O časopisu

Michal Černý
Feb 27, 2017 · 1 min read

Od roku 2017 vydává edTechová sekce KISKu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nerecenzovaný odborný časopis EdTech KISK. Jeho zaměřením je kritická reflexe různých témat v oblasti vzdělávacích technologií. Během prvního roku zde vyšlo na tři sta článků a časopis se rychle etabloval mezi předními českými informačními zdroji v oblasti. Je unikátní jak svým rozsahem článků a témat, tak také tím, že se věnuje aspektům pedagogickým i andragogickým.

Pokrývá témata vzdělávacích technologií, digitálních kompetencí, informačních systémů ve vzdělávání, informační a učící se společnosti, změn pedagogiky a sebeřízeného učení. Okrajově jsou zde pak zařazené také zprávy z konferencí nebo edTechových setkání. Rozsahem a množstvím příspěvků jde o jeden z největších českých pedagogických časopisů.

Od samého začátku je výkonným redaktorem časopisu Michal Černý. Od roku 2018 má EdTech KISK přidělené ISSN 2570–9364. Jakkoli se na vydávání časopis autorky podílejí především studenti a odborná redakce, tak je otevřený také dalším přispěvatelům. Vydávání je aperiodické.

Redakce časopisu

RNDr. Michal Černý (výkonný redaktor, předseda redakční rady) — KISK FF MU a KSocPed PedF MU

Mgr. Hana Tulinská — UPV FF MU a KISK FF MU

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. — KISK FF MU

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. — KISK FF MU

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. — KISK FF MU

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. — UK FF UK

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Michal Černý

Written by

Vysokoškolský pedagog edTechu a publicista, učitel na KISKu, filosof, experimentátor, snílek.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade