Sociální sítě jako prostor pro vzdělávání

Lenka Malá
Mar 21, 2019 · 2 min read

V posledních letech se v Česku i ve světě rozmáhá fenomén sociálních sítí. Všude kolem nás jsou v různých formách digitální objekty, které jsou často propojeny s Facebookem, Twitterem, Instagramem, Snapchatem, Googlem, Pinterestem a mnoha dalšími sociálními sítěmi. Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2017 v České republice 44,2% občanů ve věku 16–74 let, kteří používali sociální sítě (Informační společnost v číslech: Česká republika a svět, 2018). Z tohoto údaje i počtu všemožných odkazů na sociální sítě, lze usoudit, že se do značné míry staly součástí našeho života.

Sociální sítě jsou často vnímány jako platformy, které poskytují nekvalitní zábavu a požírají lidem mnoho času (Černý, 2018). Domnívám se, že i tento názor může být do značné míry pravdivý, avšak sociální sítě jako technologie mají i jiný (například vzdělávací) potenciál a záleží na každém, jak tohoto potenciálu využije.

Vzdělávací potenciál sociálních sítí je umožněn především díky propojení velkého množství lidí. Pokud sledujeme správné informační kanály, podaří se nám získávat vzdělávací a informačně přínosné informace. Sociální sítě nám tak mohou zprostředkovávat kontakt s mnoha lidmi, často i s mnoha odborníky z nejrůznějších oblastí. V prostředí sociálních sítí se tak vytvářejí různorodé virtuální komunity, které nám umožňují vzájemnou interakci, poskytnutí rad i informací. Člověk si v těchto komunitách může vybírat ty, které ho zajímají, ale například i ty, které mají odlišné názory a zkoumat tak jejich rozdílné pohledy na určitá témata. Tím může jedinec rozvíjet své kritické myšlení, které je pro dnešní svět velmi potřebné.

Na závěr bych ráda doporučila některé Facebookové informační kanály, u kterých vnímám, že nabízejí vzdělávací obsah. Jde například o stránky Kosmonautix (novinky ze světa kosmonautiky), OSEL (internetový zdroj pro popularizaci vědy), National Geographic (populárně naučný zdroj ze světa přírody, techniky i kultury), Samosebou.cz (naučná stránka o třídění a recyklaci odpadů), Zvol si info (boj proti fake news), TEDx (informační kanál pro sdílení myšlenek a nápadů).

Zdroje informací

Informační společnost v číslech: Česká republika a svět. (2018). Praha: Český statistický úřad.

Černý, M. (2018). Kreativní práce s informacemi. Brno: Flow.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store