Rozvoj pamäte

Jana Tuliková
Mar 23 · 2 min read

Čím lepšie sa vyvíja naša pamäť a pozornosť, tým ľahšie sa nám pracuje. Aj keď si môžeme niečo zapísať, tak veľa vecí treba mať hlavne na pamäti. Hlavným problémom ľudskej pamäte nie je len zapamätať si informácie, ale ich aj v prípade potreby správne zreprodukovať.

Denis Bukin napísal knihu „Rozvoj pamäte podľa metód špeciálnych služieb“ pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať v schopnostiach myslenia, stať sa odvážnejšími a vybudovať si efektívnu kariéru. Táto kniha je hlavne pre tých, ktorí si chcú vylepšiť pamäť. Pomocou špionážneho detektíva a príbehu o tom, ako fungujú moderné spravodajské agentúry, ale aj pomocou QR kódov nám ponúka dostať sa na špeciálne miesto, kde je množstvo cvičení na rozvoj pamäte. Práve táto forma interaktivity odlišuje túto publikáciu od mnohých iných.

Zdroj: https://www.labirint.ru/screenshot/goods/458442/36/

Mnemotechnika

Dnešný človek obklopený informačnými a komunikačnými technológiami si musí pamätať veľké množstvo presných informácií, napríklad už len samotné prístupové heslá. V knihe Denisa Bukina je využitá aj mnemotechnika. Pojem mnemotechnika pochádza z latinského slova „ars memoria“, čiže umenie pamäti. Vďaka mnemotechnike, ako technike pamäti a spôsobu akým môžeme podporovať pamäť s mnemotechnickými pomôckami na základe asociácií si môžeme zapamätať veľa informácií, ktoré nie sú dobre štruktúrované. Existujú rôzne mnemotechnické metódy, pomocou ktorých môžeme trénovať svoju pamäť. Väčšina rekordov zameraná na zapamätanie si veľkého množstva informácií je založená práve na tejto technike.

Metóda LOCI

Metóda LOCI spočíva v tom, že si vytvárame takzvanú mentálnu cestu. Takže máme rad za sebou logicky zvolených objektov v známom prostredí a k týmto objektom si pomocou vizualizácie pripojíme informáciu, ktorú si potrebujeme zapamätať. Inak môžeme povedať, ako si aj do počítača ukladáme informácie na nejaké konkrétne miesto, tak aj my, ak si chceme niečo zapamätať, uložme si informáciu na konkrétne miesto.

Vedci, ktorí skúmali po absolvovaní metódy LOCI pamäť ľudí, zistili, že mali lepšiu pamäť aj 4 mesiace po skončení testu, čo nám naznačuje, že ak sa raz túto stratégiu naučíme, používame ju naďalej, a tak má pre nás dlhodobo významný dopad.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Tuliková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade