Image for post
Image for post

Vzdělávání v průběhu věků a jeho cíle

Soňa Pin
Soňa Pin
Apr 4, 2019 · 2 min read

Během hledání zdrojů na přípravu k tématu jsem dohledala více zajímavých článků a publikací, nejvíce mě však zaujal článek z roku 1965 od dr. H. Sychrové, CSc., Společensky účinné vzdělávání.

Oblast vzdělávání prochází velkými změnami podobně jako další oblasti lidského působení, přesto je v článku mnoho pravd, které nelze přehlédnout ani dnes. Samozřejmě nechci porovnávat oblast vzdělávání například s oblastí umělé inteligence, kde se vývoj v posledních desetiletích dá vyjádřit snad exponenciálně. Vzdělání se s postupem času, napříč stoletími, ba tisíciletími, stávalo doménou většího a většího podílu lidí. Dříve bylo však vzdělání vnímáno více jako možnost mít nějaký ekonomický dopad, ať už pro organizaci nebo jedince. Domnívám se, že i dnes tomu tak častokrát je. Také ekonomický rozvoj je ale důležitý pro obecnou kulturu a vzdělanost, proto tento důvod vzdělávání nelze odsuzovat. Mělo by být však více chápáno jako prostředek k všeobecnému dobru a prospěchu celé spoelčnosti.

Zajímavé je, že vzdělání bylo nebo také je často spojováno s výchovou. Rozlišení těchto dvou fenoménů je specifickou vlastností slovanských jazyků a němčiny, podle článku dr. Sychrové nelze tyto dva výrazy odpovídajícím způsobem přeložit do angličtiny ani do francouzštiny. Takto to popsala dr. Sychrová v článku v roce 1965. Nevím, jak je tomu nyní ve francouzštině, protože během studia francouzštiny na gymnáziu jsem se tak daleko nedostala. Domnívám se ale, že v angličtině se toho mnoho nezměnilo, a i když najdeme v angličtině pro oba výrazy více možných vyjádření, slovo educationje podle mě asi nejvýstižnější a oba výrazy spojuje na pozadí tak nějak i významově.

Slovo vzdělání se v minulosti navíc používalo s jiným významem. Ve staročeských památkách označovalo budování, tvoření, a to především ve smyslu architektury — tedy například města se ne budovala, ale vzdělávala.

Jak jsem výše zmiňovala, různé oblasti lidského působení prochází více či méně rychlými změnami. To se však nedá říci o člověku samotném, alespoň ne z fyziologického a anatomického hlediska. Na rozpor mezi vývojem samotného člověka a jeho nástrojovým vybavením upozorňuje Jan Sokol. Dále soudí, že: „Bez kultivace jazyka a jazyků, bez dobrých myšlenkových a komunikačních návyků nebo jistého pochopení moderních společenských institucí si těžko představit soustavnou činnost v jakékoli speciální oblasti.“[1],a tedy i ve vzdělávání. Tím se vracím k původní myšlence, že vzdělávání by mělo mít vyšší cíl, než je pouhý ekonomický dopad.

Zdroje:

SYCHROVÁ, Hana. Společensky účinné vzdělávání. Pedagogika: Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Praha: Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta, 1965, 15(6), 653–665. ISSN 0031–3815. Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=10341&edmc=10341.

SOKOL, Jan. Vzdělanost a školství. Jan Sokol [online]. Jan Sokol, 2014 [cit. 2019–04–04]. Dostupné z: http://www.jansokol.cz/2014/03/vzdelanost-a-skolstvi/.

[1]SOKOL, Jan. Vzdělanost a školství. Jan Sokol [online]. Jan Sokol, 2014 [cit. 2019–04–04]. Dostupné z: http://www.jansokol.cz/2014/03/vzdelanost-a-skolstvi/.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store