Smartphone- jaký má vliv na učení a na naši pozornost?

Andrea Waltlová
May 2, 2019 · 3 min read

Jak chytré telefony ovlivňují naší pozornost? Co je to nomofobie? Existuje multitasking a jsou v něm ženy lepší než muži?

Image for post
Image for post
(zdroj obrázku)

Téma tohoto článku mě napadlo při cestě domův šalině č.2. Bohužel se mi vybil mobil a tak jsem se musela místo do zářícího displeje svého chytrého mobilu dívat na ostatní cestující, jak se dívají do svého mobilu. A tak mě napadlo, jaký má skoro neustálé koukání do telefonu vliv na naši pozornost a učení?

V článku The effect of cellphones on attention and learning: The influences of time, distraction, and nomophobia autoři uvádějí, že pozornost je optimální, když se jedinec soustředí pouze na jeden úkol. To by se dalo čekat, že? Mnoho studentů ale během výuky surfuje na internetu, prohlíží facebook nebo online nakupuje.

„Researchers concluded that students who use their cellphones and text in the classroom took 30% fewer notes than those who were asked not to use their cellphones“

Díky chytrým telefonům, které nabízí spoustu kolikrát zábavnějších aktivit, než je samotná přednáška, se spousta studentů uchyluje k multitaskingu, ten se podle článku u většiny mladších generací stal normou. Podle různých studií je však multitasking mýtus (a dokonce ani ženy nedokážou dělat více věcí najednou).

Nomofobie je označení pro úzkostnou poruchu nebo fobii, jež spočívá v závislosti na vlastním mobilním telefonu nebo smartphonu. Postižený jedinec trpí strachem ze ztráty mobilního signálu, například z nedostatečného pokrytí v některých oblastech (na horách), vybití baterie či zapomenutí nebo ztráty samotného telefonu. Jedná se o velký stresor počátku 21. století

Článek dále zmiňuje, že naši pozornost může narušit už pouhé obdržení notifikace. Vyzvánění telefonu při výuce pak dokonce u vyrušených lidí způsobí, že mají horší výsledky při testu než ti, kteří vyzváněním vyrušeni nebyli. Komu telefon zazvonil přitom je úplně jedno, efekt je u všech studentů stejný.

Mobilní telefony také mohou způsobovat pocity úzkosti, a to už po nějakých 10 minutách. Jedno z možných vysvětlení těchto pocitů je, že studenti, kteří se příliš spoléhají na mobil, prožívají tzv. “fear of missing out” (FOMO), tedy že jim unikne nějaká důležitá událost.

Z druhého pohledu však článek také zmiňuje, že spousta vysokoškoláků má pocit, že mobily vylepšují a obohacují jejich vzdělávací prostředí, hlavně díky tomu, že jsou snadno ovladatelné a dají se používat i k učení.

Zdroje:

MENDOZA, Jessica S., Benjamin C. PODY, Seungyeon LEE, Minsung KIM a Ian M. MCDONOUGH. The effect of cellphones on attention and learning: The influences of time, distraction, and nomophobia. Computers in Human Behavior [online]. 2018, 86, 52–60 [cit. 2019–05–01]. DOI: 10.1016/j.chb.2018.04.027. ISSN 07475632. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563218301912

Nomofobie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–05–01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nomofobie

WOZNICOVÁ, Adéla, Hana STRNADOVÁ a Barbora HOUBOVÁ. Mýtus: Multitasking je možný a ženy jsou v něm lepší než muži | Katedra psychologie FSS [online]. 18.5.2017 [cit. 2019–05–01]. Dostupné z: https://psych.fss.muni.cz/cosedeje/aktuality/mytus-multitasking-je-mozny-a-zeny-jsou-v-nem-lepsi-nez-muzi

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store