Učební plány — jízdní řád našeho vzdělávání

Veronika Jílková
Mar 14, 2018 · 3 min read
Zdroj:

Příspěvek popisuje charakteristiku učebního plánu, poukazuje na jeho tvorbu, a kde je možné čerpat a klade důraz na některé principy, které je při tvorbě učebních plánů třeba dodržovat.

Co je to učební plán?

Učební plán tvoří organizační a legislativní podporů při uplatňování Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Aby byla zvolena pro školu nejvhodnější učební plán, je třeba zvážit všechny potřebné kroky: nevytvářen plán libovolně, ale naopak podporovat tvorbu nových podmínek pro změny ve vzdělávání.

Základním a obecným rámcem pro tvorbu vzdělávacích programů je Rámcový vzdělávací program (RVP), který byl v České republice zaveden zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Rámcové vzdělávací programy pak stanovují konkrétní cíle, povinný obsah vzdělávání a jeho délku, podmínky o průběhu a ukončení vzdělávání. To vše vždy dle zaměření daného oboru vzdělání.

Ukázka učebního plánu SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnické a jazykové školy v Českých Budějovicích — obor Mechanizace a služby. Zdroj:

RVP jsou vydávány ministerstvem až po projednání s příslušnými ministerstvy.

Z jakých osnov čerpat?

Národní ústav odborného vzdělávání nabízí osnovy k základním předmětům, ve kterých jsou popsány obecké cíle předmětů, ale i výchovné a vzdělávací cíle, charakteristika učiva, pojetí výuky a konkrétní rozpis učiva, které by v daném předmětu mělo být přednášeno žákům a především časová dotace na daná témata.

Metodický portál RVP své osnovy profiluje přes všechny stupně vzdělávání — od předškolního, přes speciální a odborné až po jazykové a neformální vzdělávání. Nabízí inspiraci a zkušenosti učitelů. Příspěvky jsou rozděleny i dle průřezových témat a kompetencí v daném stupni vzdělávání.

Národní ústav pro vzdělávání nabízí metodické podpory v podobě manuálů, a to od předškolního vzdělávání až po základní umělecké vzdělávání. Všechny tyto manuály obsahují také kompetence, které by měl žák v tomto stupni vzdělávání splňovat. Tento ústav se věnuje také rozvoji vzdělávání, kvalifikacím, trhu práce, ale i poradenským službám nebo vykonáváním závěrečných zkoušek.

Ukázka kompetencí ze školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy v Praze. Zdroj:

Tvorba učebních plánů

Způsoby tvorby učebních plánů mohou být na konkrétních školách různé. Vždy by ale měly být brány v potaz podmínky školy, složení žáků a schopnosti a možnosti samotného pedagoga.

Při sestavování nového učebního plánu je nejlepší vycházet z toho současného, ovšem s hlubším zamyšlením nad další vizí školy nebo její profilací. Cílem tvorby by nemělo být vytvoření úplně jiného plánu, ale naopak by měla být snaha ten původní vylepšovat.

Metodika pro tvorbu školních vzdělávacích plánů se liší od stupně vzdělávání, rozdíl tedy u učebních plánů bude markantní v případě předškolního vzdělávání a výuky na gymnáziích.

Použité zdroje

Rámcové vzdělávací programy [online]. Národní ústav pro vzdělávání: © 2011–2018 [cit. 14–03–2018]. Dostupné z:

SMEJKALOVÁ, Adriena. Rámcový učební plán. In: Metodický portál RVP [online]. 19. 10. 2005. [cit. 14–03–2018]. Dostupné z:

Učební osnovy [online]. Národní ústav odborného vzdělávání: © 2008 [cit. 14–03–2018]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Veronika Jílková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University