Sociální sítě pro akademiky

Anna Puchovská
Mar 21, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zdroj: Pexels

Ztráta času, nebo unikátní prostor pro sdílení vědeckých poznatků?

O sociálních sítích se často mluví jako o něčem, co je určeno pro zábavu či leňošení. Říkáme, že si krátíme čas scrollováním, abychom zahnali nudu, máme stěnu plnou humorních memeček a díváme se na vtipná videa. Můžeme však využít sociální sítě třeba pro účely vzdělávání, či vědy? Příklady z praxe ukazují, že jednoznačně ano.

Facebook pro vědce? Proč ne!

K nejrozšířenějším sociálním sítím, které jsou vytvořeny na míru pro vědce a výzkumníky, patří ResearchGate a Academia.edu. Nástroje pro správu citací Zotero a Mendeley nebo vyhledávač Google Scholar mají také některé funkcionality sociálních sítí (např. sdílení knihoven), ty však slouží spíše jako doplněk k hlavní funkci těchto nástrojů [1].

Image for post
Image for post
Zdroj: Wikipedie
Zdroj: Wikipedie

ReserchGate a Academia.edu jsou si v lecčem podobné. Obě umožňují uživatelům bezplatně se registrovat a založit si svůj profil, podobně jako na Facebooku. Údaje v profilu však sledují jiné, ve světě vědy relevantní informace, jako např. na jaké instituci daný vědec působí, co patří do jeho oblasti zájmu, nebo jaké jsou jeho dovědnosti a znalosti.

Těžiště sociální aktivity pak spočívá ve sdílení vědeckých poznatků a zkušeností vědců skrze publikace a komunikaci. Uživatelé publikují své monografie, články a studie, tvoří výzkumné skupiny nebo se přidávají k již existujícím skupinám, posílají si soukromé zprávy či diskutují své dotazy v sekci Otázky.

Obdobně jako na Instagramu či Twitteru můžete někoho sledovat, váš newsfeed se přizpůsobuje vašim preferencím a nevyhnete se ani všudepřítomným upozorněním na novou aktivitu ve vaší sociální bublině. Pokud máte zrovna štěstí, můžete si díky ResearchGate a Academia.edu najít také práci či grant.

Image for post
Image for post
Zdroj: ResearchGate

Jaké je to v pavučině vědců?

Nespornou výhodou sociálních sítí pro akademiky (v odborné literatuře i Scientific Social Networks, Social Research Network Sites, nebo skráceně SRNS [2]) je možnost být na pulzu dnešní vědy. Přečíst si ráno ke kafíčku, co nového napsal guru vašeho oboru, nebo zapojit se do debaty s kolegy z opačné půlky světa je něco, co může být pro vědce velice inspirativní a stimulující.

Nové poznatky, přátelství a spolupráce jsou sdíleny a komunikovány v prostředí, které je na pomezí formálního a neformálního. Na své si přijdou osamělí vlci, kteří ve svém okolí postrádají podobně zaměřené výzkumníky, studenti, kteří se snaží teprve zorientovat, i ostřílení matadoři, kteří rádí sdílí své zkušenosti dále. Naopak málo se uplatní ti, kteří si úzkostlivě stráží svou práci a jsou skeptičtí ke konceptu otevřené vědy a otevřeného přístupu k datům.

V neposlední řadě zapojení v rámci SRNS může posloužit jako zajímavý nástroj k brandingu jednotlivce, instituce či oboru.

Jsme dostatečně otevření?

Na závěr malé zamyšlení: „Proč výzkum a psaní, pokud lidé nemohou najít naši práci a využít ji?“ [3] ptá se profesor amerických studií Christopher Phelps ve svém eseji v The Chronicle of Higher Education. Právě díky analytickým nástrojům, které poskytuje svým uživatelům Academia.edu si povšiml různých cest, kterými se lidé dostávají k jeho článkům. Mohou se k jeho práci dostat i náhodní „kolemjdoucí“ laici? Mají podobné otevřené platformy potenciál učinit kvalitní vědecké poznání dostupnějším pro širokou veřejnost? V době, kdy se stále více mluví o konceptu otevřené vědy podobné otázky zcela určitě nabývají na relevanci.

[1] OVADIA, Steven. ResearchGate and Academia.edu: Academic Social Networks. In: Behavioral & Social Sciences Librarian [online]. 2014, 33(3), s. 165 [cit. 2019–03–21]. DOI: 10.1080/01639269.2014.934093

[2] TRTÍKOVÁ, Ilona. Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací. In: ITlib. Informačné technológie a knižnice[online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014 [cit. 2019–03–21]. ISSN 1336–0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/socialni-site-na-podporu-vedecke-komunikace-a-otevreneho-sdileni-informaci.html?page_id=2625

[3] PHELPS, Christopher. ‘Someone searched for you’: Academia.edu and me. In: The Chronicle of Higher Education [online]. 2013, 59(28)[cit. 2019–03–21]. Dostupné z: https://www.chronicle.com/article/Someone-Searched-for-You-/137955

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store