Summerhill

Dominika Miholová
Mar 19 · 3 min read
Photo by Aaron Burden on Unsplash

Přemýšlela jsem, co si vybrat za téma pro tento článek. Prvně jsem chtěla psát o Learning designu, ale jaksi jsem mu nemohla přijít na chuť. Pak jsem uviděla článek od Alice Jaškové — Scioškoly. A hned mě to napadlo — Summerhill. Možná někteří ví, o co se jedná, ale pro ty, kteří tuto školu neznají, ji ráda představím. Vím, že se nejedná o nové vzdělávací zařízení, ale myslím si, že může být inspirací pro nově vznikají školy nebo i pro naše samotné školství.

Škola byla založena v roce 1921 A. S. Neillem (1883–1973) v Německu, kde byla součástí Neue Schule. Neill, ale nebyl s vedením školy moc spokojen a přestěhoval školu do Rakouska, kde byl ale problém s občany. Kvůli těmto problém se Summerhill přestěhoval v roce 1923 do Anglie. V současnosti školu vede jeho dcera Zoë. To by bylo asi stručně k historii školy. Více informací najdete na oficiálních stránkách školy.

A jak vlastně škola funguje? Summerhill je tedy internátní demokratická škola pro děti od 5-18 let, kde vzdělání je přizpůsobeno dítěti. Provoz školy je projednáván na shromážděních, kterých se účastní jak děti, tak i učitelé. Při hlasování mají hlasy dětí stejnou hodnotu jako hlasy učitelů. A jak probíhá výuka? No, na výuku ani nemusíte chodit, pokud nechcete. Většina dětí ale na výuku chodí, protože je něco zajímá, chtějí se něco dozvědět. Důležité je, že je výuka uzpůsobena žákům a učitel ke každému dítěti přistupuje i individuálně.

Summerhill je školou, ve které dětí vědí, že je respektujete.

Myšlenkou Summerhillu se například inspirovala americká Sudbury Valley School a touto školou se inspirovala novozélandská Deep Green Bush School. Na Novém Zélandu se jedná o tzv. lesní školu, kde děti tráví čas v přírodě, učí se například jak přežít, rybařit. Čtení, psaní a počítání se učí každý vlastním tempem. V Česku můžu zmínit ZŠ SMART z Roudnice nad Labem, která byla v Summerhillu na týdenní exkurzi. I já bych školu ráda navštívila! Příští rok Summerhill bude slavit 100 let od svého založení a zvou lidi, aby s nimi strávili víkend a dozvěděli se informace o jejich škole. Na této české škole je zajímavé, že nedává studentům úkoly. Pokud se něco nestihne, mají vyčleněnou další hodinu na dodělání těchto úkolů ve škole. Také se zaměřují na individuální rozvoj dítěte. Jejich vzdělávací program nese název Otevřená škola.

O této škole vznikl i v roce 2008 film -> Summerhill/Demokratická škola. Dále ve zdrojích najdete odkazy na zajímavé články např. vyjádření bývalých studentů Summerhillu, od českého pedagoga, který na škole učí…

PS: Kdyby chtěl někdo půjčit knížku Summerhill, tak se klidně ozvěte :) Myslíte si, že by u nás škola, jako Summerhill měla šanci vzniknout? Pokud budete mít vy nějakou otázku, tak se klidně zeptejte!

Zdroje

ENDRŠTOVÁ, Michaela. Děti u nás mají volnost, do hodin chodit nemusí, říká učitel unikátní školy. In: IDnes [online]. 25. 8. 2018 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/summerhill-school-velka-britanie-ucitel-david-yilma-fyu-/domaci.aspx?c=A180809_170113_domaci_nub

NEILL, Alexander Sutherland, LAMB, Albert, ed. Summerhill: příběh první demokratické školy na světě. Druhé vydání. Přeložil Viktor JUREK. Praha: PeopleComm, 2015. ISBN 978–80–87917–16–9.

NEUSTATTER, Angela. Summerhill school and the do-as-yer-like kids. In: The Guardian [online]. 19. 8. 2011 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/education/2011/aug/19/summerhill-school-at-90

ROY, Eleanor Ainge. No classrooms, lessons or homework: New Zealand school where children are free to roam. In: The Guardian [online]. 20. 6. 2017 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/20/no-classrooms-lessons-homework-new-zealand-school-children-are-free-to-roam

YILMA, David. Summerhill v odpovědích tamního učitele. In: Svoboda učení [online]. 12. 9. 2018 [cit. 2020–03–17]. Dostupné z: https://www.svobodauceni.cz/clanek/summerhill-v-odpovedich-tamniho-ucitele/

Základní škola SMART [online]. [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.skola-smart.cz/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Dominika Miholová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade