Technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán

Simona Kunovská
Mar 25 · 3 min read

Ať už se učíme na zkoušku nebo si jen chceme zapamatovat jméno člověka, kterého jsme právě poznali, musíme používat paměť. Ale je doopravdy tak? Můžeme prostě vytáhnout mobilní telefon (i když v případě zkoušky to není možné). Technologie jako počítač, tablet, chytré hodinky a další nám usnadňují každodenní život. Nezapomene koupit kamarádovi dárek, protože nám vyskočí upozornění v kalendáři a neztratíme se ve městě, jelikož máme v telefonu mapu a v ní si najdeme trasu.

Ale i ony mají svou odvrácenou stranu. Neustálé focení a odepisování přátelům nás vytrhává z reality. Fotky nám sice připomínají okamžiky s našimi blízkými nebo skvělý koncert na kterém jsme byli, ale zároveň si během focení nevšimneme detailů v prostředí kolem nás a tím pádem si toho i méně zapamatujeme.(1) Obecně je naše paměť horší pokud jsme unavení (protože jsme do noci chatovali s přáteli), nedáváme pozor (například zrovna fotíme) nebo vykonáváme tzv. multitasking (mluvení a zároveň psaní). Navíc v nás technologie mohou vyvolávat stres (například já se cítím povinna odepisovat na zprávy na Facebooku tentýž den co jsem je dostala).

Moderní technologie nám tedy mohou uvolnit mysl, ale také ji zatížit. Lze být online a zároveň offline? A lze se naučit jak být přítomný i ve světě moderních technologii? Snadno. Existuje množství aplikací, které zvyšují naše šance, že se nám už nestane, že si nepamatujeme kam jsme dali klíče (nebo se nám to aspoň nebude stávat často). Obecně vycházejí z učení Mindfullness (do češtiny se nejčastěji překládá jako uvědomování nebo všímavost), které zpopularizoval Jon Kabat-Zinn. Také vytvořil mj. program na snižování stresu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).(2) Program, který nabízí bezplatně i MU) lze absolvovat kompletně celý online prostřednictvím Slacku. Každý den Vám přijde několik zpráv s instrukcemi podle kterých se musíte ihned řídít. Navíc máte i týdenní průběžné úkoly. Program nejen snižuje stres, ale i zvyšuje celkovou spokojenost v životě. Například cvičení vděčnosti Vám pomáhá objevit na každém dni něco pozitivního. Procvičuje se tak i naše paměť.(3)

A jaké jsou možnosti pro ty co nemají čas číst knihy nebo procházet MBSR programem? Můžeme například využít učinky hudby. Je vědecky prokázáno, že určité tony a melodie nám pomáhají lépe se soustředit, usnout nebo nás zbavují úzkosti atd. Na tomto principu pracují například aplikace jako je Headspace nebo Calm. Ty také nabízejí různé formy vedené i nevedené meditace.

Programy a aplikace jako je MBSR či HeadSpace a Calm nás učí jak být více přítomný v offline světě. A to je dnes zvláště potřeba — nejen, že se neumíme soustředit na čistění zubů, což je pochopitelné, protože to děláme každý den a tak to většina z nás vykonává automaticky, ale narůstá i počet lidí, kteří nedokážou přečíst delší text, kupříkladu knihu, protože jim neustále pípá telefon. Zkusme tedy technologie využít ve svůj prospěch.

(1)Julia S. Soares, Benjamin C. Storm.
Forget in a Flash: A Further Investigation of the Photo-Taking-Impairment Effect. In: Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 7(1), 154–160. 2018. ISSN 2211–3681, https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.10.004.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211368117301687)

(2) Fjorback, L.O., Arendt, M., Ørnbøl, E., Fink, P. and Walach, H. Mindfulness‐Based Stress Reduction and Mindfulness‐Based Cognitive Therapy — a systematic review of randomized controlled trials. In: Psychiatrica Scandinavica, 124: 102–119. 2011. doi:10.1111/j.1600–0447.2011.01704.x

(3) Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). The Mindfulness Institute.ca [online]. [cit. 2018–11–20].https://www.mindfulnessinstitute.ca/mbsr/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Simona Kunovská

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade