Svoboda učení

Unschooling neboli „dobrovolnost ve vzdělávání“ znamená žádná škola ani její náhrada doma. Unschooling není lineární proces, kde by se postupovalo podle osnovy. Lidé se učí, co je zajímá a kdy se jim chce a neomezeným způsobem. Nikdo jim do učení nemluví. Postupují svým vlastním tempem a podle svých zájmů. Výhodou unschoolingu je vnitřní motivace vzdělávajícího se jedince a získané vědomosti jsou trvalejší a přínosnější do života jedince. Ale unschooling není vhodný pro každého.

V mnoha zemích na světě je sebeřízené vzdělávání a unschooling legální, například v USA, ve Velké Británii a ve Francii. Anglická svobodná škola Summerhill funguje již od roku 1921. V České republice (zatím) sebeřízené učení legální není. O zavedení sebeřízeného vzdělávání jako legální alternativy k povinné školní docházce v ČR usiluje iniciativa Svoboda učení.

Image for post
Image for post

Iniciativa funguje od roku 2012 a je nestátní neziskovou organizací financovanou z členských příspěvků, dobrovolných darů a z prodeje služeb, produktů apod. Všichni, kteří se podílejí na provozu spolku, pracují dobrovolně a bez nároku na finanční ohodnocení.

Spolek podporuje dobrovolnost vzdělávání a sebeřízené učení, respektive unschooling. Propaguje respekt k dětem a rovnocennost mezi dětmi a dospělými, propojuje lidi s podobnými názory na vzdělávání, … Organizuje různé semináře, konference, workshopy, ale i letní a zimní pobyty, zároveň vydává knihy, píše články a překládá zahraniční články. Od května 2018 provozuje v obci Jindřichovice pod Smrkem (na Liberecku) SvobodUm (centrum Svobody učení), což je první základna sebeřízeného vzdělávání v České republice. Při pobytu ve Svobodomě člověk může dělat cokoliv, věnovat se józe, vaření, hrám, rozvíjení dalších dovedností, ale i nic dělání. Všechny činnosti jsou dobrovolné a neprobíhá žádné hodnocení. Dětem jsou vždy na blízku respektující dospělí ochotní jim pomoci s jejich vývojem.

Svoboda učení založila pobočný spolek Asociace svobody učení, kterým se snaží o změnu legislativy. Prostřednictvím tohoto spolku komunikují s odbornou veřejností a s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

SvobodaUčení.cz [online]. Žitenice: SvobodaUčení.cz, 2019 [cit. 2019–03–22]. Dostupné z: www.svobodauceni.cz

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store