Umelá inteligencia a vzdelávanie

Jana Baluchová
Mar 11 · 3 min read
Zdroj: Pixabay.com

Je vyučovanie s pomocou umelej inteligencie stále sci-fi? A môže umelá inteligencia nahradiť učiteľov? V súčastnosti sa rozvíja hneď niekoľko programov vzdelávania, ktoré sa snažia, vďaka umelej inteligencii, personalizovať výuku. [1]

Vo vzdelávaní stále dominujú tradičné modely výuky, kedy sa jeden učiteľ venuje triede dvadsiatich až tridsiatich detí. Tento stav neumožňuje pristupovať ku každému žiakovi individuálne a prispôsobovať výuku jeho špecifickým potrebám. Súkromná výuka je zároveň veľmi drahá a preto značne nedostupná.[2]

Riešenie tejto situácie by mohlo priniesť práve zapojenie umelej inteligencie. Nie je nutné aby každé dieťa malo svojho vlastného humanoida, ktorý sa mu bude venovať. Jednou z najjednoduchších foriem výuky podporovanej umelou inteligenciou sú programy, ktoré slúžia k precvičovaniu látky prednášanej na hodine. Tieto aplikácie sa dokážu učiť z interakcií dieťaťa a na základe získaných dát ponúknuť cvičenia a študijné materiály presne na mieru pre jeho potreby.[3]

V nasledujúcej časti si predstavíme dva projekty, ktoré sa tejto myšlienke venujú a vyvíjajú aplikácie určené pre vzdelávanie podporované umelou inteligenciou.

Príklady aplikácií

Assessment and LEarning in Knowledge Spaces skrátene ALEKS poskytuje niekoľko webových kurzov, ktoré sa prispôsobujú na základe interakcií so žiakom. Umelá inteligencia je zodpovedná za mapovanie podrobných informácií o vedomostiach každého študenta. Na základe týchto údajov sú žiakovi poskytované vhodné materiály pre ďalší pokrok. Jedná sa o americký produkt, ktorý je určený pre všetkých žiakov od K-12 až po vyššie vzdelanie. Systém je taktiež vhodný pre samoštúdium.

Kurzy určené pre základné a stredné školy sa zameriavajú väčšinou na štúdium a precvičovanie matematiky. Kurzy vyššieho vzdelávania sú o niečo bohatšie. Okrem matematických kurzov sa venujú aj kurzom zameraným na podnikanie, chémiu alebo štatistiku v behaviorálnych vedách.

Video 1: Squirrel AI

Squirrel AI Learning je spoločnosť, ktorá ako prvá poskytovala vzdelávanie podporované umelou inteligenciou. Táto čínska spoločnosť so sídlom v Šanghaji bola založená v roku 2014. Squirrel AI Learning „ponúka vysoko kvalitné mimoškolské kurzy v predmetoch ako čínština, matematika, angličtina, fyzika a chémia.“[4] Podobne ako pri ALEKS sa jedná o platformu, ktorá umožňuje vytvárať kurzy na mieru a postupovať v nich vlastným tempom študenta. Výučba je orientovaná najmä na K-12.

Umelá inteligencia môže byť nástrojom, ktorý dopĺňa klasickú výuku a pomáha študentom zdokonaľovať sa. Systémy, ktoré využívajú umelú inteligenciu umožňujú personalizovať výuku a venovať sa študentom individuálne. V 21. storočí, kedy už väčšina obyvateľov vyspelých krajín má prístup k internetu sú takéto kurzy skvelou príležitosťou ako sa v štúdiu posúvať ďalej.

Zdroje

[1] NEUMAJER, Ondřej. Umělá inteligence ve školství a v práci učitele. In: RVP.cz [online]. 28.3.2019 [cit. 10.3.2020]. Dostupné z: ttps://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22033/umela-inteligence-ve-skolstvi-a-v-praci-ucitele.html/

[2] ŠRÁMEK, Petr. Umělá inteligence začíná měnit systémy vzdělávání. Znamená to konec klasických učitelů? In: ZoomMagazin.iprima.cz [online]. 7.7.2018 [cit. 10.3.2020]. Dostupné z: https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/umela-inteligence-zacina-menit-systemy-vzdelavani-znamena-konec-klasickych-ucitelu

[3] BOLLAND, Scott. Neuroscience, AI and the Future of Education. In: YouTube.com [online]. 30.6.2016 [cit. 10.3.2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_cYIvfS-knA. Kanál užívateľa TEDx Talks.

[4] How we’re revolutionizing education. In: SquirrelAI.com [online].[cit. 11.3.2020]. Dostupné z: http://squirrelai.com/about

(offers the high-quality after-school courses in subjects such as Chinese, Math, English, Physics, and Chemistry.)

Video 1: Squirrel AI

About Yixue Squirrel AI. In: YouTube.com [online]. 24.9.2018 [cit. 11.3.2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=avdHuT8KycU&feature=emb_logo. Kanál užívateľa
Yixue Squirrel AI.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Baluchová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade