Knihovny v informační společnosti

Úvaha o významu knihoven v 21. století — v době informační společnosti.

Knihovny tvoří jeden za základních pilířů lidské společnosti, respektive knihovny představují aparát pro uchovávání, organizaci a zpřístupnění vědomostního a kulturního dědictví člověka. Historie knihoven sahá až do 7. století př. n. l., kdy byla založena Aššurbanipalova knihovna v Ninive. Od tohoto data až do dnešní doby se role knihoven v důsledku společenských změn několikrát proměňovala.

Definic samotného pojmu knihovna existuje velké množství. Za všechny lze třeba zmínit definici, která je ve velké míře uplatňována v anglicky mluvících zemích:

„Knihovna je sbírka zdrojů informací a podobných zdrojů, zpřístupněných definovanou společností pro absenční nebo prezenční výpůjčky.“

Širší veřejnost bude knihovnu pravděpodobně vnímat velmi analogicky k výše uvedené definici, a to jako instituci, která půjčuje knihy. Knihovnu však nelze v současnosti vymezit pouze jako sbírku knižního fondu, časopisecké literatury a jiných dokumentů. Žijeme v době informační společnosti, ve které jsou informační a komunikační technologie implementovány do všech oblastí běžného lidského života. Stejně tak jako se s nástupem informační společnosti proměnil způsob života, komunikace, trávení volného času a vzdělávání, se proměnila i role knihoven.

Knihovny dnes plní funkci nejen shromažďovací, ale především organizační, komunikační, vzdělávací a kurátorskou. Knihovníci se tak snaží reagovat na kulturní a společenské změny ve společnosti. Je však otázkou, nakolik důležitá instituce knihovny v dnešní době skutečně je. Zda se bez knihovny lze v době informační společnosti obejít, či nikoliv. Především zde stojí otázka, zda knihovny umí efektivně reagovat na přeměnu společnosti. Michal Černý ve svém článku upozorňuje, že knihovny by se měly podílet na vědeckém bádání, společenské participaci a zajišťování služeb znalostního a informačního managementu.

Osobně se domnívám, že knihovny mohou a měly by představovat jeden z hlavních orgánů informační společnosti. Aby se tak stalo, musí knihovny podle mého názoru začít plnit především funkci informačně kulturních center a stát se tak místem kulturní a sociální interakce.


Doporučuji si také přečíst příspěvek, který napsala Martina Peškeová.