Síťová generace

Zuzana Chlupová
May 17, 2018 · 3 min read

Článek stručně představuje pojem síťové generace. Tato generace stála v centru pozornosti výzkumníků především v prvním desetiletí 21. století. Významnou osobností, která se touto generací zabývala, je Don Tapscott. S myšlenkami nejen tohoto autora pak české čtenáře seznamoval a téma síťové generace rozvíjel Bořivoj Brdička. Samotný Don Tapscott již v roce 1997 vydal důležitou knihu s názvem „Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation“. V roce 2008 pak následovala Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing Your World. Nicméně, i tento autor dnes téma poněkud upozadil a svou pozornost spíše upírá k blockchainu.

Co je to síťová generace?

Pod termínem síťová generace (net generation, zkráceně také N-Gen) si můžeme představit generaci lidí, které jako první výrazně zasáhla digitální revoluce, a kteří již na rozdíl od svých rodičů vyrůstali v éře nových médií, potažmo síťových technologií, především pak internetu. Jde tak o generaci lidí narozených mezi lety 1978 až 1998,[1] na jejichž životy měly síťové technologie a jejich užívání významný dopad. Dle Tapscotta významný dopad spočívá ve změně myšlení. Sám na tuto generaci nazírá optimisticky, což je například zřejmé z tohoto rozhovoru. Pokud se dopustíme generalizace, můžeme říct, že jde o první generaci žijící v online světě.

Charakteristické vlastnosti

Co je pro tuto generaci typické? Z výčtu důležitých charakteristických rysů stojící v protikladu ke starším generacím jmenujme například nespojité tempo, multi-tasking, nelineární přístup a učení se hraním. Tato generace nově vnímala technologii jako přítele. Jako pozitivní a pozoruhodné pak Bořivoj Brdička uvádí to, že tato generace na rozdíl od svých předchůdců je schopna nezištné formy spolupráce, tedy poskytování informací a výsledků někomu jinému.[2] V jiném článku pak také uvádí např. větší toleranci vůči odlišnostem. Rozvádí zde názory skeptiků, kteří ji považují za drzou, nepracovitou, necitlivou a neschopnou navázat reálné vztahy.[3] Lze se setkat také s názory, že jde o nejhloupější narcistickou generaci vysedávající na sociálních sítích. Nicméně co se týká oné hlouposti, samotný Tapscott s odkazem na úspěšnost této generace na univerzitách poznamenává, že to není tak docela pravda.

Ačkoli lze dohledat aktuální zdroje i výzkumy o této generaci, pocitově si dovolím tvrdit, že v centru zkoumání jsou dnes především generace mladší. To lze považovat za logické. Osobně se však domnívám, že by síťová generace neměla být v budoucnu zcela upozaděna. Je potřeba si uvědomit, že jde o generaci, která v současné době vychovává, a ještě bude vychovávat své děti. Má tak zásadní vliv na budoucí směřování společnosti. Otázkou pro mě osobně také zůstává, na kolik je možné generalizovat a některými uvedenými vlastnostmi charakterizovat poměrně velkou skupinu lidí.

Photo by rawpixel on Unsplash

[1] Hranice však není zcela ostrá, lze se setkat i s jinými vymezeními. Některé starší či podrobněji pojaté klasifikace například uvádí, že jde pouze o lidi narozené v 80. letech 20. století.[1]

[2] BRDIČKA, Bořivoj. Vzdělávání a internet 2. generace. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. Bratislava, 2008, 2008(1) [cit. 2018–05–16]. ISSN 1336–0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/1/vzdelavani-a-internet-2.-generace.html?page_id=1309

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Síťová generace podle Tapscotta. In: Učitelský spomocník [online]. Praha: IT KITTV, UK Praha — Pedagogická fakulta, 2008, 2008 [cit. 2018–05–16]. Dostupné z: http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2287

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Zuzana Chlupová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade