Skillsharing: Možnost přivydělávat si vzdělávání pro každého

Christopher
Apr 25, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Rozšíření informačních komunikačních technologií přineslo řadu možností a jednou takovou je i možnost jednoduchého a efektivního sdílení informací, zkušeností anebo volných fyzických prostředků. Nově vytvořené platformy (webové stránky či aplikace) umožňují rychlé sdílení prakticky každému uživateli a právě tato skutečnost ovlivnila rovněž neformální vzdělávání v podobě snadného předávání dovedností a informací, které je též známo pod mezinárodním pojmem skillsharing. Taktéž není tajemstvím, že tvorba a realizace skillsharingových kurzů je dobrá příležitost pro každého, jak finančně zhodnotit svoje znalosti.

Skillsharing je sdílení různých dovedností, kterému se věnuje řada uživatelů a kteří prakticky v mnoha případech nejsou žádní profesionální vyučující, ale mohou si předáváním svých cenných znalostí či dovedností přivydělávat skrze vedení různých kurzů. Kurzy jsou pak realizovány ve fyzickém prostředí, ale rovněž také v digitálním prostředí pomocí různých edukativních videí či zprostředkováním textů nebo návodů.

Základem pro realizaci skillsharingu jsou platformy (webové stránky či aplikace), které umožňují vyučujícím vytvořit inzerát na jejich kurz a uživatelům umožňují přihlášení do jejich kurzů, přičemž v mnoha případech mohou platformy sloužit rovněž pro samotnou realizaci kurzů v digitálním prostředí. Registrovaný lektor kurzu pak jen na webové stránce vyplní formulář pro zakládání kurzu, kde uvede popis či anotaci ke kurzu, osnovu, tématickou kategorii kurzu, počet účastníků, časovou dotaci, místo realizace, termín konání a cenu kurzu. V případě potřeby také může přidat videonahrávku. Následně se jeho kurz zobrazí v nabídce kurzů v některé z uvedených kategorií.

Skillsharingové kurzy jsou různé. Uživatelé si mohou vybrat z mnoha poutavých aktuálních témat od gastronomie přes počítačové či grafické kurzy až ke kurzům osobního rozvoje. Kurzy a lektoři jsou často hodnoceni uživateli, takže kvalitní vyučující a kurz lze snadno rozpoznat a zájemce o kurz tak může zvážit dle recenzí, zda investuje do daného kurzu.

Příklad skillsharingových platforem

Image for post
Image for post

Skillshare je mezinárodní platforma na sdílení dovedností. Jedná se o online komunitu, která si prostřednictvím videí sdílí různé dovednosti. Na této platformě je kladen rovněž důraz na interakci mezi vyučujícím a studentem v podobě realizace projektů ověřující nabyté znalosti a zkušenosti. Uživatelům jsou kurzy zpřístupněny na základě předplatného a mohou si vybrat ze čtyř základních kategorií kurzů, mezi které patří Kreativita, Business, Technologie a Lifestyle.

Image for post
Image for post

Naučmese je česká skillsharingová webová stránka zaměřená na poskytování různých vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost. Lektoři zde nabízí řadu kurzů, které jsou určeny pro jednotlivce, skupiny či firmy. Nalezneme zde devět různých kategorií, což jsou Osobní rozvoj, Pracovní rozvoj a podnikání, Zdravý životní styl, Aktivity a sport, Cestování, Gastronomie, Kreativita, Technika a Ostatní.

A co Vy? Jaký je Váš názor na sdílení dovedností prostřednictvím různých skillsharingových kurzů? Účastnili jste se někdy takového kurzu? Realizujete nějaký takový kurz? O Vaše zkušenosti se můžete podělit v komentářích pod článkem.

Zdroje:

Skillshare: Online Classes by Skillshare [online]. New York: Skillshare, 2018 [cit. 2019–04–24]. Dostupné z: https://www.skillshare.com

Naučmese: Nové dovednosti a lidé [online]. Krásná: Naučmese, 2019 [cit. 2019–04–24]. Dostupné z: https://www.naucmese.cz/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store