Spolupráce v online prostředí — kterou metodu a nástroje zvolit

Anna Dohnálková
Dec 1, 2017 · 8 min read
Kooperace vs. kolaborace

“.. spolupráce (nejen online), kde jsou všichni členové týmu jeden na druhém závislí, se vyskytuje v praxi celkem běžně a je nepochybně velmi správné ji trénovat.“


Vybrat správnou metodu může ovlivnit celý průběh spolupráce

Jak se rozhodnout mezi metodami spolupráce? Výsledné rozhodnutí by mělo záviset na těchto čtyř oblastech, které dělí kooperaci a kolaboraci.

Základní rozdíly kooperace a kolaborace dle Johna Spencera
  1. Homogenita
  2. Identifikace se skupinou
  3. Míra interakce se skupinou

1. Autonomie (nezávislost)

Kolaborace: cokoli co dělá jednotlivec je závislé na potřebách skupiny. Je řízená rozhodovacím procesem či rozhodnutím všech členů skupiny — nezávislost tedy u této metody nenajdeme.

2. Homogenita (stejnorodost)

Kolaborace: skupina tvoří lidé rozdílných schopností je tedy heterogenní, nemusí zde být žádný spojující prvek. Každý jedinec přispěje se svými schopnostmi a preferencemi do společného cíle projektu/práce, jedinci si mezi sebou pomáhají.

3. Identifikace se skupinou

Kolaborace: smysl pro skupinovou identitu je velmi důležitý. Hranice mezi členem a nečlenem je jasně vymezená. Tato metoda je vhodná pro jedince, kteří jsou si fyzicky blízcí.

4. Míra interakce se skupinou

Kolaborace: informace se dostávají od členů, kteří jsou v středu skupiny k nižším vnějším složkám skupiny


Spolupráce je důležitá při řešení problémů

Pokud ve skupině zvolíte kolaborativní metodu spolupráce a vyskytne se problém, který jednotlivec nedokáže vyřešit sám můžete využít kolaborativní řešení problému.

Společné řešení problému je více efektivní

Kolaborativní řešení problémů

Existuje šest úrovní řešení problému, při kterém hraje spolupráce výraznou roli. Nevyužívá se nejen při spolupráci ale také při vyučování — je důležité aby žák získal schopnosti řešit problémy nejen individuálně ale také skupinově.

Úroveň 1.

Samostatné neefektivní zkoumání

Úroveň 2.

Hledání řešení

Úroveň 3.

Zájem o partnera a cílené úsilí

Úroveň 4.

Kooperativní plánování

Úroveň 5.

Efektivní funkční partnerství

Úroveň 6.

Strategický přístup k problému s maximálním využitím spolupráce


Kooperativní systémy

kolaborace a nástroje tvoří důležitou složku společné komunikace

Kooperativní systémy neboli..

— > Groupware

“..což označuje specializované softwarové aplikace nebo programy, které umožňují uživatelům sdílet a synchronizovat informace a usnadňují komunikaci ve skupině..”

Díky Groupware nejsme jen propojení se členy skupiny ale také máme tzv. virtuální kancelář. Uložení, sdílení dat, dokumentace nebo vyhledávání informací je mnohem jednodušší díky jednotnému úložitšti, které poskytují kooperativní systémy/groupware.

Ganttův diagram

Zde můžeme vidět průběh procesu plnění úkolu pomocí grafu, který znázorňuje na vodorovné ose časový rozsah a na horizontální plněné úkoly.

příklad využití Ganttova diagramu

Správa úkolů

Může být navázaná na Ganttův digram ale není to podmínka a může pracovat i samostatně.

Příklad tvorby poznámek a úkolů v Remember the milk

Wiki

Softwarové aplikace vhodné pro společnou tvorbu, můžeme zde vytvářet, upravovat a publikovat dokumenty anebo projekty. Wiki služby umožňují jednoduše vytvořit účet a mít k ihned k dispozici jejich funkce. Pokud potřebujeme zdůraznit vazby složitějšího úkolu mezi jednotlivými částmi je vhodné použít právě Wiki.

Jak vytvořit příspěvek na Wikispaces

Kalendář

Jednoúčelové sdílené nástroje pro lepší organizaci času ve skupinové spolupráci. Využíváme hlavně díky přehlednému znázornění úkolu na časové ose, snadno propojitelné s předchozími nástroji spolupráce. Termíny, milníky a volný čas pro setkání můžeme lehce zpřístupnit a mít přehled v organizaci času skupiny.

Možnost využití Google kalendáře.

Dokumentový server

Možnost vytvářet dokumenty, je zde mnoho stejných funkcí které nabízí také Wiki ale dokumentové servery nabízejí mnohem více např. možnost formátování. Výhody dokumentového serveru je snadné vyhledávání, filtrování výsledků a tvorba odkazů. Při souhlasu tvůrce dokumentu může dokument upravovat kdokoli.

Příklad spolupráce v Google Docs

Diskusní platforma

Určeno především pro komunikaci, diskuzi s členy skupiny, možnost řešit určité problémy

Možnosti práce se Slack.

Zdroje

Obrázek č. 1 převzat z videa

Použité zdroje:

Remember the milk [online]. [cit. 2017–12–01]. Dostupné z: https://www.rememberthemilk.com/tour/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Anna Dohnálková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University