Vysokoškolské komerční vzdělávání

Image for post
Image for post
Zdroj: https://thenorwichradical.com/2016/07/29/game-of-loans/

Platba za možnost studovat na vysoké škole. U nás takto platí (na veřejných a státních VŠ) pouze studenti starší 26 let, nebo další výjimky (které se liší na různých univerzitách). V současnosti jsou u nás vysoké školy veřejné, státní, zahraniční nebo soukromé. Za studium na soukromé VŠ si i u nás zaplatíte, ale ceny se dost liší.

Koncept komerčního vzdělávání v národním měřítku na vysoké škole je krásně vidět na příkladu USA, kdy studenti platí zvlášť za každý předmět a semestr studia. Podobně jako u nás existují půjčky určené na bydlení (hypotéky), zde jsou takzvané studentské půjčky. Poplatky jsou natolik vysoké, že většina absolventů pak musí brát jakoukoli práci. A když se jim povede splatit jejich studentskou půjčku, musí začít šetřit na školné pro své děti, které si na vysokou pravděpodobně také budou muset půjčit. Je to věčný koloběh.

Výška poplatku se též liší podle toho, jestli zůstanete ve svém rodném státě, nebo půjdete na lepší univerzitu v jiném, což je samozřejmě dražší. V loňském roce průměrně studium na 1 rok stálo na domovské univerzitě $20,090. V jiném státě dokonce $34,220. Bakalářské studium ve standardní tříleté době tak vyjde na $60,270- $102,660 a standardní pětileté magisterské $100,450-$171,100. Do toho je započítáno pouze školné, nikoli výdaje na jídlo,bydlení, oblečení. Celkově je tedy tato částka násobně větší.

Podle SSA byla v roce 2017 průměrná roční mzda $48,251.57, se započítanými nejbohatšími lidmi. Dle posledního sčítání je roční plat zhruba $36,660. Roční nájem jednopokojového bytu ve městě stojí $15,156. Roční základní náležitosti (elektřina, voda, internet, mobil) jsou $2,556. Roční jízdné v hromadné dopravě zhruba $840. Tedy průměrně za rok zbývá $18,552 na jídlo, půjčky, oblečení, vybavení, a nečekané výdaje. Vše za předpokladu, že člověk žije sám a nemá děti, ani partnera. Pro představu, koupit si nové auto, Volskwagen Golf, přijde na $21,845.

Splatit takovouto půjčku tedy trvá i desítky let. Funguje zde sice systém stipendií, kdy například organizace či bohatší jedinci platí některým studentům část nebo celá poplatek za studium, ale toto není dostupné pro všechny. Nedávno se též provalil skandál uplácení kvůli studiu, kdy některé studenty, které na vysokou školu nepřijali, se najednou stali atlety nebo měli dovolenou pomoc u zkoušek a na školu se dostali. Hned poté, co jejich rodiče poslali vysoké částky na zvláštní účty.

Nechci se zde pouštět do hluboké problematiky, proč tomuto tak je a jak by to šlo změnit. Spíše se snažím přiblížit v konkrétních příkladech a cifrách, jak je tento koncept zatěžující pro lidi, kteří se v něm snaží vzdělávat. Jestli znáte seriál How i met your mother, možná nyní lépe rozumíte tomu, proč by tři dospělí, pracující lidé, spolubydleli v jednom pronajímaném bytě.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store