May 2 · 2 min read

Technologie a pohodlnost

Digitální technologie, jako všechny ostatní „zlepšováky“ vznikající v průběhu lidského pokroku, mohou dobře sloužit a zároveň být nebezpečím. Stejně jako plynový, potažmo elektrický sporák nahradil ohniště, notebook psací stroj, tak i e-maily a chaty nahrazují poštovní dopisy. Je lidskou přirozeností automatizovat a zjednodušovat si rutinní život. Nezvládnutý pud pohodlnosti může mít ale i negativní důsledky.

Své o tom vypovídá studie Národního ústavu duševního zdraví, ve které byl zkoumán vliv GPS navigace v chytrých brýlích na funkce a strukturu lidského mozku. Při výzkumu byli dobrovolníci rozděleni na kontrolní skupinu a skupinu, která po dobu tří měsíců používala při pohybu navigaci v chytrých brýlích. Změny v mozku byly zkoumány pomocí magnetické rezonance. Po třech měsících se u osob, které využívali brýle, změnila oblast mozku zodpovědná za prostorovou paměť a orientaci v prostoru. Nepřekvapující je zjištění, že velikost změn se lišila dle míry používaní navigace. Výsledek studie tak odpovídá faktu, že lidský mozek je plastický a schopný posilovat nebo naopak oslabovat synapse dle jejich využívání. Na jednu stranu je to skvělá vlastnost, která umožňuje člověku přizpůsobování se změnám. Na druhou stranu neprocvičováním určitých aktivit můžeme přijít v určité míře o schopnost je provádět což může zapříčinit nejeden problém.

Ilustrační obrázek

Nadměrné používání digitálních technologií může v důsledku vést také ke snížení kvality života. Nahrazování fyzického sociálního kontaktu chatováním, sjížděním Instagramu a komparace vlastního života s životem, který na něm ostatní prezentují, neustálé upozorňování aplikací snižující pozornost. To vše vede k digitálnímu přetížení, které může jít ruku v ruce s přetížením informačním. Tímto se také zabývá psycholožka Zuzana Hubinková, se kterou je možné slyšet rozhovor na Irozhlasu.

Jako u všeho ostatního i u digitálních technologií platí používat s mírou. Ale jaká ta správná míra je? A jak ji udržovat, když technologie zefektivňují procesy nejen v profesním životě, ale i v tom osobním?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Marta Zonková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade