User-friendly

Monika Pospíšilová
Mar 26 · 2 min read

Tento pojem úzce souvisí s disciplínou human computer interaction. HCI postupným vývojem od 80. let 20. stol. prošlo různými fázemi[1]. Jako zaměření na jednoduchost a srozumitelnost pro uživatele, poté zaměření na schopnost uživatele spolupracovat prostřednictvím počítače a komunikovat s ostatními, následně začala HCI sloužit jako prostředek pro sebevyjádření a reprezentaci sociálního statutu. V dnešní době se disciplína HCI velmi rozpíná a zažívá nebývalý rozmach. Uživatel si díky propojeným nástrojům, sofistikovanému systému a jednoduchým aplikacím zjednodušuje každodenní život.

Pojem user-friendly (tedy přátelský pro uživatele) byl, dle Merriam-Webster Dictionary[2] poprvé použit v roce 1972 ve smyslu „jednoduše naučitelný/použitelný/pochopitelný/užitelný“. User-friendly definuje také IT slovník[3] jako „pojem “uživatelsky přátelský” používaný nejčastěji v internetovém marketingu. Za user-friendly je možno označit takový systém, který je uzpůsobený uživateli a jeho intuitivnímu chápání, tj. je například přehledný, lehce ovladatelný, logický apod. Tímto termínem je možné označit například internetové stránky, které jsou přehledné, a uživatel se v nich tedy lehce orientuje.“

Na tomto pojmu se postupně vybudovalo samostatné marketingové odvětví User experience (UX) designu, které dává příležitost k uplatnění mnoha kreativních lidí. User-friendly se dnes často používá jako magická reklamní formulka, která láká uživatele na hardwarové i softwarové produkty. User, chcete-li uživatel, má daný produkt používat a chtít používat, a proto se design produktů přizpůsobuje tomu, jak člověk vnímá a uvažuje, resp. jak funguje lidský mozek. V případě, že by byl produkt user-unfriendly, mohl by dopadnout i takto, jak navrhuje Katerina Kamprani[4]:

Zdroj: https://www.theuncomfortable.com/portfolio/uncomfortable-watering-can-2/

User-friendly technologie nám také šetří spoustu energie, času a peněz. Uvědomme si, jak moc nás dokáže vyvést z míry nefunkční technologie, nepraktický design produktu nebo neznámá chybová hláška v aplikaci, kterou zrovna potřebujeme. A co tohle?

Zdroj: https://gizmodo.com/this-websites-deliberately-frustrating-interface-will-m-1836131103

User-friendly aplikace nebo nástroje přece nemohou být špatné, nekvalitní nebo nebezpečné, když tato nálepka zní tak skvěle. Proč se také namáhat s přemýšlením, když to už udělal někdo za nás? Do jaké míry je user-friendly friendly?

Zdroje:

[1] XIAO Lilian. A Brief History of Human-Computer Interaction (HCI). In: Medium.com[online]. 2020 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://blog.prototypr.io/the-rise-of-human-computer-interaction-hci-823dd6286e1d

[2] Merriam-Webster. (n.d.). User-friendly. In: Merriam-Webster.com dictionary [online]. 2020 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/user-friendly

[3] IT Slovník. User-friendly. In: IT-slovnik.cz [online]. 2020 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://it-slovnik.cz/pojem/user-friendly

[4] KAMPRANI Katerina. The Uncomfortable [online]. 2020 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://www.theuncomfortable.com/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Monika Pospíšilová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Občanská věda

Jan Vokral
Mar 28 · 3 min read

3

More on 60s from EDTECH KISK

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade