Marta Zonková
May 2, 2019 · 2 min read

Technologie a pohodlnost

Digitální technologie, jako všechny ostatní „zlepšováky“ vznikající v průběhu lidského pokroku, mohou dobře sloužit a zároveň být nebezpečím. Stejně jako plynový, potažmo elektrický sporák nahradil ohniště, notebook psací stroj, tak i e-maily a chaty nahrazují poštovní dopisy. Je lidskou přirozeností automatizovat a zjednodušovat si rutinní život. Nezvládnutý pud pohodlnosti může mít ale i negativní důsledky.

Své o tom vypovídá studie Národního ústavu duševního zdraví, ve které byl zkoumán vliv GPS navigace v chytrých brýlích na funkce a strukturu lidského mozku. Při výzkumu byli dobrovolníci rozděleni na kontrolní skupinu a skupinu, která po dobu tří měsíců používala při pohybu navigaci v chytrých brýlích. Změny v mozku byly zkoumány pomocí magnetické rezonance. Po třech měsících se u osob, které využívali brýle, změnila oblast mozku zodpovědná za prostorovou paměť a orientaci v prostoru. Nepřekvapující je zjištění, že velikost změn se lišila dle míry používaní navigace. Výsledek studie tak odpovídá faktu, že lidský mozek je plastický a schopný posilovat nebo naopak oslabovat synapse dle jejich využívání. Na jednu stranu je to skvělá vlastnost, která umožňuje člověku přizpůsobování se změnám. Na druhou stranu neprocvičováním určitých aktivit můžeme přijít v určité míře o schopnost je provádět což může zapříčinit nejeden problém.

Image for post
Image for post
Ilustrační obrázek

Nadměrné používání digitálních technologií může v důsledku vést také ke snížení kvality života. Nahrazování fyzického sociálního kontaktu chatováním, sjížděním Instagramu a komparace vlastního života s životem, který na něm ostatní prezentují, neustálé upozorňování aplikací snižující pozornost. To vše vede k digitálnímu přetížení, které může jít ruku v ruce s přetížením informačním. Tímto se také zabývá psycholožka Zuzana Hubinková, se kterou je možné slyšet rozhovor na Irozhlasu.

Jako u všeho ostatního i u digitálních technologií platí používat s mírou. Ale jaká ta správná míra je? A jak ji udržovat, když technologie zefektivňují procesy nejen v profesním životě, ale i v tom osobním?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store