Vliv spánku na učení člověka i umělé inteligence

Eliška Ch.
Apr 10, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Nepochybně každý si uvědomuje, že spánek hraje v organizmu člověka velmi podstatnou roli. Unavený člověk si často i sám uvědomuje, že pozornost neslouží tak jako v odpočatém stavu, ale ta není zdaleka jedinou věcí, na který má spánek i jeho nedostatek vliv.

Když člověk spí

Ve spánku se střídají 2 typy — synchronní, ve kterém jsou činnosti v mozku utlumeny a REM (neboli paradoxní), ve kterém je mozek aktivní. REM fáze většinou zabere celkem čtvrtinu doby spánku a kromě toho, že se v ní zdají člověku sny, tak se během ní upevňuje procedurální a prostorová paměť.

V mozku se nachází velký množství takzvaného informačního šumu, tedy nevýznamných informací, ty se od těch významných třídí také ve spánku — významné se pak uloží do trvalé paměti a naopak ty nevýznamné se nikde neukládají, takže dochází k jejich ztrátě.

Když spí neuronová síť

Přestože se doposud zdál spánek významný pouze pro živé organizmy, zjistilo se, že by mohl být prospěšný i pro umělou inteligenci. Internetový časopis pro popularizaci vědy OSEL (Objective Source E-Learning) poměrně nedávno zveřejnil článek, ve kterém popisuje, jak se italští vědci inspirovali spánkovými mechanismy, které probíhají v savčím mozku a naprogramovali podle něj Hopfieldovu neurální síť, aby také „spala“, čímž je myšleno střídání online módu, ve kterém dochází ke strojovému učení a offline stavu, kdy se některých informací zbavuje a zbylé si uspořádává, tedy mechanismy REM a takzvaného delta spánku. Při výzkumu se zjistilo, že „spánek“ způsobil, že kapacita synapsí a tím i celková efektivita sítě se zvýšili více než šestinásobně — sám jeden z výzkumníků Adriano Barra z University of Salento řekl, že jeho tým věří, že spánek je v procesu kognice nezbytnou součástí fungování nejen biologické inteligence, ale i té umělé.

Objev je to zajímavý, nicméně jestli je natolik převratný a efektivní, že se mechanismus spánku stane u neuronových sítí standardem, si nejspíše budeme muset ještě pár let počkat.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store