Učme (se) vzdělávat (se) on-line

Jana Sklenářová
Mar 19 · 3 min read

Na všem špatném je potřeba hledat pozitivní aspekty. Pokud bychom přemýšleli jenom negativně a trápili se, ubližovali bychom tak sami sobě. I když je to kruté přirovnání, ne jinak to vnímám i v době šíření virusu COVID-19, kdy se nákaza šíří geometrickou řadou, počty nemocných se zvyšují z hodiny na hodinu, jsou uzavřené školy, tisíce žáků a studentů jsou doma a výuka ve školách a vzdělávacích institucích je přerušena na dobu neurčitou, což je jenom střípek z pandemie korona virusu. Na druhé straně při dodržování stanovených pravidel je velká šance, že se brzy vše vrátí do zajetých kolejí našich životů. Do té doby je však zapotřebí si uvědomit podstatu našich životů a potřebu kontinuálního vzdělávání, jež je potřeba zajistit i v době uzavření škol.

Náhradní formou se tak stává výuka on-line, distanční výuka. Málo kdo však ví, co si pod tímto pojmem představit. Dovoluji si tvrdit, že většina učitelů tento typ výuky má spojen se zasíláním studijních materiálů e-mailem, popř, sdílení přes facebookové skupiny, zadávání písemných úkolů, samostudium, a tím berou za splněno, tzv. odškrtnuto.

Od svých známých nyní slýchám, že se začíná mluvit o virtuálním učení, o učení, kde se budou spojovat přes různé typy platforem pro on-line vzdělávání jako jsou Google Classroom, který je zdarma nebo placená aplikace pod skupinou MS Office, Teams. Obě tyto platformy jsou velmi podobné ve funkcionalitách, MS Teams vnímám jako bezpečnější, i když je to čistě můj názor. Je samozřejmostí, že školy se snaží řešit on-line propojení, která jim nebudou navyšovat náklady.

S rostoucími ataky koronaviru se zvedá vlna solidarity a to od jedinců, přes malé firmy až po velké mezinárodní hráče. Mezi nimi jsou například i společnosti jako je CISCO, které provozuje službu WEBEX pro zajišťování webinářů, konferencí, školení, meetingů apod. Nyní společnost CISCO připravila řadu možností pro školy, a obecně vzdělávání zdarma, jak propojit vzdáleně učitele, žáky, studenty, rodiče… přesvědčit se můžete sami.

Minulý týden těsně před zavřením škol, jsem měla tu čest se zúčastnit konference Národního semináře informačního vzdělávání NASIV, pořádaného katedrou Informačních studií a knihovnictví, MU. Jedním z hostů byl Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D.,mimo jiné metodický garant Digitálních center Elixíru do škol, který se přiklonil k myšlence, že se nyní budou otevírat nové možnosti výuky a učitelé i samotné školy budou pozitivně nuceni, aby si osvojili nástroje digitálních technologií pro on-line výuku. Osobně věřím, že jakmile si nástroje „osahají“ a začnou jim více důvěřovat, budou je postupně do svých výuk implementovat i v budoucnu.

Internet je plný zdrojů, kde učitelé najdou inspiraci také k přípravě výuky v on-line prostředí, cenné rady rozhodně přináší stránky Masarykovy univerzity, Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, (CERPEK), které má za cíl systematické zvyšování úrovně pedagogických kompetencí zejména začínajících vysokoškolských učitelů. Rady a doporučení pro distanční a on-line vzdělávání je uživatelsky velice přívětivý rozcestník, kde každý učitel může načerpat mnoho zkušeností, dozví se o aktuálních trendech v oblasti distančního vzdělávání, které žáky i studenty přitáhne. Na stránkách učitel nalezne i prostor pro sdílení osobních zkušeností, praktické rady, „ready-to-use“ výukové materiály, může zde sdílet své strasti i úspěchy a vzájemně se motivovat. Obzvlášť zajímavé mi připadá 5 klíčových kroků pro úspěšné zvládnutí online výuky Petra a Michaeli Sudických, kteří ve 40 minutách formou webináře představují jak si efektivní naplánovat online výuku, jak vytvořit interaktivní osnovu svého předmětu, poutavě prezentovat učivo studentům na dálku včetně nastavení komunikace se studenty na internetu, a nezapomenou ani na nastavení, jak smysluplně hodnotit studenty v online výuce.

Co říci závěrem, ať už je situace jakkoli nepříjemná a v rámci svého zdraví jsme nuceni býti izolování od ostatních jedinců ve společnosti, pozitivně vnímám postupné vznikání komunity on-line vzdělávání, komunity, která se stává digitálními kurátory, aniž by si uvědomovala samotný význam svých činů.

Zdroje:

Centrum rozvoje pedagogických kompetencí. (2020). In Masarykova univerzita. Dostupné z: https://cerpek.muni.cz/

Manage teaching and learning with Classroom. (2020). In: Google. Dostupné z: https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none

Bouchner, J. (2014). Virtuální učebna Google Classroom. In: Spomocník. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19327/VIRTUALNI-UCEBNA-GOOGLE-CLASSROOM.html

Obrázek:

Unsplash — Photos for everyone. https://unsplash.com/s/photos/think

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Sklenářová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Education from EDTECH KISK

More on Education from EDTECH KISK

Vzdělávací wiki-komunity

More on Education from EDTECH KISK

More on Education from EDTECH KISK

Design Thinking pre učiteľov

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade