Učení pomocí chatbotů

Andrea Waltlová
Apr 7, 2019 · 2 min read

Jaká technologie se skrývá za chatbotem? Co chatboti zvládnou naučit? Jaké chatboty můžete najít v českém prostředí? Čti dál a dozvíš se odpovědi na všechny otázky.

Image for post
Image for post
(zdroj: pixabay.com)

Jak chatbot funguje?

Chatbot je umělá inteligence, respektive počítačový program , který s uživatelem vytváří konverzaci. Tato konverzace může probíhat na různých platformách. Existují například chatboti na Messengeru od Facebooku nebo chatboti s kterými můžete mluvit skrze SMS. Chatboti jsou nadesignovaní tak, aby přesvědčivě simulovaly konverzaci s člověkem. Pomyslným cílem tedy je, aby chatbot prošel Turingovým testem.

Turingův test byl vytvořen Alanem Turingem v roce 1950. Předmětem testu je zjistit, zda se technologie dokáže chovat tak přesvědčivě, že je nerozeznatelná od chování člověka, tedy nedokážeme říct, zda jsme mluvili s počítačem nebo s opravdovým člověkem. V oblasti umělé inteligence je každoročně udělována Loebner Prize, kde je vyhlášen počítačový program, který se nejvíce podobá člověku.

Co může chatbot naučit?

Vzdělávací chatboti komunikují skoro výhradně v anglickém jazyce. Tato skutečnost je dána úrovní zpracování přirozeného jazyka(Natural language processing).

Například na webu Botsify můžete najít hned několik vzdělávacích chatbotů, kteří komunikují skrze Messenger od Facebooku. Pomůžou Vám s matematikou, první pomocí nebo kódováním ve Scratchi.

V českém prostředí je asi nejširší využití chatbotů v oblasti zákaznického servisu. Například český chatbot Artin Chatbot dokáže zodpovědět nejčastější dotazy zákazníka.

Ne úplně vzdělávacím, ale přesto zajímavým chatbotem je projekt Ministerstva vnitra ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společností IBM Česká republika a Opus consulting. Společně vyvinuli chatbota, který odpovídá na dotazy ohledně GDPR.

Seznam nejoblíbenějších chatbotů můžete najít například v tomto článku. Osobně se mi nejvíce líbí Insomnobot, který je vytvořen pro lidi, kteří nemohou spát nebo trpí nespavostí. Škoda jen, že se jedná o SMS chatbota, protože z České republiky by se taková noční konverzace mohla docela prodražit.

Hlasový asistenti, jako Google Assistant nebo Amazon Alexe jsou také chatboti, akorát jsou dostupní skrze virtuálního asistenta.

Pokud se chcete o chatbotech dozvědět více, můžete využít Chatbots Magazine přímo zde na mediu.

Zdroje:

Chatbot. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot

Turing test. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test

Loebner Prize. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Loebner_Prize

Chatbot GDPR. Svaz průmyslu a dopravy České republiky [online]. c2019 [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://www.spcr.cz/chatbot-gdpr

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store