Vzdělávání odsouzených

Pro někoho končí učení s koncem základní školy, někteří lidé skončí se vzděláváním se střední školou a další se s ním rozloučí po vysoké škole. Ale pokud člověk je ctižádostivý a má pocit, že potřebuje v životě něco víc, žít podle něj plnohodnotný život, vzdělává se celý život. Jeho rozvoj může probíhat formou online kurzů, rekvalifikačních kurzů, různých školení, přednášek, … nabídka je velmi rozsáhlá a rozmanitá.

A někteří mají potřebu se učit i ve vězení. Vězňům je poskytováno vzdělání především v rámci celoživotního vzdělávání a realizuje se především vzdělávání dospělých (výjimku tvoří mladiství).

Image for post
Image for post

V České republice nabízí vzdělávání odsouzených například Střední odborné učiliště Vězeňské služby ČR, které sídlí v Praze a má deset středisek, která nabízí sedm učebních oborů. Jedno z středisek funguje v nejtěžší české věznici ve Valdicích, kde v září minulého roku zahájilo školní rok téměř 160 vězňů. Zhruba 65 vězňů se vzdělává v učebním oboru obráběč kovů, zbytek chodí do různých kurzů, jako jsou například počítačové kurzy, oblíbený je ale i kurz knihař (tento kurz je vyučován od roku 1996 a trvá 5 měsíců). Škola nabízí kurz celoživotního vzdělávání, v jehož rámci jsou vyučované předměty: literatura, cizí jazyk (AJ/NJ), právní minimum, zeměpis, historie, přírodopis, věda a technika a práce s počítačem. Vyučování je podle stejných osnov jako v běžné škole, z výučního listu není ani patrné, že je získáno z vězeňské školy. Škola funguje už od roku 1983, výuční list získalo kolem 600 odsouzených, více než 4 tisíce prošlo různými kurzy. Průměrný věk žáka je kolem 40 let. Vězňům je umožněno studovat i maturitní studium Cestovního ruchu, které probíhá pod záštitou Soukromé střední školy ALTMAN s.r.o. Jičín.

Vazební věznice Praha — Ruzyně umožňuje vězňům vystudovat i vysokou školu (Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy — bakalářský i magisterský obor). Výuka probíhá, tak že vyučující docházejí do věznice, kde přednášejí a probíhají zde i zkoušky, ale závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečných prací se konají na půdě fakulty.

Motivací odsouzených je umožnění jednoduššího přechodu do života po propuštění, ale také zaplnění času. Někteří vězni mohou své získané dovednosti využít v práci pro věznici, kde tudíž mohou získat i praxi.

Zaujalo vás tohle téma a chtěli byste se toho dozvědět více?

OTAVA, Jiří. Edukace v penitenciární praxi se zaměřením na ŠVS Kuřim [online]. Brno, 2015 [vid. 2019–04–02]. Dostupné z: <>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Eva Trnová.

Zdroje

BARTOŇ, Zdeněk. Školské vzdělávací středisko Valdice [online]. Valdice: ŠVS Valdice, 2012 [cit. 2019–04–01]. Dostupné z:

HEROLDOVÁ, Martina. Delší trest je pro studium výhodou, říká první vězeň, který za mřížemi získal bakalářský titul. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, a.s., 2017 [cit. 2019–04–01]. Dostupné z:

Vzdělávání za mřížemi. Do školy šli i někteří vězni ve Valdicích. Týden.cz [online]. Praha: EMPRESA MEDIA, a.s, 2018 [cit. 2019–04–01]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store