Vzdělávání v informační společnosti v datech?

Adam Budinský
Apr 4, 2019 · 3 min read

V pojetí sbíraných dat Českého statistického úřadu je rovnítko mezi informační společností a využíváním ICT společně s připojením k internetu ve firmách, domácnostech, kontaktu s veřejnou správou a také v českých školách. Může být zajímavé se proto podívat, jaká data o využití a dostupnosti technologií ve vzdělávání sbírají vrchní čeští statistici, a co z toho plyne pro pojetí informační společnosti v českém kontextu.

Podle klasického článku Jiřího Zlatušky, který citují snad všichni při psaní o informační společnosti (včetně Wikipedie), je taková societa charakterizována “podstatným využiváním digitálního zpracování, uchovávání a přenosu informací”. O původu termínu Zlatuška uvádí, že pojem informační společnost se poprvé objevuje v Norově-Mincově zprávě v roce 1975. V evropském kontextu se v osmdesátých letech objevuje pojetí komunikačních sítí “jako nervového systému moderního společenského a ekonomického života”, čili jako prostředek sjednocování Evropy, která bude mít charakter informační společnosti. Kromě evropského pojetí existoval rovněž japonský přístup (teletopie, zaměřeno na nová média, komunikaci) a přístup Spojených států amerických (informační superdálnice, zaměřeno spíše na podporu ekonomické výkonnosti). A je nějaký specifický český přístup?

Ze sledovaných dat statistického úřadu se zdá, že čím víc internetu a počítačů, tím více informační společnosti. A to i ve školách. “Školství je základním prvkem společnosti, který poskytuje vzdělání ve všech jeho formách. Informační technologie se staly i ve školství významným pomocníkem a napomáhají šíření informací a tím i nových znalostí a vzdělání,” uvádí ČSÚ.

Školy tedy svým žákům nabízejí připojení k internetu, přibývá škol na všech stupních s vlastním informačním systémem, nemluvě o webové prezentaci. Trend růstu je stále i v počtu přenosných počítačů a tabletů na sto žáků, ačkoli stolní počítače jsou celkem pochopitelně stále nejčastějším kusech techniky. Zajímavé je, že nejčastější stáří přenosných a stolních počítačů i tabletů ve školách je 3–9 let. Ano, bude líp? Ale tak, dokud to funguje a zvládne to Word (jak říkal náš učitel “Vérd”), Miny a Excel…

Poněkud zvláštní je informace, že z vybraných “digitálních zařízení” mají studenti nejčastěji “internet” a nebojí se ho používat, a to ani doma, ani ve škole. Zajímavé také je, že čeští studenti v kategorii 16+ získávají počítačové znalosti samostudiem v 50%, což je po Finsku nejvíce v EU. Nejsem si úplně jistý, zda je to dobře nebo špatně.

Kompletní data je možná prohlédnout pod tímto odkazem. Cílem příspěvku bylo poukázat na to, jaká ČSÚ sbírá tvrdá data a že mohou být pozoruhodná sama o sobě i jako ukazatel, kterak český stát uvažuje nad informační společností. Česká společnost, a zvláště mladší generace, je zasíťována více než dostatečně, teď ještě abychom se do té sítě nezamotali. Pokud se polovina mladých lidí učí s počítačem samostudiem, jsou školou povinní tak technicky zdatní a technikou zaujatí nebo je současné kurikulum prostě absolutně míjí, mají pocit, že potřebují znát něco jiného, že jim chybí vybavenost do informační džungle a hledají to na zařízení “internet”? Tím bychom mohli přejít k tématu informační gramotnosti, ale…

Image for post
zdroj: deník Metro, 1999, výrok má i stránku na Wiki

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store