Vzdělávání #NaDálku

Sára Hrabalová
Mar 18 · 3 min read
pixabay.com

Vzhledem k situaci spojené s novým onemocněním SARS-CoV-2, jenž se velmi rychle stává globálním problémem bylo třeba zavést nová opatření, která zahrnují mimo jiné i uzavření škol a školských zařízení. V reakci na tyto skutečnosti připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový edukační web pro podporu škol a učitelů v oblasti vzdělávání studentů na dálku. [1]

Náhlý a zároveň nucený přechod od prezenční výuky k výuce v online prostředí je jistě velmi náročným procesem, se kterým mnohá vzdělávací zařízení nemají žádné nebo nepříliš velké zkušenosti. Materiálů a metodik k online vzdělávání existuje velké množství. Ne vždy jsou ale materiály kvalitní a přehledné. Web #NaDálku si klade za cíl poskytnout alespoň základní utříděný pohled a orientaci v dostupných nástrojích a informačních zdrojích a seskupit to nejzákladnější na jednom místě.

Web přináší ucelený přehled doporučených nástrojů pro online komunikaci se studenty, zdroje pro online vzdělávání v podobě dalších metodických webů a portálů. Dále také přehledně nastiňuje možnosti dalšího rozvoje pedagogů, jejich dovedností a znalostí v podobě seminářů, webinářů a dalších projektů.

Web apeluje a upozorňuje v neposlední řadě také na důležitost pedagogické komunity a apeluje na patřičné facebookové skupiny, Digikoalici a další platformy jako je třeba Virtuální škola, Učíme online nebo Učitelská platforma. [2]

15 zásad online pedagogiky

MŠMT na svém webu poukazuje také na 15 zásad online pedagogiky, která doporučuje organizace Global Online Academy: [3]

1. Ověřte technologické vybavení svých žáků

2. Nastavte vhodné vzdělávací prostředí

3. Komunikujte často, jasně a konzistentně

4. Dělejte pravidelná synchronní online setkání

5. Vytvořte podmínky pro asynchronní setkávání

6. Nezahlcujte žáky učivem

7. Podporujte spojení mezi žáky

8. Hodnoťte výsledky strategicky a s rozmyslem

9. Připravte časový harmonogram všech aktivit

10. Žádejte od žáků zpětnou vazbu

11. Vytvářejte příležitosti pro personalizaci

12. Uvědomte si, že žáci potřebují podporu

13. Informujte rodiče

14. Přehodnoťte svou roli jako učitele

15. Sdílejte své poznatky s kolegy

Body rozepsány podrobněji -> #NaDálku.

GLOBAL ONLINE ACADEMY

Nezisková mezinárodní vzdělávací organizace, která umožňuje studentům, pedagogům a vedení vzdělávacích zařízení prosperovat v globálně propojené společnosti.Studenti členských škol mají plný přístup k online katalogu vzdělávacích kurzů od organizace GOA. Pedagogové členských škol pak mají možnost studentské kurzy navrhovat a učit. [4]

Dle mého názoru je zmiňovaný počin Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poměrně přínosným pro naši společnost. Přináší jakýsi odrazový můstek pro pedagogy a vzdělávací zařízení. Útočiště, ve kterém je možné se inspirovat ve smyslu nových nástrojů, zdrojů, metodických rámců. Snaží se pomoci pedagogům navrhnout průběh online vzdělávání a dále v tomto směru pedagogy nabádat k dalšímu vzdělávání jich samotných. V takovéto situaci, kdy je ze dne na den nutné zahájit nový, pro nás stále ještě neobvyklý způsob výuky, si myslím, že je web #NaDálku cenný. A to jednak z hlediska praktického, druhak z hlediska psychického.

Je pravděpodobné, že z části dokáže eliminovat stres, bezmocnost a zmatek, který může u pedagogů vznikat a vyplývat ze skutečnosti, kdy netuší, jak v práci postupovat a na koho se mohou obrátit s případnými problémy či jevy, které potřebují diskutovat. Nyní mají opěrný bod, ze kterého mohou vycházet a existuje pro ně možnost obrátit se na někoho, kdo jim pomůže. Ať už se jedná o MŠMT nebo o jednu z patřičných navrhovaných platforem pro upevňování komunit.

V současné situaci je pro samotné pedagogy i celkově pro vzdělávací zařízení důležitá podpora v pracovní i psychické rovině a je na místě, aby byla pomoc dále rozvíjena prostřednictvím vzdělávacích a metodických platforem, webů či komunit.

Zdroje

[1] MACURA, Ondřej. MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha, 12. březen 2020 [cit. 2020–02–18]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporu-vzdelavani-na-dalku

[2] Komunita. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, ©2020 [cit. 2020–02–18]. Dostupné z: https://nadalku.msmt.cz/cs/komunita

[3] 15 zásad on-line pedagogiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, ©2020 [cit. 2020–02–18]. Dostupné z: https://globalonlineacademy.org/who-we-are

[4] We are lifelong learners. Global online academy [online]. GOA, ©2020 [cit. 2020–02–18]. Dostupné z: https://globalonlineacademy.org/who-we-are

Další

[5] BRDIČKA, Bořivoj. Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem?. Metodický portál: Články [online]. 11. 03. 2020, [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22436/DOKAZE-KORONAVIRUS-ZAVEST-TECHNOLOGIE-DO-VYUKY-SKOKEM.html . ISSN 1802–4785

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Sára Hrabalová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade