Soft skills jako nejžádanější v korporátním vzdělávání

Teddy Bear
Apr 24, 2019 · 2 min read

Dnes již zaměstnanci nedělají monotónní práci, ale prakticky každý den se přizpůsobují změnám. Ne nadarmo se tomuto stavu říká znalostní ekonomika. Nikdo nepochybuje o tom, že kvalitní zaměstnanci jsou základ úspěchu firmy a v moderním pojetí je takový zaměstnanec kapitálem firmy a nikoli položkou v nákladech. V rychlé době je však potřeba znalosti doplňovat firemním vzděláváním.

V základu všechny firmy řeší stejné problémy — tedy prostředků na vzdělávání je vyhrazeno dost, ale kam je vložit? Dlouhodobým trendem je vzdělávání v oblastech jazykových kompetencí, leadership a hlavně soft skills. Poslední jmenované je aktuálně trendem číslo jedna, a to obzvláště se vstupem generace Z na pracovní trh. Dokonce podle průzkumu společnosti Deloitte z roku 2016 je soft skills kritickou prioritou pro více jak 90 % respondentů. Vypadá to, že mladí zaměstnanci, ačkoli jsou technicky zdatní, tak postrádají základní sociální schopnosti. Soft skills jsou při náboru ceněny dokonce více než hard skills. 89 % HR profesionálů a managerů považuje za špatného kandidáta toho, který má slabé soft skills. 92 % respondentů ze stejného výzkumu zase uvádí, že se zvyšuje důležitost soft skills. Tyto kompetence totiž jednoznačně odlišují člověka od počítače, což je důležité v době, kdy AI postupně ukusuje pracovní místa a stává se novým kolegou. Zaměstnanci s lepšími měkkými dovednostmi mají také rychlejší kariérní postup bez ohledu na jejich tvrdé dovednosti. Logicky tedy stoupá poptávka po certifikovaných soft skill trainerech a jsou v ně vkládány velké naděje v podobě „závratného“ návratu investic. Pokud jde o kvantifikaci, tak dokonce jedna studie ukazuje, že za každých 1 100 dolarů investice do soft skills se vrátí firmě 4 000 dolarů. Ta stejná studie uvádí i ztrátu 37 miliard dolarů ročně jenom kvůli špatné komunikaci (pro komerční sféru v USA a UK).

Konec řeči čísel. Nyní si položme zásadní otázky. Je na tom nejmladší generace pracovníků opravdu tak špatně se soft skills? A jestli ano, čím je to způsobeno? Neměli by v době, kdy technologie akceleruje komunikaci a networking být naopak mistři v měkkých dovednostech a neměli by zašlapat generaci předchozích zaměstnanců? Vypadá to, že ne — naopak by se od nich měli učit. Měli bychom vinit všudypřítomné technologie ze ztráty základních společenských dovedností, a to v čele se „sociálními“ médii? Na tuto otázku není možné najít odpověď teď, ale je nutné si počkat na jistý časový odstup.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store