Urob si sám

Mari Švir
May 9, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Urob si sám prístup je v dnešnej dobe veľmi populárny, hoci mnohí, ak nie sú motivovaní svojim okolím, si k nemu nájdu cestu až v dospelosti. Kutilovia sú ľudia, ktorí vykonávajú činnosť, pre ktorú neboli vyškolení, namiesto toho aby si zaplatili odborníkov. To, čo z takejto činnosti vzíde, väčšinou slúži samotnému tvorcovi alebo jeho bližšiemu okoliu.

DIY (do it yourself) alebo Urob si sám je komplexný fenomén, ktorý v sebe snúbi kategóriu práce a oddychu, produkcie a konzumu. Priamo zahŕňa ľudí, materiál a nespochybniteľne kompetencie, ktorých nedostatok sa veľmi rýchlo odzrkadlí na výsledku. DIY má vplyv na zvyšovanie sebadôvery, hľadanie samého seba a svojej identity, utužovania vzťahov, ekonomické rozhodnotia. V neposlednom rade býva dôvodom jeho praktikovania samotná výzva dokázať niečo vytvoriť/opraviť/prerobiť sám. Nastavené prekážky vedú občas síce k frustrácii, ale o to väčšie uspokojenie býva z dosiahnutého. Z výskumov vyplýva, že jeden projekt Urob si sám často naväzuje na ďalší a ďalší.

Takáto projektová výuka by mohla osobnostne rozvinúť a zaujať dieťa, ukázať mu širší obraz sveta a nadchnúť ho pre ďalšie objavovanie. Predmety, ktoré by odpovedali výučbe praktických schopností na bežných školách, sú veľmi marginalizované. Technická a výtvarná výchova sú jediné, v ktorých si môžu deti odskúšať samostatnú tvorbu. Bohužiaľ, napríklad na gymnáziách technická výchova chýba a výtvarná, ktorá by mala najviac rozvíjať kreativitu, je považovaná za najnudnejšiu hodinu. Možnosťou sú krúžky, ale tie sú väčšinou zamerané na jednu činnosť (maľovanie, keramika,…)

Výrazný nárast po Urob si sám prišiel s nástupom kutilských televíznych relácií. Dnes je internet zahltený lepšími alebo horšími Urob si sám návodmi. Pre anglicky hovoriace deti existuje veľmi prívetivý priestor pre rozvoj praktických schopností a pre objavovanie ako také.

obsahuje „úžasné schopnosti pre úžasné deti“ Je to bezpečná online komunita bez trollov, na rozvíjanie nových schopností s návodmi a nápadmi. Toto môže byť odpoveď pre tých rodičov, ktorí nedovoľujú svojim deťom prezentovať sa na tradičných portáloch ako napríklad youtube. Dieťa si môže vyskúšať jednu zo stovky výziev, získať výšivku za zvládnutú kompetenciu a v neposlednom rade toto všetko zdieľať so svojou rodinou, priateľmi, ale i úplne novým publikom. Jednoduchý dizajn aplikácie dovoľuje hravé ovládanie, nahrávanie videí. Keď škola nepomôže, tak skúste niektorú z daných výziev skúsiť s deťmi doma.

Nemôžeme predsa od nových zamestnancov chcieť kreativitu a kritické riešenie problémov, keď ho nerozvíjame už na škole.


ZDROJE:

Watson, Matt; E. Shove. Doing it yourself? Products, competence and meaning in the practices of DIY [online]. 2005 [cit. 2019–05–08]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/228577088_Doing_it_yourself_Products_competence_and_meaning_in_the_practices_of_DIY/citation/download

Watson, M.; E. Shove. Product, competence, project and practice: DIY and the dynamics of craft consumption. In: Journal of Consumer Culture, 2008, 8(1), 69–89. doi:10.1177/1469540507085726 [online]. [cit. 2019–05–08].Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/258154215_Product_Competence_Project_and_Practice_DIY_and_the_Dynamics_of_Craft_Consumption

Williams, Colin. Re-thinking the motives of do-it-yourself (DIY) consumers. In: The International Review of Retail, Distributionand Consumer Research, 2008, 18, 3, 311–323 [online]. [cit. 2019–05–08]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/247514881_Re-thinking_the_motives_of_do-it-yourself_DIY_consumers

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store