Sebeurčené a autonomní učení na MU

Natálie Velecká
Mar 13 · 3 min read
Zdroj

V několika posledních letech se můžeme v souvislosti se vzděláváním setkávat s termínem „sebeřízené učení” nebo také „sebeurčené učení”. Již při rozdělení těchto dvou slov lehce odhadneme, jaký význam se za nimi skrývá. Tedy sebeřízením můžeme rozumět takovou činnost, kdy si jedinec sám určuje, čemu se bude věnovat, co ho k danému motivuje. Sebeřízené vzdělávání je tedy pak individuální vzdělávací proces založený na dobrovolnosti a sebemotivaci. Zde se mnozí z nás mohou setkávat také s dalšími úzce souvisejícími termíny, a to unschooling nebo autonomní učení.

Pro představu je zde velmi stručně definován termín usnchooling, za kterým můžeme hledat přirozený proces učení se. Tedy vzdělávání probíhající po celý život, založené na svobodném rozhodnutí jedince, čemu se chce věnovat. Někdy tento termín bývá vztahován i pro domácí vzdělávání, avšak může se s ním setkat také ve výuce alternativních škol typu scio škola.

Autonomním učením můžeme rozumět takový typ vzdělávání se, kdy učící se jedinec sám rozhoduje o vlastním procesu učení.[1] Částečně se zde tedy sám student ujímá role učitele, avšak učitele není úplně z vzdělávacího procesu vyloučen, ale plní spíše roli pomocníka či konzultanta. Student si tedy sám určuje své vzdělávací cíle, jejich dosažení, formu využívaných metod a partikulárně i následnou kontrolu a reflexi. Nejčastěji zvolenou metodou výuky se pak stává téměř reformní tzv. otevřené vyučování. Autonomní učení je pak nejvíce voleno pro studium cizích jazyků.

Zdroj

Samozřejmě Masarykova univerzita nabízí velmi mnoho předmětů, které se zabývají teorií a vysvětlením existujících forem, metod ve vzdělání a dotýkají se i autonomního učení, sebeřízeného učení apod. Pro konkrétní představu zde může uveden právě předmět Učící se společnost, v němž si studenti z části mohou vybírat obsah přednášek a následně témata svých úkolů. Dále jsou k nalezení více praktičtější předměty jako Sebeřízené učení či Sebeřízené vzdělávání.

V neposlední řadě je studentům všech fakult nabízen předmět Angličtina autonomně, který aplikuje autonomní formu vzdělávání do prostředí univerzity. Studenti si sami určují, čemu se chtějí věnovat, jestli gramatice, výslovnosti či něčemu úplně jinému v rámci jejich individuálního zdokonalování cizího jazyka, dále si určují metody své výuky a naplánují si harmonogram. S vyučujícími předmětu se studenti setkávají třikrát, a to během povinných společných konzultací, kde prezentují svůj pokrok, případně přehodnocují plán výuky a získávají od vyučujícího rady. Studenti se také sami hodnotí a v případě nesplnění podmínek k ukončení předmětu si sami navrhují trest. Ovšem vyučují kromě třech povinných setkání stále plní roli rádce a studentům poskytuje typy na sebevzdělání formou návštěv kulturních akcí v anglickém jazyce, typů na knihy, filmy apod. K tomuto sdílení informací je využívána kromě jiných kanálů i facebooková stránka.

Zdroj: Facebook.com

Na velmi podobném principu se pak vyučuje také předmět Kariérního centra MUKariérní start. Kdy si sami studenti na začátku určí, která témata chtějí/potřebují probrat a do výuky se také aktivně zapojují, a to například sdílením svých zkušeností či vyhledáváním aktualit na dané téma a jejich přednesením v rámci vyučovací hodiny. I v tomto předmětu si studenti na svou práci tvoří sebereflexi a za pomoci lektora si navrhují případná zlepšení ve své práci či trest za nedodržení stanovených podmínek.

Samozřejmě tímto nabídka takto zajímavě pojatých předmětů na Masarykově univerzitě nekončí a zde je prostor pro vás objevit a vyzkoušet i ty další!


Použité zdroje:
[1]JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení, strategie učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická orientace: Vědecký časopis České pedagogické společnosti [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2003 [cit. 2019–03–13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/7886

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Natálie Velecká

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University