Photo by Roel Dierckens on Unsplash

Třída budoucnosti (Future Classroom Lab)

on mit
on mit
Mar 26 · 3 min read

Pokud chceme abychom měli kvalitní výuku a nabídli studentům maximální komfort, je kromě technologie a vyučovacích metod, také důležité vzdělávací prostředí, ve kterém se studenti schází. V tomto článku se zaměřím na školní třídy. Pokud designujeme školní třídu je důležité si dopředu naplánovat, jak a co budu chtít ve třídě učit.

Prostředí, ve kterém se učíme a získáváme znalosti nás určitým způsobem ovlivňuje. Určitě si pamatujeme, kdy nás vyučující posadil do kroužku a chtěl abychom se představili. Proč to udělal? V momentu, kdy jsme v kroužku, všímáme si ostatních lidí a více vnímáme, co říkají. Ve chvíli, kdy nám však chce vyučující vykládat nějakou látku, je velmi neefektivní to provádět v kroužku, protože vnímáme kromě vyučujícího i ostatní studenty, a to odvádí naši pozornost od samotné výuky.

Podle A. Zhang a T. Zhou by měla třída budoucnosti mít 5 charakteristik a 5 funkcí:

5 Charakteristik

Kontext (souvislost) — Třída by měla souviset s výukou a mít k ní potřebné síťové nebo multimediální technologie. Příkladem může být virtuální nebo rozšířená realita.

Otevřenost — Třída by měla být otevřená i žákům, kteří z nějakého důvodu nemůžou do školy nebo jsme schopni propojit se s odborníkem, který se nenachází v daném městě, třeba formou videokonference.

Inteligence — Zařízení ve škole bude propojeno s člověkem. Např. když učitel vejde do třídy senzor zachytí učitele a automaticky mu spustí prezentaci.

Interaktivita — interaktivita s učitelem, se svými spolužáky, s výukovými předměty nebo s počítačem.

Cloud — Všechny zdroje k vyučování by měli být uloženy pro žáky a učitele v cloudovém úložišti.

5 Funkcí

Osobní síť (PAN) a bezbariérový přístup — V učebně jsou bezdrátová zařízení, uživatelsky přívětivé a snadno použitelné zařízení a aplikace.

Zobrazení na více obrazovkách a usnadnění spolupráce — Je možné ukazovat více obrazů, prezentací na různých obrazovkách.

Záznam ve třídě a vedení k samostudiu — Z výuky je pořízen záznam, který studenti můžou vidět.

Kombinace virtuální a reality a rozšiřování zdrojů — Učebny nebudou závislé jen na fyzických předmětech ve třídě, ale můžou využít virtuální realitu k zobrazení předmětu.

Inteligentní řízení a orientace na lidi — V učebně se automaticky nastaví teplota, světlo apod. [1]

Podle článku od Ondřeje Neumajera můžeme o třídě přemýšlet jako o čtyřrozměrném prostoru, kdy první dva rozměry jsou chápány jako místa kam umísťujeme předměty a žáky. V článku to nazývá jako rozmístění učebních zón a jejich účelu. Třetí rozměr se týká zdí a jejich potenciálu k interaktivní výuce. Posledním rozměrem je pak rozměr virtuální, kde jsme schopni kvůli různým novým technologiím schopni sdílet různé výukové materiály, plnit úkoly, samostatně vyhledávat informace apod. [2]

Model EUN Future Classroom Lab [3]

Jako taková vzorová třída budoucnosti je uváděna třída v Bruselu, jak můžete vidět na obrázku je rozdělena do 6 učebních zón, kde každá zóna je uzpůsobena různému typu výuky a má jiné technologické vybavení a uspořádání.

I když je v našich podmínkách nereálné takové třídy dělat, je určitě k diskusi, abychom školní prostředí, kde se koná výuka neopomíjeli a snažili se při designování školních tříd co nejvíce přiblížit třídám budoucnosti.

Zdroje:

[1] NEUMAJER, Ondřej. Třída budoucnosti jako koncept práce s prostorem ve třídě. Metodický portál RVP.CZ [online]. Národní pedagogický institut České republiky, 28. 02. 2019 [cit. 2020–03–25]. ISSN 1802–4785. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22009/trida-budoucnosti-jako-koncept-prace-s-prostorem-ve-tride.html/

[2]ZHANG, Anfu a Tangbo ZHOU. Future Classroom Design of Teaching from the Perspective of Educational Technology. 2017 International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT), Educational Innovation through Technology (EITT), 2017 International Conference of, EITT [online]. 2017, , 203–206 [cit. 2020–03–25]. DOI: 10.1109/EITT.2017.56. ISBN 9781538606292. ISSN edseee.IEEEConferenc.

[3] Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools. 2017. [cit. 2020–3–25]. Dostupný z WWW: [http://files.eun.org/fcl/Learning_spaces_guideline...].

on mit

Written by

on mit

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Občanská věda

Jan Vokral
Mar 28 · 3 min read

3

More on Edudesign from EDTECH KISK

More on Edudesign from EDTECH KISK

Učitelé a technologie ve vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade