Unschooling aneb (Vysoká) Základní škola života

Marta Zonková
Mar 27, 2019 · 2 min read

Unschooling je pojem, který patří mezi nové trendy v oblasti vzdělávání. Konkrétně spadá do kategorie domácího vzdělávání. Pojetí tohoto konceptu je podstatně přísnější na školy jako instituce než běžnější forma domácího vzdělávání. Unschooling odmítá školu kompletním způsobem a nesouzní s povinnou školní docházkou a přezkušováním. V České republice je tedy toto pojetí nelegální.

Image for post
Image for post

Stejně jako jiné alternativní směry se unschooling zaměřuje na svobodu dítěte a jeho vlastní potřebu učení. Předpokládá vlastní iniciativu dítěte a přirozené učení skrze žití bez stanoveného kurikula. Dítě si samo vybírá oblast zájmu, ve které je vzděláváno a dochází tak k lepšímu zapamatování a vztažení tématu k reálnému světu než abstraktivnímu pojetí, které je v tradiční škole. K učení dochází volně během celého dne i noci. Není stanoven čas, při kterém se dítě učí tak jak tomu může být u běžnějšího pojetí domácí výuky, kdy jsou například převzaty učebnice, učební materiály ze školy a pouze se mění prostředí, ve kterém jsou používány. Vzhledem k tomu, že při praktikování unschoolingu nejsou stanovené termíny, může se dítě učit dle svých potřeb a vývoje. Rozdíl mezi tím kdy se dítě naučí například číst může být tak několikaletý. Rodič nemá roli učitele, ale průvodce. Vytváří dítěti podmětné prostředí jak v úrovni domova tak při cestování. Návštěva kulturních center, knihoven, galerií a otevřených zájmových kroužků není při tomto výběru vzdělávání nijak neobvyklá.

V zemích kde je tato forma vzdělávání legální vznikají spolky a komunity, které jsou vzájemně těsně propojené. Argument, že děti bez školy jako instituce sociálně trpí je tedy mylný. V případě České republiky se tímto vzděláváním zabývá iniciativa Svoboda učení. Tato iniciativa vznikla v roce 2012 a snaží se o informování nejen veřejnosti o sebeřízením učení. Vzhledem k celkovému pojetí spolku odmítá peníze z jiného než dobrovolného příspěvku. V tuto chvíli je nejbližší informační akce 23. dubna v Těplíně.

V tuto chvíli není v ČR unschooling ve své pravé podstatě legálně možný. Praktikující rodiny musí své děti přihlásit na základní školu, se kterou vykomunikují domácí vzdělávání. V případě výběru vhodné, alternativnější školy nemusí být přezkušování v pololetí tak problematické a rodiny se tak dostanou k podstatě unschoolingu velmi blízko. Otázkou zůstává, zda je toto řešení dostatečné. Jistě se jedná o princip jehož benefity je možné využít i v institucionálním vzdělávání, odpouštění od povinné školní docházky je dle mého v nedohlednu.

Zajímavá diplomová práce:

ŠPAČKOVÁ, Markéta. Unschooling v České republice [online]. Hradec Králové, 2018 [cit. 2019–03–27]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/kv7ven/>. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Martin Skutil, Ph.D.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store