VR při lékařském výcviku

Teddy Bear
Mar 27, 2019 · 2 min read

Virtuální realita je v současnosti vnímána především jako výplň volného času a mnozí odborníci jí předpovídají velkou budoucnost v zábavním průmyslu. Může však VR najít uplatnění ve výuce? Simulace reality má relativně dlouhou tradici při učení se novým a nebezpečným věcem, jejichž napodobování ve skutečnosti je buďto naprosto vyloučeno, nebo představuje zbytečnou finanční zátěž. Proto má VR pro výuku kořeny v armádním výcviku a civilním letectví a kosmonautice.

Simulace obecně se ve výuce používá i v lékařství. Dnes poměrně běžnou záležitostí je používání funkčních figurín při výcviku náročného urgentního příjmu na pohotovosti, nebo první pomoci přímo na místě výjezdu. Virtuální realita oproti figurínám představuje posun směrem k větší realističnosti. Současné specializované, či běžně dostupné komerční brýle pro virtuální realitu umožňují kompletní simulaci 3D prostoru včetně potlačení čistě technických nedostatků, které měly za následek nevolnost a dezorientaci i špatné vidění, a to i několik desítek minut po sundání soupravy. Ačkoli latence je stále považována za hlavní problém, od budoucích generací VR zařízení můžeme očekávat značná zlepšení při výuce lékařů po stránce komfortu i realističnosti. Již nyní se používá VR v kombinaci s haptickými senzory, které dovolují simulovat manipulaci s lékařskými nástroji i tkání. Zajímavostí je i možnost výcviku empatie s pacienty, kdy je student medicíny vržen do běžných každodenních zážitků znevýhodněného pacienta.

Ačkoli VR simulace má některé nesporné výhody oproti ostatním simulacím, nabízí se i kritika ohledně zavádění špatných návyků, které mohou omezovat lékaře v práci, či dokonce ohrozit pacienta na životě. Je docela možné, že v nepřesvědčivé simulaci se lékaři naučí špatné pohyby díky pomalé odezvě. Takto „nešikovný“ chirurg se už jen těžko odnaučí zlozvykům a nemůže svou práci vykonávat. Někteří kritici namítají, že nahrazení reálných pitev simulací sice vyřeší některé etické problémy, ale zároveň povede k odcizení lékaře od pacienta. Také lékaři nemusí být zvyklí na příliš syrovou realitu jejich řemesla a mohou pociťovat nevolnost při kontaktu s živou tkání a specifickému odéru. Zatím existuje málo publikací o efektivitě výuky přes VR oproti tradičnějším postupům — to není kvůli tomu, že by VR nepřinášela žádné benefity, ale je to relativní novinka ve vzdělávání lékařů a na přesvědčivé výsledky si musíme počkat.

Plně imerzivní simulace pomocí VR má ve výuce lékařů v současnosti nezastupitelné místo především při výuce anatomie, kdy lékaři mohou procházet skrze tělo a pozorovat orgány, kosti a tepny z jakéhokoli úhlu při jakémkoli zvětšení. To doposud žádná jiná metoda výuky nenabízela. Ačkoli pořízení VR zařízení představuje značnou finanční zátěž pro jakoukoli lékařskou fakultu, tak v dlouhodobém výhledu představuje ekonomické řešení pro udržitelnou výuku. Není pochyb o některých výhodách hromadného nasazování VR při výcviku lékařů, ale na posouzení vhodnosti této metody si budeme muset počkat na generaci lékařů, kteří budou delší dobu působit v praxi.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store