunikačním technologiím a učí se je perfektně ovládat.(Janoušek, 2006) V podstatě nikde ve světě se ale nedá mluvit o 100% informační společnosti, protože ne každý má k těmto technologiím přístup, a i mezi těmi, kteří ano, existují také rozdíly mezi znalostmi a užíváním ICT. Jedná se zejména o socioekonomické aspekty. Pro tento jev existuje termín digitální propast.

A digitální propast je to jediné, co informační společnost trápí?

Informační společnost se potýká s mnoha dalšími nepřízněmi. Jednou z těch, která se opět opírá spíše o sociální dimenzi, je závislost na ICT. Dokonce i tato problematika má opět svůj pojem, je jím netolismus, jinak řečeno také závislost na tzv virtuálních drogách (mobilní telefony, sociální sítě, počítačové hry, televize…). Netolismus tedy vede k nadměrnému užívání ICT, načež se po jejich odepření mohou u postiženého objevit abstinenční příznaky, může se jednat o psychické projevy například neklidu a nervozity, ponocování za potřeby být online, ale spadá sem například i zpřetrhání vztahů s rodinou nebo pokles výsledků v práci. (Netolismus.cz)

Zaměřit se ale můžeme i na technickou stránku — informační společnost se v podstatě zakládá na pohybu v kyberprostoru. S masivně se rozšiřujícím trendem technologií také masivně narůstají hrozby, pro které kybernetický prostor poskytuje platformu. Může se jednat o nebezpečí kyberšikany uživatelů sítí, ale také o ztráty dat, nebo v globálním měřítku o kyberterorismus.

Takže radši pryč z internetu a celé informační společnosti!

Tak to není. I přes to, že zde nebyla vytyčena všechna rizika (např. informační válka), informační společnost se svým růstem stále přináší řadu obrovských výhod, překonává geografické i časové limity, zrychluje komunikaci a umožňuje větší participaci (Vondrová, 2014). Je ovšem důležité dávat pozor nejen na sebe, tedy kontrolovat čas strávený využíváním ICT nebo dbát na informační bezpečnost, také není od věci věnovat pozornost ostatním, respektovat jejich rozhodnutí ohledně života s technologiemi, případně být nápomocný při potížích.

Zdroje

JANOUŠEK, Michal. Kyberterorismus: terorismus informační společnosti. Obrana a strategie [online]. 2006, (2), 1–7 [cit. 2019–04–03]. DOI: 10.3849/1802–7199. Dostupné z: http://www.mocr.army.cz/mo/obrana_a_strategie/2-2006cz/janousek.pdf

JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD

Netolismus: Průvodce online závislostmi [online]. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, 2015 [cit. 2019–04–03]. Dostupné z: http://www.netolismus.cz/

VONDROVÁ, Vladislava. Digitální exkluze: dimenze sociální exkluze v informační společnosti. Czech [online]. 2015, 14(3), 81–101 [cit. 2019–04–03]. ISSN 12136204. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=112316191&lang=cs&site=ehost-live

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store