Vzdělávání rukou nadšenců

Roman Matulík
Apr 3, 2019 · 2 min read

Tento článek nebude čerpat přímo z nějakého zdroje, ale chtěl by pojmout aspoň část fenoménu přenechávání vzdělávání nepřímo na zájemcích o obor. Přesněji bych se chtěl zaměřit na vzdělávání ve videohrách přímo o těchto hrách. Oblasti jako vzdělávání skrze YouTube, streamováním obsahu například na Twitchi či nahrávání videí na Facebook. Všechny tyto možnosti se točí ohledně možnosti přispívat víceméně do čehokoliv. A instituce i společnosti si to uvědomují.

Kdybych měl vybrat jenom jednu oblast z celého množství dění okolo specifického vzdělávání v různých oblastech, chtěl bych si vybrat herní průmysl. Společnosti si moc dobře uvědomují, že lidé lze vzdělávat celkem levným způsobem. Jako příklad uvedu takzvané “Build tutorialy”. Jedná se o videa, kde hráči, kteří daným hrám věnují nepřeberné množství času, natáčejí videa u hraní (často vzatá ze streamů a jejich záznamů) a na základě těchto videí se ostatním divákům snaží vysvětlit, jak si seskládat vybavení na jejich postavě tak, aby to bylo efektivní a vedlo to ke specifickému hernímu stylu (pomalý, rychlý, taktický etc.). Tento způsob prezentace vzdělávacího materiálu je víceméně velmi jednoduchým nástrojem pro společnosti jak šířit popularitu své hry.

Image for post
Image for post

Na jednu stranu se jedná pouze o vzdělávání v dané oblasti, což je v našem případě počítačová hra. Jenže tento princip lze využít naskrz vícero oblastí. Jelikož se na médiích výše zmíněných lidé vyjadřují nebo poukazují již na víceméně všechny možné oblasti našich znalostí, tyto formy vzdělávání pomocí lidmi vytvořeného obsahu je velmi populární.

Pozitivní zde může být určitě autenticita a kontakt se zkušeností, tedy jak to v realitě může fungovat. Problémem však může být neakademičnost a možná nepravdivost materiálů (viz špatné zkušenosti kuchařů či doktorů mohou vést ke špatným koncům). Tak či tak se jedná o fenomén lidmi podporovaný a dokud bude existovat svoboda skrz internet (net neutrality pls), bude se tato forma vzdělávání šířit dále.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store