May 2, 2018 · 2 min read

Výukové metody v pedagogice

Učit jde bezesporu mnoha způsoby, některé patří k těm přirozenějším, některé vyžadují více kázně a soustředění. Obecně můžeme metody v pedagogice rozdělit do tří hlavních okruhů:

- Metody klasické

- Metody aktivizující

- Metody komplexní

Není pochyb o tom, že pro každého člověka je vhodnější jiná metoda, avšak metody komplexní člověka připravují na život celistvě. Do metod komplexních patří dnes tak často zmiňované kritické myšlení. Ačkoliv se mu stále dostává větší a větší pozornosti, nemůžeme tvrdit, že výuka kritického myšlení je vyučována a praktikována na českých školách.

Kritického myšlení by mělo být dosaženo neustálou konfrontací nabitých znalostí s novými informacemi a odlišnými názory.

O tom, že kritické myšlení by mělo být vyučováno a mělo by se stát plnohodnotnou součástí vzdělávacího procesu, hovoří pyramida S. Shapira z roku 1992. V této pyramidě je definováno jaká z metod výuky vede v pedagogice k nejlepším výsledkům a v procentech je znázorněno zmapování poznatků při:

- přednáška ……………… 5 %

- čtení …………………………10 %

- audiovizuální metody …20 %

- demonstrace …………….. 30 %

- diskuse ve skupinách … 50 %

Volba správné a adekvátní metody výuky sice záleží na věku vzdělávaného, osobně si ale myslím, že metoda kritického myšlení je vhodným způsobem výuky i v andragogice. Jak ale vyučovat kritickému myšlení pokud sami studenti andragogiky mají problém kriticky myslet. „Přestože se většina studentů hodnotí na střední úrovni v kritickém myšlení, výsledky výzkumu tomu neodpovídají. Celková hodnota průměrného hrubého skóre ukazuje na nízkou hodnotu v porovnání s výsledky britských studentů“. Celkově tedy výzkum prováděný v rámci bakalářské práce nepřináší uspokojivé výsledky. „Vzhledem ke zjištění, že jsou výsledky hodnocení kritického myšlení podprůměrné v porovnání s výsledky tabulek norem, považujeme dosaženou úroveň kritického myšlení u studentů andragogiky za neuspokojivou.“ Ale přináší naději do budoucna. „Většina studentů v dotazníku uvedla pozitivní postoj k případné edukaci. Studenti by se zapsali do kurzu kritického myšlení v rámci výuky, což může znamenat zájem o rozvoj kritického myšlení.“

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Magdalena Učňová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade