RVP — obsah a poslání

Jan Harnušek
May 8, 2019 · 4 min read

Rámcové vzdělávací programy (RVP) jsou sestavovány Ministerstvem školství a tělovýchovy (MŠMT) jako výchozí dokumenty, ze kterých si školy vytvářejí své školní vzdělávací programy (ŠVP), které musejí být skutečně v RVP zakotveny — vzájemně si nesmějí odporovat. Co je v nich obsaženo a jakým způsobem jsou pojaty?

Image for post
Image for post

RVP jsou vytvářeny v několika různých verzích, a to pro různá vzdělávání. Jsou to vzdělávání

 • předškolní,
 • základní (u těchto již neplatí příloha pro žáky s Lehkým Mentálním Postižením, jak je uvedeno na obrázku),
 • pro gymnázia,
 • střední odborná,
 • speciální,
 • základní umělecká
 • a v oblasti informatiky a ICT.

Co je tedy jejich obsahem?

Na webu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) můžeme nalézt nejen důkladně zpracované obecné RVP, ale také jednotlivé RVP pro výše zmíněné druhy vzdělávání. V obecném pojetí by měly RVP dle NÚV obsahovat

 • metodiky pro vytváření ŠVP,
 • jasně definovaný způsob vzdělávání: čeho se týká, jakým způsobem je podáno, co má být výstupem, jaké jsou konkrétní cíle vzdělávání atp.,
 • organizační uspořádání,
 • profesní profil,
 • materiální a technické zabezpečení (MTZ),
 • výjimky při práci se žáky se specifickými potřebami,
 • bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP),
 • personální a organizační podmínky.

Kromě toho učitel musí dbát na 2 věci týkající se vzdělávání:

 1. Ze všech vyučovaných vědních disciplín je nutno učit dle aktuálních poznatků a snažit se implementovat i praktické využívání probírané látky.
 2. Nadto je stavěna vyšší úroveň, a sice to, jakým způsobem vzdělávat efektivně — učitel musí umět přihlédnout k tomu, co vyučuje, jakým způsobem a komu poznatky předává.

Dle revize RVP můžeme obsahově také sledovat pojetí a zarámování RVP. Krátce představíme vize, rámec, cíle, kompetence a hodnoty.

Vize

Poskytnout všem skupinám populace rovné příležitosti ke vzdělávání, aby si osvojili kompetence, které využijí jak v osobním, tak občanském či pracovním životě. Základními složkami vize tedy jsou: podpora osobního rozvoje, sociální soudržnosti a aktivního občanství a zaměstnatelnosti. Vize se zároveň soustředí na environmentální, sociální i ekologický kontext.

Rámec

Rámec lze opět rozvrstvit na 3 hlavní složky (úrovně): obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence a vzdělávací oblasti. Úkolem RVP a kurikulárních dokumentů (KD) je věnovat se úrovni nejvyšší, tedy rozvoji obecných cílů vzdělávání. Těch je dosahováno, má-li jedinec kýžené klíčové kompetence, které mohou být obsaženy v různých vzdělávacích oblastech (všechny předměty by pokud možno měly rozvíjet klíčové kompetence).

Image for post
Image for post

Cíle

Hlavní cíle RVP a KD jsou 4.

1. Učit se být autonomní osobností

Je nutno znát svá práva a své povinnosti, zároveň i realizovat se v průběhu ve vzdělání v tom, v čem má vzdělávaná osoba největší potenciál — rozvíjet jej pro blaho své i společnosti.

2. Učit se žít s ostatními a být zodpovědným občanem

Tento cíl má tři dílčí cíle: Posila soudržnosti společnosti — snaha o rovné vzdělávání všech, umění spolupráce se druhými. Podpora demokracie a občanské společnosti — vnímání školy jako prvního demokratického prostředí, do kterého se dítě ve svém životě dostává a aktivně se na něm podílí. Posledním dílčím cílem je pak výchova k partnerství a spolupráci.

3. Učit se poznávat a ciloživotně se učit

Nejde jen o vzdělávání sebe sama, ale o předávání vědění dále — na základě poznání přetvářet dosavadní znalosti a poznání druhých.

4. Učit se pracovat a jednat a být tvořivým

Pojí se se zvyšováním zaměstnavatelnosti a podpory konkurenceschopnosti. Jde o schopnost uplatnění se na trhu práce a zároveň o schopnost reagování na změny — být dostatečně flexibilní a kreativní.

Kompetence

RVP pracují s kompetencemi, které jsou vymezeny v Evropském rámci klíčových kompetencí. Jsou jimi

 • komunikace v českém jazyce,
 • komunikace v cizím jazyce,
 • matematická kompetence,
 • kompetence v oblasti přírodních věd, technologií a inženýrství,
 • digitální kompetence,
 • personální a sociální kompetence + kompetence k učení,
 • občanská kompetence,
 • kompetence k podnikavosti a
 • kompetence v oblasti kulturního povědomí a vyjadřování.

Hodnoty

Pro RVP jsou klíčové 3 hodnoty:

 1. Demokracie — jak je již výše zmíněno, škola je prvním demokratickým prostředím, se kterým dítě aktivně interaguje. Je tedy kladen důraz na demokratické hodnoty — aby byly akceptovány, rozvíjeny a všemi na škole podporovány a respektovány.
 2. Udržitelný rozvoj — zaměřuje se převážně na environmentálně odpovědné jednání a hledání vztahů mezi environmentální, sociologickou a ekologickou rovinou lidského jednání.
 3. Zdraví a bezpečí (well-being) — z hlediska hodnot má být škola prostředím empatickým, kde se má pečovat o fyzické i psychické zdraví dítěte. Ve škole by měla být vždy nějaká poradna, na kterou se dítě případně může obrátit atp.

Závěr

V krátkosti jsme nahlédli obsah a koncepci, podle kterých jsou všechny RVP bez výjimky tvořeny. Veškeré kompetence, hodnoty, cíle, vize… jsou součástí všech druhů RVP, které si lze prostudovat na stránkách NÚV. RVP jsou základním stavebním kamenem pro jednotlivé ŠVP, které musejí respektovat pojetí RVP.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store