Sú digitálne technológie prospešné pre vzdelávanie?

Peter Micko
Mar 26 · 3 min read
Obrázok

Digitálne technológie sú vnímané ako jav, ktorý mení fungovanie mnohých činností v našom živote. Vo vzdelávaní sa často hovorí aj o negatívnych vplyvoch technológií na učenie. Psychology Today píše, že s vynálezom internetu sa rozptýlenie stáva normou, konzistentná pozornosť je nemožná, predstavivosť nepotrebná a trénovanie pamäti je potláčané.

Pozornosť je často zmieňovaná ako kognitívna vlastnosť, ktorá je negatívne ovplyvnená používaním digitálnych technológií. Učenie vyžaduje pozornosť a bez dostatočnej pozornosti sa znižuje efektivita iných kognitívnych vlastností ako pamäť, kreativita a schopnosť riešiť problémy. Digitálne technológie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dramaticky zvyšujú požiadavky na pozornosť. Rozptýlenie nahradzuje sústavnú pozornosť. Činnosť mozgu si zvyká na neustále sa meniace úlohy a podnety na úkor trvalej pozornosti. Toto neustále prepínanie spôsobuje preťaženie mozgu a znižuje sa schopnosť spracovávať informácie.[1] Je prospešné používanie digitálnych technológií vo vzdelávaní vnímať takto jednostranne?

Súčasné zistenia v kognitívnych neurovedách sa snažia toto tvrdenie vyvrátiť. Pri hodnotení dopadov technológií je dôležité rozlišovať digitálne prostredie, v ktorom sa študent nachádza. Komerčné webstránky a sociálne médiá sú dizajnované spôsobom, ktorý priťahuje pozornosť a snaží sa ju udržať čo najdlhšie. Kľúčový je čas, ktorý užívateľ venuje webovej stránke. Čím je jeho vystavenie sa stránke dlhšie, tým viac púta jeho pozornosť. Vystavenie sa webovým stránkam nemusí mať negatívny dopad na pozornosti pri učení. Dôležitý je výber medzi stránkami určenými pre vzdelávanie a stránkami, ktoré sú nadizajnované tak, aby neustále lákali našu pozornosť.[2] Rozhodnutie čomu venovať pozornosť tak ostáva na samotných študentoch.

Digitálne technológie prinášajú do vzdelávania aj benefity. Pozitívnym príkladom využívania technológií vo vzdelávaní je gamifikácia, ktorá prevádza vzdelávací proces do hry. Aplikujú sa herné princípy a prvky pre zvýšenie motivácie a zapojenia študentov. Známa je aplikácia Duolingo pre učenie sa cudzích jazykov, ktorá má viac ako 300 miliónov užívateľov. Používanie aplikácie môže pripomínať viac hranie hry ako nudné učenie sa. Môžete si nastavovať svoje denné ciele, za splnené lekcie získavate odznaky a body, ktoré sa započítajú do hodnotiacej tabuľky. Gamifikačné prvky zahŕňajú zvukové efekty trumpety, pozývanie priateľov a vzájomná spolupráca alebo súperenie.[3]

Na otázku v titulku tohto článku nemožno odpovedať jednostranne „áno“ alebo „nie“. Vzdelávacie technológie poskytujú obrovské výhody a možnosti, napríklad personalizáciu učenia a uľahčenie procesu vzdelávania. Zároveň je potrebné dbať aj na výstrahy a možné riziká pri používaní.[4]

ZDROJE

[1] SOUSA, David A. How the brains learns mathematics [online]. Second Edition. California, United States of America: CORWIN, A SAGE Company, 2015 [cit. 2020–03–25]. ISBN 978–1–4833–6846–7. Dostupné z: http://webéducation.com/wp-content/uploads/2018/07/How-the-Brain-Learns-Mathematics-2-edition.pdf

[2] LODGE, Jason M. a William J. HARRISON. The Role of Attention in Learning in the Digital Age. The Yale Journal of Biology and Medicine [online]. 2019, 92(1), 21–28 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430174/

[3] DUOLINGO: REINVENTING LANGUAGE LEARNING ON AN EPIC SCALE. Elearning Superstars [online]. [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: http://www.elearningsuperstars.com/project/language-learning-by-duolingo/

[4] BURGER, Rachel. How Does Technology Affect Educational Psychology? [online]. 2015 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://blog.capterra.com/how-does-technology-affect-educational-psychology/

[5] TAYLOR, Jim. How Technology Is Changing the Way Children Think and Focus. Psychology Today [online]. 2012 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-power-prime/201212/how-technology-is-changing-the-way-children-think-and-focus

[6] DUOLINGO [online]. [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://www.duolingo.com

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Peter Micko

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Občanská věda

Jan Vokral
Mar 28 · 3 min read

3

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Učitelé a technologie ve vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade