Marta Zonková
May 6, 2019 · 2 min read

Strategie vzdělávací politiky dle MŠMT

Tento článek se zabývá Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, kterou na svém webu prezentuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o stěžejní dokument, který je také podstatný pro možnost získání financí z Evropské unie. Článek nemá sloužit jako (přílišná) kritika tohoto dokumentu, ale spíše čtenáře seznámit s jeho obsahem.

Image for post
Image for post
Ilustrační obrázek

Strategie svým schválením nahrazuje tzv. Bílou knihu v rámci Národního programu rozvoje vzdělávací soustavy z roku 2001. Ta nicméně nebyla systematicky dodržována. Aktuální strategie obsahuje základní analýzu stavu českého školství a vzdělávání. Čeští žáci se pohybují v průměru a jejich výsledky z dlouhodobého hlediska spíše stagnují. Dále jsou uvedeny i obecné informace o důležitosti vzdělání ve společnosti (benefity jak pro jednotlivce, tak pro společnost). Strategie má pomoci zlepšit výsledky a motivaci žáků i studentů bez ohledu na věk. V rámci dokumentu jsou stanoveny tři klíčové priority: snižování nerovnosti ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky učitele, odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

Priorita snižovat nerovnosti ve vzděláván by měla být naplněna zkvalitňováním vzdělávací soustavy tak, aby nedocházelo k znevýhodňování osob při vzdělávací příležitosti a dále kompenzace vzdělávacích problémů. Tento bod by měl být naplňován v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020 a pouze efektivní propojování může mít viditelné pozitivní výsledky. V rámci této priority jsou také stanoveny dílčí kroky jako je zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a rané péče, efektivní začleňování žáků do vzdělávacího proudu, tvorba podmínek pro snazší přechod absolventů na trh práce a mnohé další. Priorita podpory kvalitní výuky se zabývá také problémy se zaměstnáváním a vzděláváním učitelů. V České republice není dráha učitele příliš atraktivní. To je způsobeno relativně nízkým platem, nedostatkem příležitostí k seberealizaci a prestiží profese. Jako navrhované řešení je zavedení kariérního systému pro učitele, zvýšení mzdy (dle ekonomického vývoje) či zlepšení ochrany učitele a další body směřující k průběžnému vzdělávání učitelů, nastavování cílů ve vzdělávání srozumitelnou formou apod. Priorita efektivního a odpovědného řízení vzdělávacího systému se mimo jiné dotýká aktuální decentralizaci především regionálního školství. To ztěžuje komunikaci a celkovou orientaci v systému. Také chybí příprava na různé vedoucí pozice. V rámci strategie je tedy zmiňovaná důležitost případných standardů vědoucích pozic ve vzdělávání po vzoru Standardu studia pro ředitele škol a školských zařízení. Mezi další výčet kroků patří vyjasnění vztahů mezi školami a jejími zřizovateli, tvorba platforem pro efektivní komunikaci a zvýšení spolupráce mezi MŠMT a dalšími orgány státní správy, které se dotýkají vzdělávání.

Strategie dále obsahuje mnohem více kroků a možností jak řešit problematické částí českého školství. Dokument se také zabývá jednotlivými nástroji, jako je finanční zajištění. Stručně lze říci, že se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů MŠMT, který obsahuje hodně “jak bychom mohli…”, otázkou zůstává s jakou efektivitou jsou jednotlivé body reálně řešeny a jestlipak to do roku 2020 všechno vyjde.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store