Vzdělávání skrze mobilní aplikace

Roman Matulík
Mar 27, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Poslední dobou si všímám, že mnoho lidí kolem mě používá gamifikované aplikace na cvičení, trénování sekundárních jazyků či vzdělávání v různých oblastech. Zkoušel jsem zlehka najít nějaké články, které by se zabývaly tímto tématem a našem jsem hromadu. Už v neakademické sféře plné článků typu 5 důvodů či 10 důvodů proč je výhodné či potřebné vzdělávat se pomocí aplikací a jak nám tento způsob výuky může pomoci.

Na začátek bych se zabýval náhodným článkem, který zmiňuje 5 benefitů používání mobilních aplikací pro vzdělávání.[1] V tomto článku je velmi jednoduše načrtnuto, jak nám tento způsob výuky může pomáhat a jaké jsou jeho výhody. Autor, Samual Roy, profesor technologie, zde uvádí, že když už studenti používají mobilní zařízení všelijakými způsoby, tak je velmi výhodné toto zařízení zapojit i do procesu vzdělávání. Zmiňuje zde, že míra užívání smartphonů dokonce velmi redukuje potřebuje chodit někam do knihoven či jiných vzdělávacích institucí. Uvádí, že díky přesunu části vzdělávání do aplikací na smartphonech si jej studenti mohou přizpůsobit vlastnímu tempu a vybrat si přesně takovou variantu výuky, jaká jim vyhovuje.

Jelikož se jedná o vždy se vyvíjející proces, přístupy se různí a již se velmi velká část těchto pokusů a vymýšlení ideálních přístupu zaměřuje na studenta, místo na recitaci látky a učení se nazpaměť. Tvůrci aplikací si uvědomují, že studenti mají různá tempa a učí se efektivně různými způsoby. Proto jsou zde uvedeny důvody, proč tuto cestu aplikací zvolit a využívat.

1. Prvním bodem jsou právě již zmíněné nové metody učení. Jedná se o různé hry, obsahující hromady virtuálních odměn a stužek. Zde se projevují ony prvky gamifikace.

2. Druhým bodem je zde uvedena vylepšená komunikace mezi rodičem a učitelem studentů, díky lepším možnostem zpětné vazby. Taktéž jde o udržování transparentnosti

3. Dalším bodem je tlak na online studium. Na dálku, z pohodlí, lehké vyhledávání zdrojů, to vše hraje velkou roli.

4. Skrze mobil se též dá jednoduše používat různé unikátní funkce jako rychlé platby za dodatečně lekce, funkce či materiály jako například upomínkové systémy, plánovaní aktivity na dosah ruky či lehký způsob komunikace.

5. Velkým argumentem je zde snížení tlaku na instituce a zrychlení procesů mezi studenty a jejich školami, tedy méně celkové byrokracie.

Všechny tyto důvody nám zde dokládají (a to je opravdu jen malý střípek celé problematiky), že tento způsob vzdělávání pomocí aplikací, které často nepotřebují ani správu lidí ale do určité míry si poradí samy, je velmi nadějný a bude mít do budoucna velké uplatnění. Sám to vidím jako velmi úspěšné, protože používám aplikace na cvičení, které jsou jednoduché, rychlé a pomáhají mi cvičit.

[1] ROY, Samual. 5 Benefits Of Using Mobile Apps In Education [online]. [cit. 2019–03–27]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/mobile-apps-in-education-5-benefits

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store