Spolupráce v online prostředí — kterou metodu a nástroje zvolit

Anna Dohnálková
Dec 1, 2017 · 8 min read
Kooperace vs. kolaborace

Je zadaná seminární práce, je nutné spolupracovat s ostatními. Zvolíme si kooperaci nebo bude vhodnější kolaborační metoda spolupráce? Další věc, kterou bychom měli řešit je, který nástroj pro vzájemnou komunikaci bude nejlepší využít?

Výraz spolupráce se rozvíjí do termínů jako je kooperace a kolaborace, které jsou velmi důležité při koordinaci práce ve skupině.

Kooperace — každý jedinec ve skupině má svou jedinečnou roli, která nejde zastoupit. Každý příslušník týmu má zodpovědnost pouze za svou část práce. Nezapojení jediného člena pak má na výslednou práci fatální následky avšak nejsou zde kladeny žádné větší nároky na interakci mezi členy skupiny.

Kolaborace — zde kladen velký důraz na celý tým, nikoli na jednotlivce. Není důležité kdo, zpracoval jakou část ani jakým dílem se zapojil, vše je o zodpovědnosti celé skupiny.

“.. spolupráce (nejen online), kde jsou všichni členové týmu jeden na druhém závislí, se vyskytuje v praxi celkem běžně a je nepochybně velmi správné ji trénovat.“

Vybrat správnou metodu může ovlivnit celý průběh spolupráce

Jak se rozhodnout mezi metodami spolupráce? Výsledné rozhodnutí by mělo záviset na těchto čtyř oblastech, které dělí kooperaci a kolaboraci.

Základní rozdíly kooperace a kolaborace dle Johna Spencera
  1. Autonomie
  2. Homogenita
  3. Identifikace se skupinou
  4. Míra interakce se skupinou

1. Autonomie (nezávislost)

Kolaborace: cokoli co dělá jednotlivec je závislé na potřebách skupiny. Je řízená rozhodovacím procesem či rozhodnutím všech členů skupiny — nezávislost tedy u této metody nenajdeme.

Kooperace: autonomie je základní rys této metody spolupráce.

2. Homogenita (stejnorodost)

Kolaborace: skupina tvoří lidé rozdílných schopností je tedy heterogenní, nemusí zde být žádný spojující prvek. Každý jedinec přispěje se svými schopnostmi a preferencemi do společného cíle projektu/práce, jedinci si mezi sebou pomáhají.

Kooperace: Aby se předešlo případnému nezapojení člena do procesu tvorby úkolu je třeba a by byla skupina homogenní. Spolupráce je tedy závislá na tom aby schopnosti členů týmu byli rovnoměrné.

3. Identifikace se skupinou

Kolaborace: smysl pro skupinovou identitu je velmi důležitý. Hranice mezi členem a nečlenem je jasně vymezená. Tato metoda je vhodná pro jedince, kteří jsou si fyzicky blízcí.

Kooperace: zcela opačný efekt — hranice skupiny se světem je nezřetelná.

4. Míra interakce se skupinou

Kolaborace: informace se dostávají od členů, kteří jsou v středu skupiny k nižším vnějším složkám skupiny

Kooperace: nikdo nemá zásadní vliv, všichni zastávají rovnoprávné postavení ve skupině

Spolupráce je důležitá při řešení problémů

Pokud ve skupině zvolíte kolaborativní metodu spolupráce a vyskytne se problém, který jednotlivec nedokáže vyřešit sám můžete využít kolaborativní řešení problému.

Kolaborativní řešení problémů je považováno za základní dovednost pro úspěch v jak vzdělávacím, tak v pracovním prostředí.

Společné řešení problému je více efektivní

Kolaborativní řešení problémů

Existuje šest úrovní řešení problému, při kterém hraje spolupráce výraznou roli. Nevyužívá se nejen při spolupráci ale také při vyučování — je důležité aby žák získal schopnosti řešit problémy nejen individuálně ale také skupinově.

Úroveň 1.

Samostatné neefektivní zkoumání

Prvek komunikace s členy týmu/partnery je minimální. Informace jsou vyhledávány jen jako samostatné díly. Následkem tohoto postupu je nesprávný postup řešení.

Úroveň 2.

Hledání řešení

Zapojení do společného projektu ale práce je převážně samostatná. S ostatními ve skupině je komunikace omezena jen na nezbytné případy. Závěry, které se vyvodí budou nekonkrétní,protože k ověření teoretických předpokladů byli použity jen snadno dostupné informace.

Úroveň 3.

Zájem o partnera a cílené úsilí

V této úrovní lépe chápana role partnerství. Při nedostatku informací již nevyhledáváme sami ale snažíme se je získat od ostatních členů skupiny. Podstata řešené práce je lépe pochopena díky sdílení informací od týmu.

Úroveň 4.

Kooperativní plánování

Větší zájem o spolupráci. Sdílení zdrojů a pochopení smyslu zadání.Postup je lépe plánován a koorinován s partnery v týmu.

Úroveň 5.

Efektivní funkční partnerství

Činnosti, které provádíme jsou vymyšleny, naplánovány a jeví se jako efektivní. Rozumíme tomu co děláme, využíváme dřívější znalosti k plánování akcí a cílů. Na základě toho jsme schopni upravovat a přizpůsobovat své plány. Sami kontaktujeme členy skupiny a reagujeme na jejich aktivitu.

Úroveň 6.

Strategický přístup k problému s maximálním využitím spolupráce

Problém již řešíme zcela kolaborativně, skupinová zodpovědnost je lépe pochopena. Efektivně vyhledáváme a využíváme již relevantní zdroje, a práci máme více uspořádanou. Komunikace ve skupině je již ustálená, využívá se zpětná vazba od členů týmu.

“Kolaborace je užitečným nástrojem, a to zejména pokud je zapotřebí specifických odborných znalostí, a spoléhá na faktory, jako je například ochota účastnit se na řešení, vzájemné porozumění, a schopnost řídit mezilidské konflikty. Metody kolaborativního řešení problémů jsou užitečné zejména při řešení komplexních problémů.”

Kooperativní systémy

kolaborace a nástroje tvoří důležitou složku společné komunikace

Spolupráce vyžaduje vzájemný kontakt členů skupiny, ať zvolíme metodu kolaborativní nebo kooperativní. Se vzájemnou komunikací nám mohou pomoci kooperativní systémy, které jsou jeden z informačních systémů, které podporují spolupráci, řízení projektů či správu zdrojů.

Kooperativní systémy neboli..

— > Groupware

“..což označuje specializované softwarové aplikace nebo programy, které umožňují uživatelům sdílet a synchronizovat informace a usnadňují komunikaci ve skupině..”

Díky Groupware nejsme jen propojení se členy skupiny ale také máme tzv. virtuální kancelář. Uložení, sdílení dat, dokumentace nebo vyhledávání informací je mnohem jednodušší díky jednotnému úložitšti, které poskytují kooperativní systémy/groupware.

Ganttův diagram

Zde můžeme vidět průběh procesu plnění úkolu pomocí grafu, který znázorňuje na vodorovné ose časový rozsah a na horizontální plněné úkoly.

Ganttův diagram tedy jasně ilustruje stav projektu, označuje začátek a konec úkolu, obsahuje seznam lidských a finančních zdrojů. Mezi jednotlivými úkoly lze budovat vazby.

Služba je zpoplatněná avšak nabízí 30 dní zkušební doby bezplatně pro ty, kteří chtějí službu použít jednorázově nebo jen vyzkoušet.

Více informací naleznete přímo na stránce Gantter.

příklad využití Ganttova diagramu

Správa úkolů

Může být navázaná na Ganttův digram ale není to podmínka a může pracovat i samostatně.

Prostřednictvím Wunderlist můžeme vytvořit seznam úkolů, které můžeme sdílet s ostatními. Lze přidávat úkoly, připomenutí, vytvoření dílčích úkolů, komentáře, soubory a poznámky k zadání. Možnost třídění úkolu pomocí #hastagů.

Bezplatná služba, pokud ovšem potřebujete navýšit počet spravovaných úkolů musíte si pořídit již placenou verzi Wunderlist Pro.

Pro více informací se podívejte přímo na stránky Wunderlist.

Remember the milk má stejný princip jako Wunderlist. Vytváříme poznámky, připomenutí, úkoly, apod. Možnost nastavit upozornění skrze e-mail, Twitter nebo mobilní aplikace. I zde lze vytvářet dílčí úkoly nebo i sdílet poznámky s ostatními.

Wunderlist i Remember the milk mají různé fáze realizace: nová, čekající, v procesu, odložená, hotová,…

Vyzkoušejte jak jednoduchá je správa úkolů na Remember the milk.

Příklad tvorby poznámek a úkolů v Remember the milk

Wiki

Softwarové aplikace vhodné pro společnou tvorbu, můžeme zde vytvářet, upravovat a publikovat dokumenty anebo projekty. Wiki služby umožňují jednoduše vytvořit účet a mít k ihned k dispozici jejich funkce. Pokud potřebujeme zdůraznit vazby složitějšího úkolu mezi jednotlivými částmi je vhodné použít právě Wiki.

Zkusit si Wiki můžete na TiddlyWiki nebo na Wikispaces

Jak vytvořit příspěvek na Wikispaces

Kalendář

Jednoúčelové sdílené nástroje pro lepší organizaci času ve skupinové spolupráci. Využíváme hlavně díky přehlednému znázornění úkolu na časové ose, snadno propojitelné s předchozími nástroji spolupráce. Termíny, milníky a volný čas pro setkání můžeme lehce zpřístupnit a mít přehled v organizaci času skupiny.

Kalendáře, které můžeme využít jsou Google Calendar nebo Microsoft Outlook, jehož součástí je jak email tak i kalendář.

Možnost využití Google kalendáře.

Dokumentový server

Možnost vytvářet dokumenty, je zde mnoho stejných funkcí které nabízí také Wiki ale dokumentové servery nabízejí mnohem více např. možnost formátování. Výhody dokumentového serveru je snadné vyhledávání, filtrování výsledků a tvorba odkazů. Při souhlasu tvůrce dokumentu může dokument upravovat kdokoli.

Bezpečnost, kapacita, dostupnost dat z mobilních zařízení jsou hlavní důležitá kritéria , které GoogleDisc, Dropbox a Zoho nabízí.

Příklad spolupráce v Google Docs

Diskusní platforma

Určeno především pro komunikaci, diskuzi s členy skupiny, možnost řešit určité problémy

Systém by měl podporovat pokročilé funkce, např. vyhledávání nebo tvorbu uzavřených skupin.

Vhodné platformy, které můžete využít jsou Mobilize, Skupiny Google a Slack.

Možnosti práce se Slack.

Nesmíme zapomínat, že díky spolupráci můžeme rozvíjet nejen své dovednosti sociální ale také kognitivní.

Zdroje

Obrázek č. 1 převzat z videa

Cooperation vs Collaboration: When To Use Each Approach In: Youtube [online]. 17. 08. 2016 [ cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Gr5mAboH1Kk

Obrázek č. 2

The Difference Between Cooperation and Collaboration. In: John Spencer [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: http://www.spencerauthor.com/can-you-force-collaboration/

Obrázek č. 3

True Collaboration Is a Partnership: Six Ingredients for Making It So. In: LinkedIn [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/20140418191855-78767208-true-collaboration-is-a-partnership-six-ingredients-for-making-it-so

Obrázek č. 4 převzat z prezentace

Symphony. Collaborating in Context. In: SlideShare[online]. 13. 10. 2016 [ cit. 2017–12–01]. Dostupné z:https://www.slideshare.net/Symphonycomm/collaborating-in-context-nexj-systems

Obrázek č. 5

Plan. In: ProjectManager [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://www.projectmanager.com/

Obrázek č. 6

New desktop apps: Introducing Remember The Milk for Windows and Linux! In: Rememberthemilk [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: http://blog.rememberthemilk.com/post/149663220593/new-desktop-apps-introducing-remember-the-milk

Obrázek č. 7

Wikispace. In: 852learning [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: http://852learning.wikispaces.com/

Obrázek č. 8

Sunrise for Google Calendar. In: Chrome [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://chrome.google.com/webstore/detail/sunrise-for-google-calend/fmjolpmacffkcohajfojifclfhcignem

Obrázek č. 9

Google Docs Collaboration. In: The Verge [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2012/7/11/3152468/google-docs-demo-masters-edition-author-collaboration

Obrázek č. 10

Things I Wish Someone Told Me About Slack. In: productivityist [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://productivityist.com/7-things-about-slack/

Použité zdroje:

Remember the milk [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://www.rememberthemilk.com/tour/

Černý, Jan. DK2: Komunikace a spolupráce. In: SlideShare [online]. 26. 10. 2017. Dostupné z: https://www.slideshare.net/xcerny/dk2-komunikace-a-spoluprce

HASTINGS, Robin. Collaboration Tools, 2.0 Style. In: ALA TechSource [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4576/5398

LUNDEN, Ingrid. To-Do App Wunderlist Debuts An API, Early Integrations Of Slack, Sunrise, HipChat And More. In: TechCrunch [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2015/05/13/to-do-app-wunderlist-debuts-an-api-early-integrations-of-slack-sunrise-hipchat-and-more/

ROUSE, Margaret. Gantt chart. In: TechTarget [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Gantt-chart

BRDIČKA, Bořivoj. Hodnocení online spolupráce. In: Metodický portál RVP [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19037/HODNOCENI-ONLINE-SPOLUPRACE.html/

BRDIČKA, Bořivoj. Kolaborace nebo kooperace? In: Metodický portál RVP [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19037/HODNOCENI-ONLINE-SPOLUPRACE.html/

DOWNES, Stephen. COLLABORATION AND COOPERATION. In: Blogger [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://halfanhour.blogspot.cz/2010/04/collaboration-and-cooperation.html

ČOUPKOVÁ, Tereza. Kolaborativní řešení problémů online. Brno, 2015. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Petr Škyřík, Ph. D.

PINOLA, Melanie. What Is Groupware? In: Lifewire [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://www.lifewire.com/what-is-groupware-2377429

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store